Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση.

A/A

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

1

Περιφερειακή Ανάπτυξη – Διασυνοριακή Συνεργασία – Διαπεριφερειακή Ολοκλήρωση

1

Δημήτριος Κυρκιλής

2

Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Επιχειρηματικότητα Προσφύγων ή Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση ή Επιχειρηματικότητα στη Θρησκεία

2

Αικατερίνη Σαρρή

3

Health and Economic development in South Eastern Europe

1

Σοφία Δεληπάλλα

4

Χωρική Οργάνωση στη ΝΑ Ευρώπη

1

Ελένη Γαβρά

5

Αστικές Πολιτικές στη ΝΑ Ευρώπη

1

Ελένη Γαβρά

6

Εθνογραφία, Θρησκεία, φύλα και αναπαραστάσεις του πολιτισμού (Βαλκάνια, Τουρκία, Αν. Μεσόγειος, Μέση Ανατολή) - Ethnography, Religion, Gender and Cultural Representation (Balkans, Turkey, Easter Mediterranean, Middle East)

2

Φωτεινή Τσιμπιρίδου

7

Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη

2

Ιωάννης Μαραγκός

8

Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ή Ευρωπαϊκή Πολιτική

1

Χρήστος Παρασκευόπουλος

9

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

2

Ιωάννης Τζιώνας

10

Στρατιωτική Ιστορία ή Στρατιωτική Ιστορία – Αρχαιολογία ή Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ή Η διαχείριση της ιστορικής μνήμης των πολέμων

1

Βλάσης Βλασίδης

11

Σύγχρονη Ιστορία 20ος αι.

2

Ευστράτιος Δορδανάς

12

Επικοινωνία Μάρκετινγκ ή Πολιτική Επώνυμου Προϊόντος (branding) ή Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ

3

Αναστάσιος Πανόπουλος

13

Συγκριτική Πολιτική ή Διεθνείς Σχέσεις ή Βαλκανικές Σπουδές

3

Ιωάννης Αρμακόλας

14

Χρηματοοικονομική Συμπεριφορά

1

Αθανάσιος Κουλακιώτης

15

Εθνικισμός και ταυτότητες, σύνορα και συνοριακές περιοχές, χορός και μουσική, αναπαραστάσεις του παρελθόντος και υλικός πολιτισμός, εθνογραφία, ΝΑ Ευρώπη, Μεσόγειος

2

Ιωάννης Μάνος

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτούνται τα παρακάτω:

Α. Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή / και Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος ΒΣΑΣ ή αντίστοιχου διπλώματος άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως προς την ισοτιμία του από το ΔΟΑΤΑΠ, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύονται στο Τμήμα ΒΣΑΣ. Η συνάφεια του ως άνω διπλώματος με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύονται στο Τμήμα ΒΣΑΣ υπόκειται στην κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Β. Η γνώση σε επίπεδο επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται από πτυχίο επιπέδου Γ1. Επιπλέον, αποδεικτικά επάρκειας σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έως τις 30 Νοεμβρίου 2017.

1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής (σχετικό έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

2. Αντίγραφα του Πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

3. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (επίπεδο Γ1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΑΣΕΠ.

4. Πιστοποιητικό γνώσης άλλων γλωσσών όπως Βαλκανική, Σλαβική ή Ανατολική .

5. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μία να προέρχεται κατά προτίμηση από τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής εργασίας.

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

7. Συνοπτική έκθεση στην οποία ο υποψήφιος αναλύει τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, τους επαγγελματικούς του στόχους και τους λόγους για τους οποίους επιλέγει το συγκεκριμένο Π.Δ.Σ.

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή άλλοι τίτλοι σπουδών εάν υπάρχουν.

9. Ερευνητική πρόταση και τίτλος διατριβής η οποία περιέχει:

• συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου

• τους βασικούς άξονες του θέματος

• αιτιολογημένες υποθέσεις ή ανοικτά ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής

• σύντομη τεκμηρίωση του θέματος με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο ΚΖ, ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891375-376 ή 2310 891433 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=369&tmima=8&categorymenu=2.