Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 193/19-06-2017 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 8494/17-05-17 με ΑΔΑ: Ω4ΛΕ469Β7Ι-3Ψ6
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Επιτροπή Ερευνών

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 193/19-06-2017 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 8494/17-05-17 με ΑΔΑ: Ω4ΛΕ469Β7Ι-3Ψ6

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης(.pdf)