ΧΟΡΔΙΣΜΑ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΑΝΩΝ
Θεματική Ενότητα: Γραφείο Προμηθειών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΧΟΡΔΙΣΜΑ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΑΝΩΝ
Περιγραφή: Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, της υπΆ αριθμ. 46/14.07.2017 απόφασης της Συγκλήτου και της υπΆ αριθμ. 275/17.07.2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για το Χόρδισμα/Συντήρηση των πιάνων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Μέγεθος αρχείου: 653.67 Kb
Προστέθηκε την: 31-Αυγ-2017