Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 194/18-07-2017 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 9610/06-06-17 με ΑΔΑ: ΩΧΡΒ469Β7Ι-ΦΝΙ
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Επιτροπή Ερευνών

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 194/18-07-2017 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση 9610/06-06-17 με ΑΔΑ: ΩΧΡΒ469Β7Ι-ΦΝΙ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης(.pdf)