Έναρξη λειτουργίας του 3ου ακαδημαϊκού κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης (M.Sc. in Neuroscience and Education)
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στη Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ανακοινώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 την έναρξη λειτουργίας του 3ου ακαδημαϊκού κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης (M.Sc. in Neuroscience and Education) το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) επιπέδου «Μάστερ».

Η συνολική διάρκεια των σπουδών του προγράμματος είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπονται δίδακτρα, ύψους 5.400 ευρώ για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών τμημάτων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2 κατά τα κριτήρια του ΑΣΕΠ).

Στον 3ο κύκλο του προγράμματος που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2017, θα εισαχθούν μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» από 1-6-17 έως 10-7-17 (ώρες 12.00 με 13.30) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

§ Συμπληρωμένη αίτηση (το εν λόγω έντυπο μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή στη Γραμματεία του ΠΜΣ).

§ Αντίγραφο πτυχίου/ων (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ημεδαπής) ή επικυρωμένο & μεταφρασμένο αντίγραφο πτυχίου και αντίγραφο πιστοποιητικού αναγνώρισης πανεπιστημιακών τίτλων αλλοδαπής από ΔΟΑΤΑΠ (Πανεπιστήμια αλλοδαπής).

§ Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ημεδαπής) ή επικυρωμένο & μεταφρασμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και βαθμού πτυχίου (Πανεπιστήμια αλλοδαπής).

§ Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας (άριστη γνώση, επίπεδο Γ2/C2) ή πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης ελληνικής γλώσσας (υποψηφιότητες με πτυχίο ΑΕΙ εξωτερικού, ισότιμου ή αντιστοίχου με πτυχίο ελληνικών ΑΕΙ), το οποίο απονέμεται από εξουσιοδοτημένους δημοσίους φορείς.

§ Δύο (2) συστατικές επιστολές (σύμφωνα με την προτεινόμενη ή με άλλη φόρμα).

§ Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

§ Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες με αναγραμμένο το ονοματεπώνυμο.

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

Π.Μ.Σ. Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

(Κτ. ΚΖ, 3ος όρ., γρ. 312)

Εγνατία 156

Θεσσαλονίκη 54006

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, γρ. 312 ΚΖ’ κτιρίου, τηλ.: 2310-891357 και e-mail: neusecr@uom.edu.gr ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση http://neuro.uom.gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Λάζαρος Τριάρχου, Καθηγητής