ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016
Θεματική Ενότητα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

 

Θεσσαλονίκη 14-9-2017

Αριθμ. Πρωτ. 18                                                                                                                   

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Μ. Αλεξούδη

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Εγνατία 156, Τηλ.: 2310 891224

Fax: 2310 891 255, e-mail: techyp;@uom.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016,

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016, για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή μελετών

Α) ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚατηγορίαΤίτλος

(06)      Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων

(07)      Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες

(08)      Στατικές μελέτες

(09)      Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες

(14)      Ενεργειακές

 

Β) ΕΡΓΑ

ΚατηγορίαΤίτλος

      (06)  Ηλεκτρομηχανολογικών

      (11)  Οικοδομικών

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους έως την Τετάρτη4/10/2017και ώρα 15:00μ.μ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου (Εγνατίας 156,  Τ.Κ.54636) είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς μέσα σε φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»,

Στις αιτήσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται οι κατηγορίες (μελετών/ έργων) στους οποίους θέλουν να συμπεριληφθούν οι αιτούντες.Οιαιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο πτυχίου σε ισχύ (πτυχίο ΜΕΕΠ, βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων/ Νομαρχιακών Μητρώων, Μελετητικό πτυχίο κλπ) που θα αποδεικνύει τη δυνατότητα συμμετοχής του αιτούντος στον υπό σύνταξη κατάλογο.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (http://www.uom.gr) και στην διαδρομή (Αρχική σελίδα- Χρήσιμοι Σύνδεσμοι- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ Διακηρύξεις Διαγωνισμών)

 

Επισυνάπτεται:

1.Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2.Υπεύθυνη Δήλωση

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

 

Καθ. Αχ. Ζαπράνης

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΩΝ (doc)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΩΝ (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (doc)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (pdf)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΣΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (doc)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΣΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (pdf)

Πρόσκληση ΔΤΕ (pdf)