Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Αθανάσιος Βαζακίδης
| Δημοσιεύσεις |


|Βιβλία|   |Επιστημονικά περιοδικά|   |Συνέδρια|   |Αλλα|   
|Δημόσιες Παραστάσεις-Εκτελέσεις|   |Δισκογραφία|   

-  'Βιβλία': περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους
-  'Επιστημονικά Περιοδικά': περιλαμβάνει Αρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές)
-  'Συνέδρια': περιλαμβάνει Αρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές)
-  'Αλλα': περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά
-  'Δημόσιες Παραστάσεις- Εκτελέσεις': περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής
-  'Δισκογραφία': περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις

Βιβλία 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  «Use of IAS's/IFRS's and Source of Company Finance in Greece», (Stergios Athianos and Athanasios Vazakidis), LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN-10: 3659346977, ISBN-13: 978659346972, Feb 19, 2013
2013
[2]  «Λογιστικό Σχέδιο -Μηχανογράφηση Λογιστηρίου» Βιβλίο λογιστικής (2η έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη), Θεσσαλονίκη 2010, σελ 554 (Α. Βαζακίδης, Α. Σταυρόπουλος, Α. Χατζής).
2010
[3]  «Χρηματοοικονομική Λογιστική - Λογιστικό Σχέδιο»: Βιβλίο λογιστικής (2η έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη),Θεσσαλονίκη 2010 σελ 700 (Α. Σταυρόπουλος, Α. Βαζακίδης, Σ. Τσόπογλου).
2010
[4]  «Λογιστικό Σχέδιο -Μηχανογράφηση Λογιστηρίου» Θεσσαλονίκη 2005, σελ 436 (Α. Βαζακίδης, Α. Σταυρόπουλος, Α. Χατζής ).
2005
[5]  Βαζακίδης Α., Β. Λάζος, Λαθική, μια πρώτη προσπάθεια σχηματισμού μιας θεωρίας του λάθους κατά την ειδολογία και κοστολόγηση, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο Παν/μιο Πειραιώς στον τιμητικό τόμο για τον ομότιμο καθηγητή κ. Θεόδωρο Σκούντζο, 2004.

2004
[6]  Βαζακίδης Α., Δ. Παπαδόπουλος, Κ. Σαρρής, «Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος λογιστικής πληροφόρησης και διοίκησης κόστους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών-κέντρα υγείας» (Έγινε δεκτή για δημοσίευση στο Παν/μιο Πειραιώς στον τιμητικό τόμο για τον ομότιμο καθηγητή Χ. Ναούμ, 2004).

2004
[7]  Σταυρόπουλος Α., Α. Βαζακίδης, Σ. Τσόπογλου, Χρηματοοικονομική Λογιστική, βιβλίο υπό έκδοση 2004.

2004
[8]  Βαζακίδης Α., Α.Σταυρόπουλος, Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 2002.

2002
[9]  Λάζος Β., Α. Βαζακίδης «Το κόστος παγίδευσης μιας νομισματικής μονάδος στην παραγωγική διαδικασία», τιμητικός τόμος για την Νικολάου Λίτσα, Δημοσιεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001.

2001
[10]  Λάζος Β., Α. Βαζακίδης, Κινδυνική ειδολογία, μια πρώτη προσπάθεια μορφολογικής οριοθέτησης και λειτουργικής κοστολόγησης του κινδύνου, τιμητικός τόμος για την Νικολάου Λίτσα, δημοσιεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001.

2001
[11]  Βαζακίδης Α., (σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Βάϊο Λάζο), «Καμπύλη αδιαφορίας ενός εγκλήματος. Μια πρώτη προσπάθεια ‘κοστολόγησης’ των ποινών με τη βοήθεια μαθηματικών εργαλείων», Δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επετηρίδα του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης Αρμενόπουλος, 1999.

1999
[12]  Βαζακίδης Α., (σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. κ. Βάϊο Λάζο), Σχέδιο καταμετρήσεως και αξιολογήσεως των εργατοωρών μιας επιχειρήσεως εντάσεως εργασίας και προσφοράς υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα, μοντέλο παρατήρησης μία εταιρία δικηγόρων, Δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επετηρίδα του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης Αρμενόπουλος, 1999.

