Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΝΝΛ469Β7Ι-Μ39) για την ανάθεση έργου σε έναν εξωτερικό συνεργάτη
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής για την ανάθεση έργου με κατάρτιση σύμβασης έργου σε έναν εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή έργου Διοικητικής Υποστήριξης και Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική. Η επιτυχούσα για τη θέση είναι η κ. Χωματοπούλου Αικατερίνη.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στη διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΥΓΙ469Β7Ι-ΓΚΦ και είναι διαθέσιμα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

Για προβολή της απόφασης του πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΛΚΕ πατήστε εδώ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