ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: (ΑΡ. ΤΥ 1/2017)
Θεματική Ενότητα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

1. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΚΚΑ) προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή της τεχνικής/επιστημονικής υπηρεσίας:

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD384 ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προϋπολογισμού 24.702,88€ Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Κωδικός CPV: 71315000-9

Κωδικός NUTS Φορέα: GR122 Κωδικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: GR122

Η παροχή της τεχνικής/επιστημονικής υπηρεσίας ανήκει στην κατηγορία Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες (κωδ. Κατηγορίας 09) με απαιτούμενη τάξη πτυχίου κατηγορίας Β και άνω, με προϋπολογισμό 24.702,88€ (δαπάνη μελετών, απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%).

2. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Αναθέτουσα αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οδός

:

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156

Ταχ.Κωδ.

:

54636

Τηλ.

:

2310 891252

Telefax

:

2310 891255

E-mail

:

techyp@uom.gr

Πληροφορίες:

:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1Ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡ. Ε 102

Τεχνικές Πληροφορίες

:

Τσακιρόπουλος Γεώργιος τηλ. 2310891252

3. Αντικείμενο παροχή της τεχνικής/επιστημονικής υπηρεσίας: «ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD384 ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» είναι : α) Α’ ΦΑΣΗ ο Αρχικός Έλεγχος των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με βάση την Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470/Β`/5.3.2004) και β) Β’ ΦΑΣΗ η έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με βάση την Υ.Α. Φ.50/503/168/2011 (ΦΕΚ 844/Β/16.05.2011). Το αντικείμενο του Αρχικού Έλεγχου και της έκδοσης ΥΔΕ εμπίπτει στις Τεχνικές και Λοιπές Επιστημονικές Υπηρεσίες του Ν 4412/2016 και συγκεκριμένα στις «Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τις τεχνικές εγκαταστάσεις κτηρίων» Κωδ. CPV 71315000-9 του Προσαρτήματος Γ, Παραρτήματος Ι όπως αυτές ορίζονται κατά την έννοια του Άρθρου 2 παρ. 9(α) του νόμου αυτού

4. Προσφέρεται ελεύθερη ,άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσα από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας www.uom.gr.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Εγνατίας 156, ΤΘ 1591, τκ 540 06 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με ίδιες δαπάνες και φροντίδα τους.

6. Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παροχής της τεχνικής/επιστημονικής υπηρεσίας θα υλοποιηθεί με διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης με χρήση του Κεντρικού Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) μεταξύ των φορέων του καταλόγου ενδιαφερομένων που καταρτίσθηκε με βάση την υπ΄ αρίθ. 18/14-09-2017 πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

7. Η κλήρωση με τη χρήση του Κεντρικού Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) θα διεξαχθεί την 28/12/2017 και ώρα 10:00πμ (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) από τους χρήστες της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι έχουν ορισθεί στην επιτροπή κλήρωσης.

8. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της κλήρωσης ή στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης με τον κληρωθέντα προσωρινό ανάδοχο λόγω υπαιτιότητάς του, θα πραγματοποιηθεί επανάληψη της κλήρωσης σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, στους φορείς του καταλόγου ενδιαφερομένων φορέων που καταρτίσθηκε με βάση την υπ΄ αρίθ. 18/14-09-2017 πρόσκληση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.

9. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της κλήρωσης ή στην περίπτωση που και πάλι δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης με τον κληρωθέντα προσωρινό ανάδοχο λόγω υπαιτιότητάς του, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία κλήρωσης εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

10. Σε περίπτωση που η εν λόγω ανάθεση πρόκειται να ματαιωθεί με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016, τότε ο επιλαχών οικονομικός φορέας έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε μελλοντικές κληρώσεις του τρέχοντος έτους από τον συγκεκριμένο καταλόγου ενδιαφερομένων φορέων που καταρτίσθηκε με βάση την υπ΄ αρίθ. 18/14-09-2017 πρόσκληση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 32 ημέρες ήτοι:

Α) 15 ήμερες από την υπογραφή της σύμβασης να την εκτέλεση του Αρχικού Έλεγχου (Α’ ΦΑΣΗ) και

Β) 17 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων για την εκτέλεση Επανέλεγχου των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου) και την έκδοση και κατάθεση στον ΔΕΔΗΕ της ΥΔΕ των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με βάση την Υ.Α. Φ.50/503/168/2011 (ΦΕΚ 844/Β/16.05.2011) (Β’ ΦΑΣΗ)

12. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Ι) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι Εγγεγραμμένες στο Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες (κωδ. Κατηγορίας 09) με απαιτούμενη τάξη πτυχίου κατηγορίας μελετών Β και άνω, εμπειρία από 10 έως 20 έτη και βρίσκονται στον κατάλογο ενδιαφερομένων φορέων που καταρτίσθηκε με βάση την υπ΄ αρίθ. 18/14-09-2017 πρόσκληση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

13. Το έργο χρηματοδοτείται από τους πόρους του ΚΑΕ (91.21) του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2017

14. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής : ΟΧΙ

15. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα κατατεθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης ποσό 996,1€

16. Προκαταβολή και ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) δεν θα χορηγηθούν

17. Το αποτέλεσμα της απευθείας ανάθεσης θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Θεσσαλονίκη 22 -12-2017

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD384 ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Εκτελών χρέη Αντιπρύτανη

Αναπληρωτής Πρύτανης

Καθηγητής Ευτύχιος Σαρτζετάκης