Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Κωνσταντίνος Φούσκας
| Δημοσιεύσεις |


|Βιβλία|   |Επιστημονικά περιοδικά|   |Συνέδρια|   |Αλλα|   
|Δημόσιες Παραστάσεις-Εκτελέσεις|   |Δισκογραφία|   

-  'Βιβλία': περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους
-  'Επιστημονικά Περιοδικά': περιλαμβάνει Αρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές)
-  'Συνέδρια': περιλαμβάνει Αρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές)
-  'Αλλα': περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά
-  'Δημόσιες Παραστάσεις- Εκτελέσεις': περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής
-  'Δισκογραφία': περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις

Βιβλία 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Fouskas, Κ., D. Drossos, "Competition Analysis Process and Effectiveness: Analysis and Research Directions, Organizational Behaviour and Culture: Globalization and the Changing Environment of Organizations", Mirjana Radovic-Markovic, (ed), 2011, VDM Verlag Dr. Müller
2011

Επιστημονικά περιοδικά 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  D. Drossos, F. Kokkinaki, G. Giaglis, K. Fouskas, (2014). "The Effects of Product Involvement and Impulse Buying on Purchase Intentions in Mobile Text Advertising, Electronic Commerce Research and Applications", 2014, Accepted, Forthcoming, , (IF = 1.304)
2014
[2]  Nikolaidis,Y., Fouskas K. and Carayannis, E. (2013). "Assisting regional policy by rapidly comparing enterprise innovation between regions", Journal of Innovation and Entrepreneurship, June 2013, 2:16
2013
[3]  Fouskas K., Giaglis G. (2012) "The impact of managerial perceptions on competitive response variety. Management Decision", Vol. 49 Iss: 8, pp.1257 - 1275, (I.F., 0,622),
2012
[4]  Karaiskos, D., Drossos, D., Giaglis, G., Tsiaousis, A. and Fouskas, K. (2012) "Affective and social determinants of mobile data services adoption". Behavioural & Information Technology (I.F. 0.915), Volume 31, Issue 3, pp. 209 - 219
2012
[5]  Nanou T.,Lekakos G., Fouskas K. (2012)."The effects of recommendations' presentation on persuasion and satisfaction in a movie recommender system", ACM Multimedia Systems Journal, Volume 16, Issue 4-5, pp 219-230 (I.F. 0.679).
2012
[6]  D. Drossos, K. Fouskas, F. Kokkinaki, D. Papakyriakopoulos,(2011), "Advertising on the Internet: Perceptions of advertising agencies and marketing managers, International Journal of Internet Marketing and Advertising", Vol. 6, No. 3, pp. 244-264, Inderscience Publishers  [Προβολή Δημοσίευσης]
2011
[7]  Drosos D., Fouskas K., Kokkinaki F. and Papakyriakopoulos D., (2011) "Advertising on The Internet: Perspectives From Advertising Agencies And Marketing Managers". International Journal of Internet Marketing and Advertising (IJIMA),
2011
[8]  Fouskas, K. D. Drosos, (2010) "The role of industry perceptions in competitive responses", Industrial Management and Data Systems, Vol 110 (4), p 477-494, (Impact Factor 0.945).
2010
[9]  Fouskas, K., G.M. Giaglis, S. Karnouskos, P. Kourouthanassis, A. Pitsillides, and M. Stylianou. "A roadmap for research in mobile business" (2005). International Journal of Mobile Communications, 3(4):350-373.
2005

Συνέδρια 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Drosos D., Fouskas K., "Product involvement dimensionality and its effect on intentions to purchase", 9th International Conference on Mobile Business, Athens, Greece, June 13-15, 2010
2010
[2]  D.Drosos , K. Fouskas, "Advertising on the internet: perspectives from advertising agencies and advertisers", In the Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems, Athens, Greece, September 25-27, 2009
2009
[3]  K. Pramatari, L. Kioses , K. Fouskas, "Adoption of electronic supply chain collaboration services: the effect of collaboration climate and the role of perceptions of e-marketplace participation impact", In the Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems, Athens, Greece, September 25-27, 2009
2009
[4]  K. Fouskas., E. Syrigos , "Εξετάζοντας την Σχέση Μεταξύ Χαρακτηριστικών των Σπουδών, Θέσης και Τμήματος των Διδασκόντων Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών", In the Proceedings of the 4th Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, May 17, 2007 (In Greek)
2007
[5]  K. Fouskas., "Οι ρίζες της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς", In the Proceedings of the 3rd Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, May 10, 2006
2006
[6]  E. Rodina, V. Zeimpekis, and K. Fouskas. "Remote workforce business process integration through real-time mobile communications". In G.M. Giaglis, H. Werthner, V. Tchammer, and K.A Froeschl, editors, Second International Conference on Mobile Business (ICMB), Vienna, Austria June 2003.
2003
[7]  K. Fouskas, G.M. Giaglis, "Η συμβολή των ασύρματων και κινητών επικοινωνιών στην μείωση της αστυφιλίας"', In the Proceedings of the 1st Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, March 17, 2003 (In Greek)
2003
[8]  G.M. Giaglis, A. Pateli, K. Fouskas, P. Kourouthanassis, and A. Tsamakos. "On the potential use of mobile positioning technologies in indoor environments", In 15th International Conference on Electronic Commerce, pages 413-429, June 2002.
2002
[9]  K. Fouskas, A. Pateli, D. Spinellis, and H. Virola. "Applying contextual inquiry for capturing end-users behaviour requirements for mobile exhibition services", In 1st International Conference on Mobile Business, Athens, Greece, July 2002.
2002

   
script execution time: 0.031182