Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 194/18-07-2017 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 9609/06-06-17 με ΑΔΑ: 6ΣΦΙ469Β7Ι-Υ0Α
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Επιτροπή Ερευνών

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 194/18-07-2017 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 9609/06-06-17 με ΑΔΑ: 6ΣΦΙ469Β7Ι-Υ0Α

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης(.pdf)