Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση.

A/A

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ

1

Συγκριτική πολιτική στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

1

2

Ελληνικά πολιτικά κόμματα

1

3

Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

1

4

Ευρωπαϊκή Πολιτική

1

5

Οικονομική Ανάλυση

1

6

Διοίκηση επιχειρήσεων-Επιχειρηματικότητα

1

7

Οικονομικό Δίκαιο

1

8

Εθνογραφία, Θρησκεία, φύλα και αναπαραστάσεις του πολιτισμού (Βαλκάνια, Τουρκία, Αν. Μεσόγειος, Μέση Ανατολή) - Ethnography, Religion, Gender and Cultural Representation (Balkans, Turkey, Easter Mediterranean, Middle East)

1

9

Χωρική οργάνωση, αστικές πολιτικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

1

10

Διαχείριση και ανάδειξη οικιστικού πολιτισμικού αποθέματος στα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο και τον Παρευξείνιο χώρο

1

11

Βαλκανική ιστορία με έμφαση στις σχέσεις πολιτικής και θρησκείας

1

12

Συγκριτική Πολιτική

1

13

Διεθνείς Σχέσεις

1

14

Βαλκανικές Σπουδές

1

15

Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

1

16

Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία

1

17

Ιστορία του Τύπου και των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης

1

18

Ο Τύπος κατά την Κ' αιώνα στην Οθωμανική αυτοκρατορία και τις Παρευξείνιες χώρες

1

19

Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

1

20

Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

1

21

Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία

1

22

Συγκριτική Λογοτεχνία των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης σε σχέση με την Ελληνική Λογοτεχνία

1

23

Εκπαίδευση και καινοτόμες δεξιότητες κοινωνικής μάθησης

1

24

Επικοινωνία Μάρκετινγκ

1

25

Πολιτική Επώνυμου Προϊόντος (branding)

1

26

Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ

1

27

Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη

1

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτούνται τα παρακάτω:

Α. Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή / και Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος ΒΣΑΣ ή αντίστοιχου διπλώματος άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως προς την ισοτιμία του από το ΔΟΑΤΑΠ, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύονται στο Τμήμα ΒΣΑΣ. Η συνάφεια του ως άνω διπλώματος με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύονται στο Τμήμα ΒΣΑΣ υπόκειται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

Β. Η γνώση σε επίπεδο επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται από πτυχίο επιπέδου Γ1. Επιπλέον, αποδεικτικά επάρκειας σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έως τις 17 Μαΐου 2017.

Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας (σχετικό έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος). Αντίγραφα του Πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

 1. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (επίπεδο Γ1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΑΣΕΠ.
 2. Πιστοποιητικό γνώσης άλλων γλωσσών όπως βαλκανική, σλαβική ή ανατολική .
 3. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μία να προέρχεται κατά προτίμηση από τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής εργασίας.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Συνοπτική έκθεση στην οποία ο υποψήφιος αναλύει τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, τους επαγγελματικούς του στόχους και τους λόγους για τους οποίους επιλέγει το συγκεκριμένο Π.Δ.Σ.
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή άλλοι τίτλοι σπουδών εάν υπάρχουν.
 7. Ερευνητική πρόταση και τίτλος διατριβής η οποία περιέχει:
  • συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου
  • τους βασικούς άξονες του θέματος
  • αιτιολογημένες υποθέσεις ή ανοικτά ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής
  • σύντομη τεκμηρίωση του θέματος με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο ΚΖ, ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891375-376 ή 2310 891433 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.uom.gr - Σχολές και Τμήματα - Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ? Διδακτορικές Σπουδές.