1999
[13]  «Διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα (κέντρα υγείας) σχετικά με την παρακολούθηση του κόστους των υπηρεσιών και την τήρηση των πρόσθετων βιβλίων». Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1998.
1998
[14]  Βαζακίδης Α., (σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Βάϊο Λάζο), «Οι επάλληλοι κόσμοι του οικουμενικού γίγνεσθαι», Δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στον τιμητικό τόμο για τον ομότιμο καθηγητή κ. Βασίλειο Σαρσέντη, 1998.

1998

Επιστημονικά περιοδικά 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  «Stock market development and economic growth: an empirical analysis for USA», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Econometrics, Vol. 1, No 2, p. 31-36, 2013, http://www.sciknow.org/journals/show/id/e (A. Adamopoulos and A. Vazakidis).
2013
[2]  «Stock market development and economic growth: an empirical analysis for Greece», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Economics and Business Administration, Vol. 4, No 2, p. 135-143, 2012 http://thescipub.com/ abstract/10.3844/ajebasp.2012.135.143 (A. Vazakidis, and A. Adamopoulos).
2012
[3]  «Activity-based management and traditional costing in tourist enterprises (A hotel implementation model)», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Operational Research An International Journal, Vol. 11, No 2, p. 123-147, 2011 http://www.springerlink.com/content/l8021t7wh10n4385/fulltext.pdf (A. Vazakidis and I. Karagiannis).
2011
[4]  «Credit Market Development and Economic Growth: An empirical analysis for Greece», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Applied Sciences, Vol. 8, No 6, p. 584-593, 2011 http://www.thescipub.com/ current_ajassp, (A. Vazakidis, and A. Adamopoulos).
2011
[5]  «Credit Market Development and Economic Growth: An empirical analysis for United Kingdom», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Economics and Business Administration, Vol. 3, No 3, p. 576-585, 2011 http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajebasp.2011.576.585 (A. Vazakidis, and A. Adamopoulos).
2011
[6]  «Financial development and economic growth: An empirical analysis for UK», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό European Research Studies Journal, volume 14, issue 2, 135-148, 2011 http://www.ersj.eu/index.php?option= com_content&task =view&id=12&Itemid=10 (A. Vazakidis, and A. Adamo-poulos).
2011
[7]  «Activity-based costing in the public sector» Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Social Sciences, Vol. 6, No 3, p. 376-382, 2010, http://www.scipub.org/ fulltext/jss/jss63376-382 (A. Vazakidis, I. Karagiannis, and A. Tsialta).
2010
[8]  «Credit Market Development and Economic Growth: An empirical analysis for United Kingdom», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Economics and Business Administration, Vol. 3, No 3, p. 576-585, 2011
2010
[9]  «Do dividend announcements affect the stock prices in the Greek stock market?», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 3(2), 57-77, 2010 http://www.ijesar.org/docs/ volume3 issue2/div_announcements.pdf (A. Vazakidis and S. Athianos).
2010
[10]  «Financial development and economic growth: An empirical analysis for France», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Review of Applied Economic Research, 5(1-2), 127-138, 2010 http://www.serialspublications. com/ contentnormal .asp?jid=298&jtype=1 (A. Vazakidis and A. Adamopoulos).
2010
[11]  «Lead-lag relationship between futures market and spot market. Evidence from the Greek stock and derivative market», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Research Journal of Finance and Economics, 41, 163-176, 2010 http://www.eurojournals.com/IRJFE_41_13.pdf (A. Vazakidis).
2010
[12]  «Measuring investors’ reaction to the adoption of International Financial Reporting Standards in Greece using a Market-Based Model», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Economics and Business Administration Vol. 2, No 1, p. 103-112, 2010, http://www.scipub.org/fulltext/ajeba/ajeba 21103-112.pdf (A. Vazakidis and S. Athianos).
2010
[13]  «Proposing a housing loan costing model for a bank organization», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Middle Eastern Economics and Finance, Vol. 6, 20-31, 2010 http://www.eurojournals.com/mefe-6_03.pdf (A. Vazakidis, A. Hatzis, D. Folinas)
