Έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (για στελέχη)
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 3ου ΚΥΚΛΟΥ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση (για στελέχη), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Δημόσια Διοίκηση - Master in Public Management MPM».

Στο Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), συναφούς γνωστικού αντικειμένου, και τέλος πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 3ο κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2017, θα είναι 70. Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως την Παρασκευή 16/6/2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5. Δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 24 μήνες επαγγελματική εμπειρία.

7. Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).

8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του (http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc). Για το TOEFL απαιτείται βαθμός τουλάχιστον 87 στο Internet-based test. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, ή πτυχίου από αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ή πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια.

9. Αποδεικτικό πληρωμής για τα τέλη εξέτασης του φακέλου του υποψηφίου 30 ευρώ. Το χρηματικό ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Π.Μ.Σ (Τράπεζα Πειραιώς, αριθμός λογαριασμού: 5202 076187 339, IBAN: GR34 0172 2020 0052 0207 6187 339 – Κωδικός έργου: 81054). Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. Το παραπάνω ποσό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας δύνανται να προσκομισθούν έως και 48 ώρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://mpm.ode.uom.gr/ αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Μαρία Γιαννή, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κτίριο Διοίκησης, Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ημιώροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891212 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): mpm@uom.edu.gr. Η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα γίνεται τις εξής ημέρες και ώρες: Δευτέρα και Παρασκευή από 12:00 έως 18:00 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από 10:00 έως 14:00.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση

Γεώργιος Τσιότρας

Καθηγητής