Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Διαδικασία πλήρωσης μιας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Μουσικής» (από εξέλιξη)
Θεματική Ενότητα: Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος


Η κ. Ρενζεπέρη Άννα-Μαρία μονιμοποιήθηκε ως επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (στο εξής ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τον Ιούλιο του 2015. Η προκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 321/γ/08.04.2016 ύστερα από την με αρ. πρωτ. 212/30.12.15 αίτηση εξέλιξής της που υποβλήθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος (αρ. συνεδρίασης 15/13.01.2016). Η εκλογή γίνεται βάσει του ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ορίζεται προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων από 18.4.2016 έως 1.6.2016. Στις 31.5.2016 καταθέτουν υποψηφιότητα μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ η κ. Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη και ο κ. Απόστολος Παληός.

Με απόφαση της με αρ. 35/30.6.2016 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ΜΕΤ συγκροτείται η ειδική 7μελής Επιτροπή Επιλογής, για τη σύνθεση της οποίας παρέσχε τη σύμφωνη γνώμη της η συνεδρίαση με αρ. 16/28.6.2016 της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών.

 1. Stefanka Georgieva, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Faculty of Education, Trakia University, Stara Zagora με γνωστικό αντικείμενο «History of music».

 2. Λερχ-Καλαβρυτινού Ίρμγκαρτ-Καταρίνα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσικολογία (Ιστορία της Ευρωπαϊκής Μουσικής των Νεότερων χρόνων)» (ΦΕΚ 1252/31.12.2010 τ. Γ')

 3. Νίκα-Σαμψών Ευανθία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσικολογία» (ΦΕΚ 737/7.8.2008 τ. Γ')

 4. Βobetko-Majer Sanja, Διευθυντής Ερευνών, Croatian Academy of Sciences and Arts, Department for History of Croatian Music με γνωστικό αντικείμενο «Historical Musicology».

 5. Μαλιάρας Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσικολογία (Ιστορία των Μουσικών Οργάνων)» (ΦΕΚ 102/31.1.2013 τ. Γ')

 6. Ζέρβας Αθανάσιος, Αναπληρωτής καθηγητής, του οικείου Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητικά της Μουσικής - Μουσική Δημιουργία» (ΦΕΚ 979/02.09.2013 τ. Γ').

Από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής

 1. Harkov Stefan, Καθηγητής, University of Shumen, Bulgaria, με γνωστικό αντικείμενο «Ηistorical Musicology»


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γουλάκη-Βουτυρά Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Εικονογραφία» (ΦΕΚ 173/03.11.1999 τ. ΝΠΔΔ)

 2. Καϊμάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσικολογία» (ΦΕΚ 1062/04.11.2010 τ.Γ')

 3. Φιτσιώρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία της Ευρωπαϊκής Μουσικής» (ΦΕΚ 202/22.2.2013 τ.Γ')

 4. Σιώψη Αναστασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Μουσικής» (ΦΕΚ 534/22.5.2013 τ.Γ')

 5. Τσέτσος Μάρκος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Ευρωπαϊκής Μουσικής» (ΦΕΚ 980/02.10.2015 τ.Γ')

 6. Χασιώτης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής καθηγητής του οικείου Τμήματος, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Μουσική Εκτέλεση - Όμποε» (ΦΕΚ 979/2.9.2013 τ.Γ')

Από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής

 1. Fresis Εricco, Καθηγητής, Universität der Künste Berlin με γνωστικό αντικείμενο «Διεύθυνση Ορχήστρας, Σύγχρονη και Πειραματική Μουσική, Μουσική Τεχνολογία, Όπερα, Μουσικολογία, Παραστατικές Τέχνες»Στην ίδια συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος (35/30.6.2016) αποφασίζεται η διεξαγωγή δοκιμαστικού μαθήματος για τον υποψήφιο κ. Παληό, για τη διαμόρφωση της γνώμης των φοιτητών επί της διδακτικής του ικανότητας.

Στις 8.9.2016 ο 2ος υποψήφιος για τη θέση, κ. Απόστολος Παληός, αποσύρει την υποψηφιότητά του, μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Η ειδική 7μελής Επιτροπή Επιλογής στην με αρ. 1/14.9.2016 συνεδρίασή της ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος ΜΕΤ κ. Αθανάσιο Ζέρβα και γραμματέα την Γραμματέα του Τμήματος κ. Αναστασία Μπύρου. Επίσης, ορίζει ως Αξιολογητές, της μοναδικής πλέον υποψήφιας, εκ μέρους της Επιτροπής: την κ. Stefanka Georgieva, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Faculty of Education, Trakia University, Stara Zagora με γνωστικό αντικείμενο «History of music» και την κ. Βobetko-Majer Sanja, Διευθύντρια Ερευνών, της Croatian Academy of Sciences and Arts, Department for History of Croatian Music με γνωστικό αντικείμενο «Historical Musicology»,

Εκ μέρους της κ. Ρεντζεπέρη προτείνονται οι Καθηγητές του Τμήματος κ.κ. Δ. Χανδράκης και Δ. Πάτρας.

Στις 8.11.2016 κατατίθεται η αξιολόγηση της κ. Sanja Majer-Bobetko, και στις 11.11.2016 οι αξιολογήσεις των κ.κ. Stefanka Georgieva, Δημήτριου Πάτρα και Δημήτριου Χανδράκη.

Στις 23.11.2016 ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών αποστέλλει πρόσκληση προς τα μέλη της 7μελούς Επιτροπής Επιλογής, με κοινοποίηση στην υποψήφια, για συμμετοχή στη συνεδρίαση της τελικής κρίσης που ορίζεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, στις 12:00.

Αριθμός Συνεδρίασης 7μελούς Ειδικής Επιτροπής Επιλογής: 2/08.12.2016

Συνολικός αριθμός μελών της 7μελούς Επιτροπής Επιλογής: επτά (7)

Συνολικός αριθμός παρόντων μελών κατά την κρίση: έξι (6)

Ψήφοι υπέρ του υποψηφίου: έξι (6)

Εξελέγη η: κ. Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.