2010
[14]  «The effect of stock and credit market development on economic growth: An empirical analysis for Italy», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Research Journal of Finance and Economics, 41, 33-42, 2010 http://www.eurojournals.com/IRJFE_41_03.pdf (A. Vazakidis, and A. Adamopoulos).
2010
[15]  «The importance of information through Accounting Practice in agricultural sector-European Data Network», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Social Sciences, Vol. 6, No 2, p. 221-228, 2010, http://www.scipub.org/ fulltext/jss/jss62221-228.pdf (A. Vazakidis, S. Athianos and E. Laskaridou).
2010
[16]  Νέες δομές Διοίκησης Πόσο κοστίζει μια… αίτηση στο Δημόσιο; Επιστημονικό Marketing Management, Τεύχος 83, σελ 98-101, 2011, (Α. Βαζακίδης, I. Καραγιάννη, Α. Τσιάλτα).
2010
[17]  «A causal relationship between financial market development and economic growth». Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Applied Sciences, Vol. 7, No 4, 575-583, 2010 (A. Vazakidis and A. Adamopoulos). http:// www.scipub .org/fulltext/ajas/ajas74575-583.pdf
2009
[18]  «Credit Market Development and Economic Growth», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Economics and Business Administration, Vol. 1, No 1, p. 34-40, 2009, http://www.scipub.org/scipub/detail_issue. php?V_ No= 1&j_id=ajeba, (A. Vazakidis, and A. Adamopoulos).
2009
[19]  «Financial Development and Economic Growth: An empirical analysis for Greece», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Applied Sciences, Vol. 6, No 7, p. 1410-1417, 2009, http://www.scipub.org/scipub/ detail issue.php?V_No=214&j_id=ajas (A. Vazakidis and A. Adamopoulos).
2009
[20]  «International accounting standards and source of company finance in Greece» Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, Vol. 6, p 33-45, 2010, http://sreview.teipir.gr (A. Vazakidis and S. Athianos).
2009
[21]  «Stock market development and economic growth» Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Applied Sciences, Vol. 6, No 11, p. 1933-1941, 2009, http://thescipub.com/issue-ajas/6/11 (A. Vazakidis and A. Adamopoulos).
2009
[22]  «Έρευνα υιοθέτησης μεθόδων κοστολόγησης για τη λήψη αποφάσεων από τις ελληνικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών logistics της Βόρειας Ελλάδας» Δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης ΄Ερευνας, ΤΕΙ Πειραιά, Τόμος 14, Νο 2, σελ 27-43, 2009, (Α. Βαζακίδης, Α. Σαρρή, Α. Χατζής, Δ. Φωλίνας).
2009
[23]  «The accounting harmonization after the adoption of IAS’S/IFRS’S: the case of Greek listed companies». Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Review of Applied Economic Research, Vol 2, p.39-67, June 2007, http://www.Serialspubli cations.com/journals1.asp?jid=298&jtype=1 (S. Athianos, A. Vazakidis, P. Arsenos).
2007
[24]  «How the adoption of international accounting standards affects financial statements: the case of early adoption by Greek listed companies», Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Review of Applied Economic Research, Vol. 1, No 2, p. 205-220, December 2006, http://www. serialspublications.com/journals1. asp?jid=298&jtype=1 (S. Athianos, A. Vazakidis, N. Dritsakis)
2006
[25]  «Testing simple versus Dimson market models: The case of the Athens Stock Exchange» Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Research Journal of Finance and Economics, Vol 2, p. 26-34, March 2006, http://www. eurojournals.com/IRJFE%202%203%20Vazakides.pdf (A. Vazakidis).
2006
[26]  «Financial development, trade liberalization and endogenous growth in Turkey». Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Accounting and Finance in Transition, Vol 2, p. 303-313, 2005, (N. Dritsakis, A. Vazakides and A. Adamopoulos).
2005
[27]  «The effects of technology in the auditing process of government tax provisions: the case of feigned and forged invoices in Greece» Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Information Technology Impact, Vol. 5, No. 3, p. 99-108, 2005, http://www.jiti.com/v05/jiti.v5n3.099-108.pdf, (Α. Βαζακίδης, Δ.Φωλίνας).
2005
[28]  Dritsaki C., A. Vazakidis, A. Adamopoulos, «Exports, investments and economic growth: an empirical investigation of the three Baltic countries», Baltic Journal of Economics, 2004.

2004
[29]  Stavropoulos Α., A. Vazakidis, and S. Tsopoglou, «Determining the minimum (fair) value of enterprises due to sale (to third parties or relatives) and taxation», The European Journal of Management and Public Policy, 2004 (υπό δημοσίευση).

2004
[30]  Βαζακίδης Α., Ι. Γκιούρλιας, «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σύμφωνα με το Ν.3259/2004. Παραδείγματα εφαρμογής», Φορολογική Θρακική Προσέγγιση, 2004.

2004
[31]  Βαζακίδης Α., Ι. Γκούρλιας, Α. Σταυρόπουλος, «Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών των επιχειρήσεων υπό το βάρος παραβάσεων που επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων» (σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ 186/92) (Κ.Β.Σ.), ΕΨΙΛΟΝ 7, τεύχος 80, 10-10-2003 & τεύχος 81, 17-10-2003.

2003
[32]  Γκούρλιας Ι., Α. Βαζακίδης, «Προϋποθέσεις εφαρμογής μειωμένου συντελεστή φορολογίας για τα κέρδη του οικονομικού έτους 2003» (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, παράγραφο 1 και 2, και 13, παράγραφος 13, του Ν.2992/2002), ΕΨΙΛΟΝ 7, τεύχος 63, 16-05-2003.

2003
[33]  Δριτσάκης Ν., Α. Βαζακίδης, «Δημόσιες δαπάνες και οικονομική ανάπτυξη: μια εμπιερική έρυενα για την Ελλάδα με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης», Έγινε δεκτή για δημοσίευση στο τριμηνιαία περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2003.

2003
[34]  Λάζος Β., Α. Βαζακίδης, «Η Λογική του παραλόγου στην άγνωστη γνώση» (ήτοι: η διαπλοκή του κοσμικού παραλόγου με τη συμπαντική υπερλογική και κοστολόγηση της στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι), Το Βήμα Των Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιούνιος 2000.

2000
[35]  Λάζος Β., Α. Βαζακίδης, «Μάνατζερ: Το αρνητικό κόστος της επιχείρησης, ήτοι η προσιτότητα του Απρόσιτου πέρα από τη Λογική της απροσιτότητας του Προσιτού», Το Βήμα Των Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιούλιος 2000.

