Ανακοίνωση - Στέγαση στη Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς
Θεματική Ενότητα: Φοιτητική Μέριμνα
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Στέγαση στη Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 / 441-292, 2310 / 449-447

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να μείνουν στη Φοιτητική Εστία, υποβάλλουν στο αρμόδιο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας, μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, Αίτηση − Δήλωση (σχετικό έντυπο χορηγεί το αρμόδιο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας), μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, ότι είναι φοιτητής πλήρους φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με αναφορά στον χρόνο και τον τρόπο εγγραφής (Γενικές εξετάσεις, κατατακτήριες, ειδικές κατηγορίες) και στο ήδη διανυόμενο εξάμηνο σπουδών.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή (του τελευταίου τριμήνου).

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς.

4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους κατά το οποίο γίνεται η αίτηση:

α) Των γονέων ή του γονέα του φοιτητή, που έχει την επιμέλεια του. Σε περίπτωση διάστασης των γονέων, η επιμέλεια των παιδιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση, συνοδευόμενη και από υπεύθυνη δήλωση για καταβολή ή όχι διατροφής τόσο στον/στη σύζυγο όσο και στα παιδιά. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλονται υποχρεωτικώς εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο γονέων.

β) Του ίδιου του φοιτητή, εφόσον υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης πρέπει να προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.

6. Πιστοποιητικό για τη στέγαση στη Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς (άρθρο 5 § 5Εσωτερικού Κανονισμού της Φ.Ε.Κ.Θ.)

7. Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας που είτε αφορούν τους ίδιους είτε μέλη της οικογένειας τους πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

8. Όσοι από τους υποψήφιους επικαλούνται ειδικούς οικογενειακούς λόγους (πολύτεκνη οικογένεια, αδελφός φοιτητής ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κ.λπ.) πρέπει να προσκομίζουν τις απαραίτητες επίσημες βεβαιώσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων στη Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς θα γίνεται από Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 και ώρες : 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.Θεσσαλονίκη 06/09/2016