Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Ιωάννης Αγαλιώτης
| Δημοσιεύσεις |


|Βιβλία|   |Επιστημονικά περιοδικά|   |Συνέδρια|   |Αλλα|   
|Δημόσιες Παραστάσεις-Εκτελέσεις|   |Δισκογραφία|   

-  'Βιβλία': περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους
-  'Επιστημονικά Περιοδικά': περιλαμβάνει Αρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές)
-  'Συνέδρια': περιλαμβάνει Αρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές)
-  'Αλλα': περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά
-  'Δημόσιες Παραστάσεις- Εκτελέσεις': περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής
-  'Δισκογραφία': περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις

Βιβλία 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Αγαλιώτης, Ι. (2012). Εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής: Το Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
2012
[2]  Αγαλιώτης, Ι. (2011). Διδασκαλία Μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Φύση και εκπαιδευτική διαχείριση των μαθηματικών δυσκολιών. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
2011
[3]  Agaliotis, I. (2010). Social skills problems and interventions for students with Learning Disabilities. In N. Wamba & T. Citro (Eds), Learning Differences: Research, Practice, and Advocacy (pp. 59-76). Weston, Mas.: Learning Disabilities Worldwide.
2010
[4]  Αγαλιώτης, Ι. (2010). Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση στην περίπτωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά μέσω σχεδιασμού προγραμμάτων, διδακτικών τεχνικών και περιεχομένου μαθημάτων. Στο Α.Ν. Κορνηλάκη, Μ.Α. Κυπριωτάκη και Γ. Μανωλίτσης (Επιμ.) Πρώιμη Παρέμβαση: Διεπιστημονική Θεώρηση (σελ. 261-282). Αθήνα: Πεδίο.
2010
[5]  Agaliotis, I. (2009). Effective instructional interventions for students with Learning Disabilities in Mathematics. In G. Sideridis & T. Citro (Eds) Classroom Strategies for Struggling Learners (pp. 121-145). Weston, MA: Learning Disabilities Worldwide.
2009
[6]  Kalyva, E. & Agaliotis, I. (2009). Developing the social skills of students with disabilities through peer tutoring: Implications for inclusion. In A.T. Heatherton & V. A. Walcott (Eds) Handbook of Social Interactions in the 21st Century (pp. 193-216). New York: Nova Science Publishers
2009
[7]  Αγαλιώτης, Ι. (2009). Διδασκαλία παιδιών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής: Οικοπροσαρμοστική προσέγγιση. Τόμος 1ος: Οικοπροσαρμοστική αξιολόγηση – Το Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών (ΑΣΜΑ) (4η Έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
2009
[8]  Αγαλιώτης, Ι., Διδασκαλία παιδιών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής: Οικοπροσαρμοστική προσέγγιση. Τόμος 1ος: Οικοπροσαρμοστική αξιολόγηση - Το Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών (ΑΣΜΑ), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2006
2006
[9]  Αγαλιώτης, Ι., Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, 4η έκδοση, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2004.