2000

Συνέδρια 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  "The effect of intercompany transactions in the value relevance after the adoption of IFRS. The case of the Greek listed companies", World Finance Conference, Limassol, Cyprus 30/6-3/7 2013 (Vazakidis A, Stavropoulos A, Samaras I, Athianos S).
2013
[2]  «Detecting Asset Impairment Management: Some evidence from Food and Beverage listed Companies», 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), September 19-22, 2013, Corfu Island, Greece, (Laskaridou E, Vazakidis A)
2013
[3]  "Value relevance and intercompany transactions after the adoption of IFRS. The case of the Greek stock market", 11ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Θεσσαλονίκη, 14-15 Δεκεμβρίου 2012, (Βαζακίδης, Α., Σταυρόπουλος, Α., Σαμαράς, Ι., Αθιανός, Σ.)
2012
[4]  "Credit Market Development and Economic Growth: an empirical analysis for United Kingdom" Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής, Σκιάθος, 26-27 Αυγούστου 2010, σελ. 1018-1041, http://eos.uom.gr/~icaf, (Βαζακίδης Α., Αδαμόπουλος, Α.)
2010
[5]  "Earnings management and impairment asset accounting: the case of Greek Stock Exchange companies", που παρουσιάστηκε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο με τον τίτλο New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE2011) 25-26 Αυγούστου, 2011 (Λασκαρίδου Α., Βαζακίδης Α.)
2010
[6]  «Impairment accounting practices in the European context (national differences): a case study of Greek Stock Exchange companies» Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Χρηματοοικο-νομικής & Λογιστικής, Σκιάθος, 26-27 Αυγούστου 2010, σελ. 381-391, http://eos.uom.gr/ ~icaf, (Βαζακίδης Α., Λασκαρίδου, Α.)
2010
[7]  «Implementing time-driven activity-based costing in Greek manufacturing companies» Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής, Σκιάθος 26-27 Αυγούστου 2010, σελ. 392-416, http://eos.uom.gr/~icaf, (Βαζακίδης Α., Καραγιάννης Ι.)
2010
[8]  «Activity-Based Costing in the Public Sector» Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 21ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας, Αθήνα 28-30 Μαΐου 2009, Τεύχος. 2, σελ. 515-530 (Βαζακίδης Α., Καραγιάννης Ι. και Τσιάλτα, Α.).
2009
[9]  «Costing approaches of Greek third-party logistics companies», Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο ‘‘New Horizons in Industry, Business and Education’’, Σαντορίνη, 27-28 Αυγούστου 2009, σελ 457-462 (A. Vazakidis, A. Xatzis and D. Folinas)
2009
[10]  «E-Financial Reporting Standards: An Empirical Survey for Greek Companies» Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο ‘‘Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan countries collaboration’’, Θεσσαλονίκη 9-10 Οκτωβρίου 2009, σελ 71-94, (A. Vazakidis and D. Folinas and S. Athianos).
2009
[11]  «Impairment of assets: a first examination of Greek stock exchange listed companies», Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Θεσσαλονίκη, 18-19 Δεκεμβρίου 2009, http://www.hfaa.gr/wp-content/uploads/2010/ Conferences/8th_Conference_Thessaloniki_2009/Submited_Papers_2009.pdf (A. Vazakidis and E. Laskaridou).
2009
[12]  «Internet financial reporting by an eXtensible Markup Language XML perspective», Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο ‘‘New Horizons in Industry, Business and Education’’, Σαντορίνη, 27-28 Αυγούστου 2009, σελ 475-481 (A. Vazakidis, and D. Folinas, S. Athianos).
2009
[13]  «Stock market development and economic growth: an empirical analysis for Greece» Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του International Conference on Applied Business and Economics (ICABE), Καβάλα 1-3 Οκτωβρίου 2009, σελ 113, http://www.icabe.gr/downloads/ICABE_2009_PROC.pdf (A. Vazakidis and A. Adamopoulos).
2009
[14]  «Λογιστική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Π.Χ.Π) στην Ελλάδα». Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Θεσσαλονίκη, 18-19 Δεκεμβρίου 2009, http://www.hfaa.gr/wp-content/ uploads/2010/Conferences/8th_Conference_Thessaloniki_2009/Submited_Papers2009.pdf, (Βαζακίδης Α., Καραγιάννη Α.)
2009
[15]  «Μοντέλο Κοστολόγησης Τραπεζικών Δανείων για τη Βελτίωση της Ποιότητας των Διαδικασιών και τη Λήψη Αποφάσεων» Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Θεσσαλονίκη,18-19 Δεκεμβρίου 2009, http://www.hfaa.gr/wp-content/uploads/2010/Conferences/8th_Conference_Thessaloniki_2009/Submited_ Papers_2009.pdf (A. Vazakidis, A. Sarri, A. Hatzis).
