Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Δικαιολογητικά για την εγγραφή πρωτοετών φοιτητών
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
 Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των πρωτοετών είναι:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου
2. Φωτοτυπία ταυτότητας και ταυτότητα
3. Βεβαίωση πρόσβασης
4. Έξι (6) φωτογραφίες.