ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Θεματική Ενότητα: Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Πληροφορική
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β΄ΚΥΚΛΟΥ
ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική», το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Δίκαιο και Πληροφορική» (MSc “Law and Informatics”).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής, Τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς με τα παραπάνω Τμήματα γνωστικού αντικειμένου, αντίστοιχων Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, καθώς και αντίστοιχων και ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα (επίπεδο Β2).

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα και τα συνολικά δίδακτρα 3.000 ευρώ.

Στον 2ο κύκλο του προγράμματος, που θα αρχίσει τον Μάρτιο 2018, θα εισαχθούν μέχρι πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ως υπεράριθμοι, χωρίς διαδικασία επιλογής, εισάγονται οι δικαστές, καθώς και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Νομικής ή Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2017 τον φάκελο υποψηφιότητάς τους.

- είτε ηλεκτρονικά: mli@uom.edu.gr. Εφόσον η υποψηφιότητα γίνει δεκτή, ο φοιτητής θα καταθέσει τα έγγραφα στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.
- είτε ταχυδρομικά: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (υπόψη καθηγήτριας Ευγενίας Αλεξανδροπούλου, θυρίδα 35). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει η αίτηση (μόνο) να υποβληθεί και ηλεκτρονικά.
- είτε με φυσική παρουσία: στη Γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 4ος όροφος, γραφείο 422, κάθε Δευτέρα ώρες 17:30 – 19:30, κάθε Τρίτη ώρες 13:00 – 17:00 και κάθε Παρασκευή ώρες 17:00 – 20:00.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (έντυπο αναρτάται στην ιστοσελίδα www.mli.uom.gr και www.itlaw.uom.gr)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής). Σε περίπτωση ύπαρξης και δεύτερου πτυχίου, υποβάλλεται αντίγραφό του.
4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αναρτημένο έντυπο σε www.mli.uom.gr και www.itlaw.uom.gr)
6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται α) αποδεικτικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Lower ή αντίστοιχο, σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ) ή ανώτερο ή β) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας αγγλόφωνης εκπαίδευσης ή Πτυχίο Αγγλόφωνου ΑΕΙ (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή γ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
7. Αποδεικτικά για τυχόν συναφή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και για συναφή επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχουν).
8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
9. Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους 30 (τριάντα) ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς στον τραπεζικό λογαριασμό με Δικαιούχο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Επιτροπή Ερευνών, ΙΒΑΝ: GR98 0172 2020 0052 0208 4253 677 για την αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. Το τέλος αξιολόγησης δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση αποδοχής της υποψηφιότητας, ο υποψήφιος προσκομίζει στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ επιπλέον δύο (2) φωτογραφίες.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε εκατονταβάθμια κλίμακα με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ, που είναι αναρτημένος στο www.mli.uom.gr.

- Συνάφεια και Βαθμός πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 45%),
- Γνώση αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%),
- Συναφής ερευνητική δραστηριότητα/επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 15%),
- Λοιποί συναφείς τίτλοι σπουδών (συντελεστής βαρύτητας 10%),
- Τίτλοι ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής (συντελεστής βαρύτητας 5%),
- Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 15%).

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στις ιστοσελίδες www.mli.uom.gr και www.itlaw.uom.gr ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 4ος όροφος, γραφείο 422, τηλ. 2310 891654, 2310 891734, e-mail: mli@uom.edu.gr.

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική»
Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου