ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Master in Information Systems "M.I.S.")
Θεματική Ενότητα: Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ανακοινώνουν την έναρξη του εικοστού πρώτου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems "M.I.S."), το οποίο οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2916/2001. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

Στον 21ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2017, θα εισαχθούν κατά ανώτατο όριο εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη γραμματεία ή από τον δικτυακό τόπο http://mis.uom.gr).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη γραμματεία ή από τον δικτυακό τόπο http://mis.uom.gr).

6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2Fucmserver%2FVDCCMS01.ASEP.004721%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased). Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 78). Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια). (Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, θα προσκομίζεται σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο).

7. Επιπρόσθετα προσόντα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.

9. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Πληροφορίες:

· Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας), Εγνατίας 156, TK 540 06, Θεσσαλονίκη. Τηλ:2310-891514, Fax: 2310-891563, Ε-mail: misgrad@uom.gr

· Internet: http://www.uom.gr, http://mis.uom.gr, http://misuom.blogspot.gr

· Facebook: http://www.facebook.com/misuom

· Twitter: ;@mis_uom

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Ιορδάνης Ελευθεριάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής