Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ανακοίνωση για Μετεγγραφές βάσει του ΦΕΚ 862 12 Μαρτίου 2018 τ Β
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται, οι φοιτητές που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας ηλεκτρονική αίτηση για μετεγγραφή σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 862/12-3-2018 από τη Δευτέρα 23/4/2018 έως και την Τετάρτη 25/4/2018 και τις ώρες 11.30π.μ. έως 13.00μ.μ., να προσέλθουν προσωπικά με την αστυνομική τους ταυτότητα ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την ηλεκτρονική αίτησή τους ότι θα υποβάλουν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

2. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής του αδελφού του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

3. Στην περίπτωση αδελφών που αιτούνται μετεγγραφής για κοινή Περιφερειακή Ενότητα, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη αίτηση μετεγγραφής του αδελφού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

4. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης.

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου εξαμήνου).

6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

7. Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση για ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του τέκνου στον ένα γονέα, ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013, στην περίπτωση που ο φοιτητής δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων. Διαζευκτήριο και στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ο ίδιος διαζευγμένος.

8. Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γονέας, o ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε, έχει μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή, όταν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

9. Βεβαίωση Σχολής/Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης και β) υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

10. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα.

11. Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2016), καθώς και λογαριασμό ΔΕΚΟ, προκειμένου για την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

12. Αντίγραφο του Ε9 και των δύο γονέων για βεβαίωση της κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας.

13. Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

14. Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Προσοχή: Διευκρινίζεται ότι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ σε καμία περίπτωση οι αιτούντες να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης πριν ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση προς τους επιτυχόντες.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

Πληροφορίες: 2310 891217