Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 (ώρες κοινού 11:30-13:00) προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τα οποία δεσμεύτηκαν στην ηλεκτρονική αίτησή τους προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να προσκομίσουν για να ελεγχθούν από το Τμήμα μας.

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με την αρ. 158978/Ζ1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 ΒΆ ) Υ.Α. και την αρ. 164061/Ζ1/2-10-2017 Εγκύκλιο «Μετεγγραφές Ακ. Έτους 2017-2018».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:

α) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής συνοδευόμενης των δικαιολογητικών που αναγράφονται σΆ αυτή και για τα οποία οι αιτούντες μοριοδοτήθηκαν

β) Αίτηση εγγραφής

γ) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι αιτούντες μετεγγραφή κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία του Τμήματος πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και απλό φωτοαντίγραφο αυτού ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Διευκρινίζεται ότι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ σε καμία περίπτωση οι αιτούντες να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης πριν ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση προς τους επιτυχόντες.

Από τη Γραμματεία του
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
Πληροφορίες: 2310 891217