2009
[16]  «Προσέγγιση του επιχειρηματικού κύκλου οικονομιών μέσω της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης». Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 5ο Πανελληνίου Συνεδρίου Ανάλυσης Δεδομένων, Ρέθυμνο 10-12 Σεπτεμβρίου 2009, Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, τεύχος 11, σελ 52-62 (Λ. Τόκου, Γ. Παπαδημητρίου και Α. Βαζακίδης).
2009
[17]  «Σχεδιασμός πλαισίου ελέγχου λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων με τη βοήθεια των τεχνολογιών». Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Θεσσαλονίκη, 18-19 Δεκεμβρίου 2009, http://www.hfaa.gr/wp-content/uploads/2010/Conferences/8th_Conference_Thessaloniki_2009/Submited_Papers_2009.pdf, (Βαζακίδης Α., Καραγιάννης Ι., Φωλίνας, Δ).
2009
[18]  «Activity-based costing, activity-based management and traditional costing in tourist enterprises (a hotel implementation model). Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 7ου Ετήσιου Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος, Χανιά, 12-13 Δεκεμβρίου 2008, http://www.hfaa.gr/wp-content/uploads/2010/Conferences/7th_Conference Chania 2008/Submited_ Papers 2008.pdf (Βαζακίδης, Α. και Καραγιάννης, Ι)
2008
[19]  «Activity-based management in tourist enterprises (a hotel implementation model)», Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 20ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας, Σπέτσες, 19-21 Ιουνίου 2008, http://www.eeee.org.gr/UserPages/Index.aspx, σελ 239-251 (Βαζακίδης, Α., Καραγιάννης, Ι., και Σταυρόπουλος, Α.).
2008
[20]  «Implementing Activity-Based Management & Activity Based Costing in Higher Education», Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 19ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας, Άρτα, 21-23 Ιουνίου 2007, http://eeee2007.uoi.gr/html/ergasies.html (A. Vazakidis and I. Karagiannis).
2007
[21]  «Διαχρονική μελέτη της πολιτικής των φορολογικών παραμέτρων φυσικών προσώπων στην Ελλάδα, (1986-2006)», , 4ο Πανελλήνιο συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, Καρδίτσα, Σεπτέμβριος 2007, (Λ. Τόκου, Γ. Παπαδημητρίου, Α. Βαζακίδης)
2007
[22]  «Τυποποίηση αποτελεσμάτων κοστολογικής οργάνωσης βιομηχανικών επιχειρήσεων ιδίου κλάδου με την κατά δραστηριότητα κοστολόγηση». Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση, 21-22 Νοεμβρίου 2008, Θεσ/νίκη, σελ 47-56 (Βαζακίδης, Α., Καραγιάννης, Ι., και Σταυρόπουλος, Α.).
2007
[23]  «Activity-based costing in higher education. A study of implementing Activity-Based Costing in University of Macedonia», Thessaloniki, Greece. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 5th Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A) Thessaloniki, Greece, 2006, σελ 47, http://www.hfaa.gr/wp-content/uploads/2010/Conferences/5th_Conference Thessaloniki_2006/Submited_Papers_2006.pdf., (Α. Vazakidis and I. Karagiannis)
2006
[24]  «Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή της κατά Δραστηριότητα Κοστολόγησης (Activity- based costing) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κοζάνη 15-17 Ιουνίου 2006, 18Ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου, Τόμος Β, σελ. 935-948 (Βαζακίδης Α., Καραγιάννης Ι.)
2006
[25]  «Σύγκριση ποσού σύνταξης με βάση την νομοθεσία και με βάση τις εισφορές για σύνταξη και το προσδόκιμο ζωής: Η περίπτωση γυναίκας και άνδρα με 35 χρόνια διαδοχικής ασφάλισης σε 3 φορείς», Κοζάνη 15-17 Ιουνίου 2006, 18Ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου, Τόμος Β, σελ. 595-608 (Βαζακίδης Α., Καϊάφας Γ.)
2006
[26]  2. «Financial statement effects of adopting international accounting standards: the case of Greece», Πειραιάς, 16-17 Δεκεμβρίου 2005, 4ον Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής- Λογιστικής Ελλάδος, Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου, www.hfaa.gr. (S, Athianos, A, Vazakidis, N, Dritsakis).
2005
[27]  «Κατηγορίες φόρων και οικονομική ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα», Ρόδος 4-7 Μαΐου 2005, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου., σελ 99-108, 2005 (Χ. Δριτσάκη, Α. Βαζακίδης).
2005
[28]  Dritsakis N., A. Vazakidis, and A. Adamopoulos, «Financial development, trade liberalization and endogenous growth in Greece», υπό δημοσίευση στα πρακτικά του 2nd International Conference of Accounting and Finance, 2004.

