Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦ.ΠΛ.
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Ανακοινώνεται ότι, αναφορικά με τις κατατάξεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού και ισοτίμων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, αποφοίτων παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών στο Τμήμα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, η Γ.Σ.Τ. στη συνεδρίαση αρ. 23/10.5.04 αποφάσισε τα παρακάτω:

I. Οι κατατάξεις των ανωτέρω πτυχιούχων στο Τμήμα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2004-2005 να γίνουν με κατατακτήριες εξετάσεις - διαγωνισμό σε 3 (τρία) μαθήματα.

II. Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τους υπό κατάταξη πτυχιούχους να είναι τα εξής:
1. Εισαγωγή στην Πληροφορική
2. Μαθηματικά Ι
3. Αρχές Οικονομικής


III. Εξεταστέα ύλη να είναι :
1) Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ιστορική εξέλιξη των υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων: παράσταση και αποθήκευση δεδομένων, διαχείριση δεδομένων. Λογισμικό: αλγόριθμοι, γλώσσες προγραμματισμού, λειτουργικά συστήματα. Οργάνωση δεδομένων: δομές δεδομένων, δομές αρχείων, δομές βάσεων δεδομένων. Παρουσίαση βασικών περιοχών εφαρμογής της Πληροφορικής. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C. Περιβάλλοντα εργασίας: MS-DOS, MS-Windows, MS-Office, MS Excell.

2) Μαθηματικά

Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής. Στοιχεία Θεωρίας Συνόλων. Αλγεβρικές Δομές: Ομάδες, Δακτύλιοι, Σώματα. Συνδυαστική Ανάλυση, Πιθανότητες. Στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης: Συναρτήσεις, Όρια, Συνέχεια, Παράγωγοι, Ακρότατα, Σημεία Καμπής, Ολοκλήρωμα αόριστο-ορισμένο, μέθοδοι ολοκλήρωσης, υπολογισμός εμβαδών.


3) Αρχές Οικονομικής

Αντικείμενο: Εισαγωγή στις βασικές αρχές που διέπουν την οικονομική επιστήμη.
Περιεχόμενα: Θεμελιώδεις έννοιες και μεθοδολογική προσέγγιση. Οικονομική ανεπάρκεια και κοινωνική επιλογή. Το πλαίσιο και ο μηχανισμός λειτουργίας της αγοράς. Ο ρόλος του κράτους. Εθνικό προϊόν. Ανεργία. Πληθωρισμός. Κατανάλωση, αποταμίευση και επενδύσεις. Ο προσδιορισμός του εισοδήματος. Ισορροπία εισοδήματος. Νομισματική πολιτική. Εξωτερικός τομέας. Οικονομικές πολιτικές. Η θεωρία επιλογής και ζήτησης του καταναλωτή. Ζήτησης αγαθών. Παραγωγή και κόστος. Μορφές αγοράς.

IV. Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και οι πτυχιούχοι των Σχολών διετούς φοίτησης να εγγράφονται στο Β' εξάμηνο.

Για να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος:
Αίτηση με τα στοιχεία τους (το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία),
Αντίγραφο πτυχίου (το πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο), και
Βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών (στην περίπτωση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. εξωτερικού ή πτυχιούχων Ανωτέρας Σχολής Διετούς Κύκλου Σπουδών αντίστοιχα).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

1 - 15 Νοεμβρίου 2004

V. Σύμφωνα με την Υ.Α. αρ. Φ.1/Β3/4795/30.9.91 οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 - 10 Δεκεμβρίου 2004 και το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως.


Πληροφορίες : Φωτ. Ιωάννου - Ροντογιάννη
Τηλέφωνο : 2310 891 - 218