Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 193/19-06-2017 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 6261/07-04-17 με ΑΔΑ: 7ΧΘΘ469Β7Ι-Ε3Κ
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Επιτροπή Ερευνών

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 193/19-06-2017 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 6261/07-04-17 με ΑΔΑ: 7ΧΘΘ469Β7Ι-Ε3Κ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης(.pdf)