ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΝΩΣΕΙΣ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Θεματική Ενότητα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2015, ΩΡΑ 10:00 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2015