ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΤΕ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2017"
Θεματική Ενότητα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 01/2017


1. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου:

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η 2 0 1 7 (Υπ αριθ. 4/29-9-2017 απόφαση έγκρισης μελέτης, δημοπράτησης του έργου από τη Σύγκλητο (Προϊσταμένη αρχή))

Προϋπολογισμού 74.338,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Κωδικός CPV: CPV:45214400-4

Κωδικός NUTS Φορέα: GR122 Κωδικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: GR122

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α)Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 59.845,95€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι οι εργασίες συντήρησης σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου (γραφειακούς χώρους, Αμφιθέατρα, Αίθουσες Διδασκαλίας, Κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και στο γήπεδο μπάσκετ)

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της συντήρησης και επισκευής των χώρων του κτηριακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου .

2. Προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσα από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr) και στην διαδρομή (Αρχική σελίδα/ Χρήσιμοι Σύνδεσμοι/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/Διακηρύξεις Διαγωνισμών). Η παραλαβή της οικονομικής προσφοράς γίνεται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων (Πανεπίστημιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, ΤΘ 1591,ΤΚ 54636,,1ος όροφος, Κτήριο Διοίκησης, γραφείο Ε103)

3. Ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει με δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Εγνατίας 156, ΤΘ 1591, τκ 54636 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) υπόδειγμα τύπου Β και βάσει της απόφασης 182/2016 (ΦΕΚ 4269/Β/30-12-2016) της ίδιας αρχής για έργο κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες: Πληροφορίες Προκήρυξης & Τεχνικές Πληροφορίες: 2310-891312(κ. Σκορδάρης Αναστάσιος)

4. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1ος όροφος την Τρίτη 14/11/2017 και ώρα 10:00πμ (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) ενώπιον της επιτροπής του Διαγωνισμού. Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα μέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

5. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 125 του Ν.4412/16

6. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ (240) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Ι) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΙΙ) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

ΙΙΙ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.199,00€ (χίλια εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ). (2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ)

10. Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 72, παρ 1β του Ν.4412/16 ,το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατεθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα περιλαμβάνει τον τίτλο του έργου, την ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΛΚΕ ) κτλ. θα έχει ημερομηνία λήξεως την ημερομηνία της Παραλαβής του έργου και επιστρέφεται στον Ανάδοχο στο σύνολό της μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

11. Το έργο χρηματοδοτείται από τους πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού (κωδ.0863)(Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 379/12-10-2017)

12. Προκαταβολή και ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) δεν θα χορηγηθούν

13. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

14. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

15. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Σύγκλητος/Πρυτανικό Συμβούλιο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.


Ο εκτελών χρέη Αντιπρύτανη

Αναπληρωτής Πρύτανη

Καθηγητής Ευτύχιος Σαρτζετάκης

Αναπληρωτής ΠρύτανηΛΗΨΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

- Προκήρυξη Διαγωνισμού "Συντήρηση 2017"
- ΤΣΥ
- Τιμολόγιο μελέτης
- Τεχνική περιγραφή εργασιών
- Προϋπολογισμός
- Προκήρυξη Συντήρηση 2017
- Προκήρυξη-Διακήρυξη Συντήρηση 2017
- Οικονομική Προσφορά
- ΓΣΥ
- ΕΣΥ
- ΦΑΥ
- ΤΕΥΔ Συντήρησης 2017
- ΣΑΥ