Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου (12_17)
Θεματική Ενότητα: Γραφείο Προμηθειών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου (12_17)
Περιγραφή: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμφωνα το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπΆ αριθμ. Α/Α 249/27.06.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, την υπΆ αριθμ. 32/07.04.2017 (θέμα 1ο) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής του διαγωνισμού και την υπΆ αριθμ. 42/23.06.2017 (θέμα 19ο) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου σχετικά με την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού, προκηρύσσει τον υπΆ αριθμ. 12/17 συνοπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των ¤7.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (¤5.645,16 άνευ Φ.Π.Α. + ¤1.354,84 Φ.Π.Α. 24% = ¤7.000,00 με το Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1261 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2017.
(CPV: 30192700-8).
Μέγεθος αρχείου: 1.19 MB
Προστέθηκε την: 13-Ιουλ-2017