2004
[29]  Βαζακίδης Α., Ι. Γκούρλιας, Α. Σταυρόπουλος, «Φοροδιαφυγή-Αιτίες-Προτάσεις», 16ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Λάρισα, Σεπτέμβριος 2003 (Έγινε δεκτή για δημοσίευση).

2003
[30]  Δριτσάκη Χ., Α. Βαζακίδης, Α. Αδαμόπουλος, «Εξαγωγές και οικονομική ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα με την ανάλυση της αιτιότητας για τις τρεις υπό ένταξης χώρες της Βαλτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση», 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Καβάλα, Μάϊος 2003 (Έγινε δεκτή για δημοσίευση).

2003
[31]  Βαζακίδης Α., Α. Σταυρόπουλος, «Αντιφάσεις στη φορολογία-προσδιορισμός της ελάχιστης αξίας των επιχειρήσεων ανάλογα με τη νομική τους μορφή με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών» , 15Ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τρίπολη, Οκτώβριος 2002 (Έγινε δεκτή για δημοσίευση).

2002
[32]  Βαζακίδης Α., Α. Σταυρόπουλος, «Ζημιά επιχειρήσεων και μεταφορά αυτής», 15Ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τρίπολη, Οκτώβριος 2002 (Έγινε δεκτή για δημοσίευση).

2002

Αλλα 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  EURO Workshop Group EWG-DSS Thessaloniki on Decision Systems που διοργανώθηκε από το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών στη Θεσσαλονίκη στις 29-31 Μαιου 2013.
2013
[2]  10o Βαλκανικό Συνέδριο στην Επιχειρησιακή Έρευνα της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας στις 22-24 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη 2011, που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και από το Παράρτημα της Ελληνικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης.
2011
[3]  3ο Διεθνές Συνέδριο Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής, 26-27 Αυγούστου 2010
2010
[4]  13ο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας Ιστορίας Οικονομικής Σκέψης (E.S.H.E.T) Θεσσαλονίκη και Απρίλιος 2009 με θέμα «Technological change and economic analysis».
2009
[5]  21ο Εθνικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, Αθήνα, Μάϊος 2009.
2009
[6]  Επιστημονική διημερίδα που διοργανώθηκε από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 24-25 Οκτωβρίου 2009 και θέμα «Η επιστήμη των διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα-Προκλήσεις και προβληματισμοί για τον 21ο αιώνα».
2009
[7]  20ο Εθνικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών, Σπέτσες, Ιούνιος, 2008.
2008
[8]  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την τυποποίηση, τα πρότυπα και την ποιότητα, που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την προτυποποίηση και την τυποποίηση υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 21-22 Νοεμβρίου 2008 στη Θεσ/νίκη.
2008
[9]  Διεθνές Workshop που πραγματοποίησε η «Hellenic Association of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), Branch OF Northern and Central Greece and the Greek Ministry of rural development and food», που συνδιοργανώθηκε από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσ/νίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στις 22-23 Μαΐου 2008 στην Αλεξανδρούπολη.
2008
[10]  2nd International Forum που διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στις 11 και 12 Ιουνίου 2007 με τίτλο «Sustainable Development and Business in Modern European Cities».
2007
[11]  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, Καρδίτσα, Σεπτέμβριος 2007.
2007
[12]  3th International Conference on: Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology (HAICTA 2006) που διοργανώθηκε στο Βόλο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Τ.Ε.Ι. Λάρισας και το Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης 20-23 Σεπτεμβρίου 2006.
2006
[13]  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασφαλιστικών Πρακτόρων που διοργανώθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 19 Νοεμβρίου 2005 με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στο θεσμό του ασφαλιστικού πράκτορα»
2005
[14]  2ο Συνέδριο Ένωσης δικαίου και προστασίας καταναλωτή που διοργανώθηκε από την Ένωση δικαίου και προστασίας καταναλωτή σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 8-10 Απριλίου 2005 με τίτλο «Ιδιωτική Ασφάλιση και Προστασία του Καταναλωτή»
2005
[15]  Συνέδριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 10-11 Δεκεμβρίου 2004 με θέμα Τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών, Εφαρμογές».
2004

  
script execution time: 0.038263