Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
KATATAKTHΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Θεματική Ενότητα: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Δ.Ε.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αιτήσεις και λοιπά δικαιολογητικά των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Υποδοχής κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Φ1/192329/Β3 Υπουργική Απόφαση (Β’ 3185/16.12.2013) από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017 καθημερινά και από ώρα 11.30 – 13.00 (τηλ. επικοινωνίας: 2310 891.283 & 891.213-4, e- mail: basecr@uom.gr).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

i. Αίτηση ενδιαφερομένου/ης.

ii. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

iii. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα των περ. α’, β’, γ’ και δ΄ της παρ. 7 του άρθρ. 2 της υπ’ αριθ. Φ1/192329/Β3 Υ.Α. (Β’ 3185/16.12.2013) «α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων. β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων μια (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα και δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση».

Με την υπ’ αριθ. 13/14.06.2017 απόφαση έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ο.Δ.Ε., στο πλαίσιο καθορισμού της διαδικασίας επιλογής πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψηφίων για κατάταξη στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρ. 1, 2 και 3 υπ’ αριθ. Φ1/192329/Β3 Υ.Α. (Β’ 3185/16.12.2013), εγκρίθηκε ομόφωνα:

i. η συγκρότηση επταμελούς Επιτροπής Κατατάξεων αποτελούμενης από τον Πρόεδρο του Τμήματος κ. Ιωάννη Χατζηδημητρίου, Καθηγητή (ex officio), Ανδρέα Γεωργίου, Καθηγητή, Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια, Δημήτριο Μιχαήλ, Καθηγητή, Βασίλειο Αλετρά, Αναπληρωτή Καθηγητή, Φώτιο Βούζα, Αναπληρωτή Καθηγητή και Οδυσσέα Μοσχίδη, Καθηγητή

ii. ο ορισμός των μαθημάτων «Γενικά Μαθηματικά», «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Μάνατζμεντ», ως των τριών (3) εξεταζομένων μαθημάτων

iii. ο προσδιορισμός της διάρκειας της κάθε μιας εξέτασης σε δύο (2) ώρες καθώς και του χρόνου διενέργειας των γραπτών εξετάσεων κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με περαιτέρω εξειδίκευση των ημερομηνιών σε σχετική επικαιροποιημένη Ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος και

iv. ο ορισμός του Α’ εξαμήνου σπουδών, ως του εξαμήνου κατάταξης των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα ειδικότερα με τον πίνακα πληροφοριακών στοιχείων που ακολουθεί ως εξής:


ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

&

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σύνολα, πραγματικοί αριθμοί, σχέσεις, συναρτήσεις, πραγματικές συναρτήσεις, όρια και συνέχεια συναρτήσεων, εκθετικές, λογαριθμικές, τριγωνομετρικές συναρτήσεις παράγωγοι, παραγώγιση, μελέτη συναρτήσεων μίας πραγματικής μεταβλητής, εφαρμογές του διαφορικού λογισμού σε οικονομικά προβλήματα, ορισμένα και αόριστα ολοκληρώματα, οικονομικές εφαρμογές ολοκληρωμάτων, διανύσματα, μήτρες, συστήματα γραμμικών εξισώσεων, συναρτήσεις πολλών μεταβλητών και βελτιστοποίηση (χωρίς περιορισμούς), εφαρμογές στη Διοίκηση και Οικονομία.

1.12.2017

-

20.12.2017

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΔΥΟ (2) ΩΡΩΝ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Η Οικονομική Επιστήμη, το Οικονομικό Σύστημα και ο Ρόλος των Αγορών. Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας και το Κόστος Ευκαιρίας. Η Θεωρία της Ζήτησης και της Προσφοράς. Η Ελαστικότητα της Ζήτησης και της Προσφοράς. Η Θεωρία της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή. Η Θεωρία της Παραγωγής. Η Θεωρία του Κόστους Παραγωγής. Ελαχιστοποίηση Κόστους και Μεγιστοποίηση Κερδών. Τέλειος Ανταγωνισμός. Μονοπώλιο. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Ολιγοπώλιο. Μέτρηση του Εγχώριου Προϊόντος και του Εγχώριου Εισοδήματος. Ο Προσδιορισμός του Εισοδήματος Ισορροπίας στο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα. Ο Προσδιορισμός του Εισοδήματος Ισορροπίας και η Δημοσιονομική Πολιτική. Η Συνάρτηση Κατανάλωσης και Αποταμίευσης. Η Ζήτηση για Επενδύσεις. Η Αγορά Χρήματος: Ζήτηση και Προσφορά Χρήματος. Νομισματική Πολιτική. Το Υπόδειγμα Συνολικής Ζήτησης και Συνολικής Προσφοράς. Πληθωρισμός: Πηγές, Συνέπειες και Αντιμετώπιση. Ανεργία και Στασιμοπληθωρισμός.

1.12.2017

-

20.12.2017

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΔΥΟ (2) ΩΡΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Βασικοί Ορισμοί του Μάνατζμεντ, Κλασσικές σχολές της θεωρίας του Μάνατζμεντ, η Θεωρία των Συστημάτων, το Περιβάλλον της Επιχείρησης (εσωτερικό - εξωτερικό), οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ (Προγραμματισμός, Έλεγχος, Διεύθυνση, Οργάνωση), Οργανωτικές Δομές –‘Έννοιες και Μορφές-Τμηματοποίηση, Υποκίνηση και θεωρίες Υποκίνησης, Ηγεσία, Ομάδες, Επικοινωνία, Διαχείριση Αλλαγών, Συγκρούσεις.

1.12.2017

-

20.12.2017

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΩΡΩΝ