Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 194/18-07-2017 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10176/15.06.2017 με ΑΔΑ: 7157469Β7Ι-ΨΑΤ
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Επιτροπή Ερευνών

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 194/18-07-2017 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10176/15.06.2017 με ΑΔΑ: 7157469Β7Ι-ΨΑΤ

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης(.pdf)