Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Θεματική Ενότητα: Γραφείο Φυσικής Αγωγής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχοντας υπόψη :
α) τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80,
β) τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 άρθρο 80 παρ. 6,
γ) τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 άρθρο 28 παρ. 3 και
δ) την αριθμ. 66/21-7-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε, στην αριθ. 16/26-5-2016 συνεδρίασή της, την προκήρυξη έξι (6) θέσεων Διδασκόντων βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, και υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, ως εξής:
1η Θέση
Χειμερινό Εξάμηνο:
Υ Μάθημα : Μαθηματικά Ι (2 ώρες/εβδομάδα)

2η Θέση:
Χειμερινό Εξάμηνο:
Υ Μάθημα: Στατιστική Ι (2 ώρες/εβδομάδα)

3η Θέση:
Χειμερινό Εξάμηνο:
Υ Μάθημα: Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο (4 ώρες/εβδομάδα)

4η Θέση:
Χειμερινό Εξάμηνο:
Υ Μάθημα: Στατιστική ΙΙ (2 ώρες/εβδομάδα)

5η Θέση:
Χειμερινό Εξάμηνο:
Υ Μάθημα: Διεθνή Πρότυπα Χρημ/κής Αναφοράς Ι (2 ώρες/εβδομάδα)

6η Θέση:
Χειμερινό Εξάμηνο:
Υ/Ε Μάθημα: Διοίκηση Εταιρικών Κινδύνων & Τεχνικές Πρόβλεψης
& Διαχείρισης Κινδύνου (3 ώρες/εβδομάδα)

7η Θέση:
Χειμερινό Εξάμηνο:
Υ Μάθημα: Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος (2 ώρες/εβδομάδα)


Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, (Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη) από 2-9-2016 μέχρι και 12-9-2016 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ [πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.


 Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 3, 4 και 5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Εγνατία 156, 54006 Θεσσαλονίκη) τηλ. 2310 891 607, 2310 891 461, κατά τις ώρες 08:30 π.μ. - 14.30 μ.μ.

O Πρόεδρος ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΝΕΓΚΑΚΗΣ
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας