Έναρξη λειτουργίας μεταπτυχιακού προγράμματος στο Τμήμα ΕΚΠ
Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος


Έναρξη λειτουργίας μεταπτυχιακού προγράμματος στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΤο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναμόρφωση- Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της κατηγορίας πράξεων 2.2.3.α. «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών», της ενέργειας 2.2.3 «Μεταπτυχιακά - Έρευνα - Υποτροφίες», του μέτρου 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», το οποίο εκτελείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης II με χρονική διάρκεια από 1/6/2004 έως 31/8/2006 και συγχρηματοδοτείται μέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή Ένωση [3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κατά 75% Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΚΤ) και 25% Εθνικοί Πόροι] ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τις εξής κατευθύνσεις :

α. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και β. Ειδική Αγωγήκαι καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση εγγραφής στο Μ.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνεται η κατεύθυνση σπουδών που σκοπεύει να ακολουθήσει ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής.
β. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου.
γ. Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.
δ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
ε. Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.ΤΣ.Α..
στ. Πιστοποιητικό επάρκειας μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών.
ζ. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.
η. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας, εφόσον υπάρχει.
θ. Αντίγραφα δημοσιευμένου επιστημονικού έργου.
ι. Κάθε άλλο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται σε έργο ή δραστηριότητα του υποψηφίου και μπορεί να συνεκτιμηθεί κατά την επιλογή του.
Δικαιολογητικά μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις τους σε όλα τα μαθήματα, αλλά δεν έχουν ορκισθεί ακόμη.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

  • Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.
  • Στο ΠΜΣ-ΕΚΠ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και β) κάθε Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σύμφωνα με το νόμο.


Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2004
στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54006, κτίριο Ζ, γραφείο 311, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο 2310-891385 (Πληροφορίες: κα Μ. Παπακωνσταντίνου, ώρες 10:00-13:00)
και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekpmet@uom.gr


Μπορείτε να πάρετε την αίτηση εγγραφής από εδώ...

Μπορείτε να πάρετε την προτεινόμενη βιβλιογραφία σε μορφή .pdf από εδώ...

Μπορείτε να πάρετε την ανακοινοποίηση στο ορθό του κανονισμού του ΜΠΣ σε .pdf από εδώ...

Μπορείτε να πάρετε την ανακοίνωση στο ΦΕΚ της ίδρυσης του προγράμματος του ΜΠΣ σε .pdf από
εδώ...


Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αχιλλέας Καψάλης

Καθηγητής