12μηνη συντήρηση 25 φωτοτυπικών μηχανημάτων στο ΠΑ.ΜΑΚ. έτους 2017
Θεματική Ενότητα: Γραφείο Προμηθειών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
12μηνη συντήρηση 25 φωτοτυπικών μηχανημάτων στο ΠΑ.ΜΑΚ. έτους 2017
Περιγραφή: Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμφωνα το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπΆ αριθμ. 250/27.06.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την υπΆ αριθμ. 42/23.06.2017 (θέμα 25ο) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου σχετικά με την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού, προκηρύσσει τον υπΆ αριθμ. 13/17 συνοπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη 12μηνη συντήρηση 25 φωτοτυπικών μηχανημάτων στο ΠΑ.ΜΑΚ. έτους 2017 (CPV: 30121100-4), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των ¤32.257,90 άνευ Φ.Π.Α.+ ¤7.741,90 Φ.Π.Α. 24% = ¤39.999,79 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου (Κ.Α.Ε. 0887) οικονομικού έτους 2017.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25/07/2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού
Μέγεθος αρχείου: 2.04 MB
Προστέθηκε την: 13-Ιουλ-2017