Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού
Θεματική Ενότητα: Γραφείο Προμηθειών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού
Περιγραφή: Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμφωνα το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπΆ αριθμ. 281/17.07.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, την υπΆ αριθμ. 32/07.04.2017 (θέμα 1ο) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής του διαγωνισμού και την υπΆ αριθμ. 46/14.07.2017 (θέμα 7ο) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου σχετικά με την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού, προκηρύσσει τον υπΆ αριθμ. 14/17 συνοπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των ¤20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (¤16.129,03 άνευ Φ.Π.Α. + ¤3.870,97 Φ.Π.Α. 24% = ¤20.000,00 με το Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1731 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2017 (CPV: 30197643-5).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25/08/2017, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Μέγεθος αρχείου: 1.65 MB
Προστέθηκε την: 28-Ιουλ-2017