Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: Εγγραφές Αθλητών Αθλητριών
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Ανακοίνωση

Εγγραφές Αθλητών-Αθλητριών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Καλούνται οι επιτυχόντες της κατηγορίας αθλητών – αθλητριών που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας από την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 για την εγγραφή τους (ώρες κοινού 11:30-13:00).

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν αναγράφονται στην με Α.Π. Φ.151/190064/Α5 από 6-11-2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:

α) Αίτηση εγγραφής

β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας.

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και απλό φωτοαντίγραφο αυτού ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Διευκρινίζεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα αποσταλούν υπηρεσιακά στη Σχολή μας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

Πληροφορίες: 2310 891217