2004

Επιστημονικά περιοδικά 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Agaliotis, I. & Teli, A. (2016). Teaching arithmetic combinations of multiplication and division to students with learning disabilities or mild intellectual disability: the impact of alternative fact grouping and the role of cognitive and learning factors. Journal of Education and Learning, 5(4), 90-103.
2016
[2]  Agaliotis, I. (2016). Historical and contemporary perspectives of Learning Disabilities in Greece. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 14(1), 63-70.
2016
[3]  Platsidou, M. & Agaliotis, I. (2016). Does empathy predict instructional assignment-related stress? A study in special and general education teachers. International Journal of Disability, Development, and Education. DOI: 10.1080/1034912X.2016.1174191
2016
[4]  Syriopoulou-Delli, C.K., Agaliotis, I., & Papaefstathiou, E. (2016). Social skills characteristics of students with autism spectrum disorder. International Journal of Developmental Disabilities, DOI: 10.1080/20473869.2016.1219101.
2016
[5]  Teli, A. & Agaliotis, I. (2016). Comparing the effectiveness of four interventions for the support of students with Learning Disabilities in acquiring arithmetic combinations of multiplication and division. American Journal of Educational Research, 4(4), 294-301.
2016
[6]  Varsamis, P., & Agaliotis, I. (2015). Relationships between gross- and fine motor functions, cognitive abilities, and self-regulatory aspects of students with physical disabilities. Research in Developmental Disabilities 47, 430–440.
2015
[7]  Αγαλιώτης, Ι. (2013). Είναι το πρόγραμμα σπουδών του γενικού σχολείου κατάλληλο για την αποτελεσματική διδασκαλία μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη και σε τμήματα ένταξης; Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 4, 197-218.
2013
[8]  Agaliotis, I. & Kalyva, E. (2011). A survey of Greek general and special education teachers’ perceptions regarding the role of the special needs coordinator: Implications for educational policy on inclusion and teacher education. Teaching and Teacher Education, 27, 3, 543-551.
2011
[9]  Metsiou, K., Papadopoulos, K. & Agaliotis, I. (2011). Adaptive behaviour of children and adolescents with visual impairments: The impact of educational settings. Research in Developmental Disabilities, 32, 6, 2340- 2345.
2011
[10]  Papadopoulos, K. Metsiou, K., & Agaliotis, I. (2011). Adaptive behaviour of children and adolescents with visual impairments. Research in Developmental Disabilities, 32, 3, 1086-1096.
2011
[11]  Varsamis, P. & Agaliotis, I. (2011). Profiles of self-concept, goal-orientation, and self-regulation in students with physical, intellectual, and multiple disabilities: Implications for instructional support. Research in Developmental Disabilities, 32, 5, 1548-1555.
2011
[12]  Kalyva, E. & Agaliotis, I. (2009). Can contact affect Greek children’s understanding of and attitudes toward peers with physical disabilities? European Journal of Special Needs Education, 24, 2, 213-220.
2009
[13]  Kalyva, E. & Agaliotis, I. (2009). Can social stories enhance the interpersonal conflict resolution skills of children with LD? Research in Developmental Disabilities, 30, 1, 192-202.
2009
[14]  Kartasidou, L., Agaliotis, I & Dimitriadou, I. (2009). Educational Design and Instructional Applications for the Promotion of Self Determination in Individuals with Intellectual Disability: A Pilot Study. International Journal of Learning, 16, 10, 317-328.
2009
[15]  Agaliotis, I. & Kalyva, E. (2008). Nonverbal social interaction skills of children with Learning Disabilities. Research in Developmental Disabilities, 29. 1-10.
2008
[16]  Platsidou, M. & Agaliotis, I. (2008). Burnout, Job Satisfaction and Instructional Assignment Sources of Stress in Greek Special Education Teachers. The International Journal of Disability, Development and Education, 5, 1, 61-76.
2008
[17]  Agaliotis. I & Kartasidou L., "Educating students with profound intellectual disability through a Cross Curriculum Thematic Program of Studies", International Journal of Learning, Vol. 11, pp. 552-568, 2005.

2005
[18]  Agaliotis, I. and Goudiras, D., “A profile of interpersonal conflict resolution of children with Learning Disabilities”, Learning Disabilities: A Contemporary Journal, vol. 2, No.2, pp.15-29, 2004.

2004
[19]  Αγαλιώτης Ι., Δημητρακόπουλος, Θ., Δήμου, Ι., Θεοδώρου, Η., Πεσλή, Β., Χαρίση, Α., «Εναλλακτική διδασκαλία βασικών αριθμητικών δεδομένων πολλαπλασιασμού σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες», Επιστήμες Αγωγής, 3, σελ. 53-66, 2003.

2003
[20]  Αγαλιώτης, Ι., «Η σημασία και η διδασκαλία της γενίκευσης της γνώσης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ατόμων με νοητική καθυστέρηση», Μακεδνόν, 9, σελ. 97-108, 2002.

2002
[21]  Αγαλιώτης, Ι., «Μεθοδολογικές επιλογές για τη συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 33, σελ. 57-71, 2002.

2002
[22]  Αγαλιώτης, Ι., «Η σημασία της γνωστικής ανάλυσης των λαθών, στην περίπτωση καταρτισμού υποστηρικτικών διδακτικών προγραμμάτων, για παιδιά με δυσκολίες μάθησης στην Αριθμητική», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 109, σελ. 26-34, 1999.

1999

Συνέδρια 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Agaliotis, I. & Demirtsidis, I. (2015). Differences between students with Learning Disabilities and typically achieving peers in mental additions and subtractions. In Proceedings of the International Education Conference (pp. 318-324). Las Vegas, The Clute Institute.
2015
[2]  Agaliotis, I. & Teli, A. (2015). Instructional design for teaching addition and subtraction number combinations to students with mild disabilities: A comparison of alternative packages. In Proceedings of ICERI2015 Conference on Education, Research and Innovation, ISBN: 978-84-608- 2657-6, (pp. 1219-1226). Seville, Spain.
2015
[3]  Voulgaraki, M. & Agaliotis, I. (2014). Comparison between students with and without Learning Disabilities in elaborating and comprehending poems. In Proceedings of ICERI2014 Conference on Education, Research and Innovation, ISBN: 978-84-617-2484-0 (pp. 4512-4520). Seville, Spain.
2014
[4]  Agaliotis, I. (2012). Evaluating Greek primary school textbooks used in teaching students with learning disabilities. In J.A. Gonzalez- Pienda, C. Rodriguez, D. Alvarez, R. Cerezo, E. Fernandez, M. Cueli, T. Garcia, E. Tuero, & N. Suarez (Eds), Learning Disabilities: Present and Future, Proceedings of the 21st World Congress on Learning Disabilities (pp. 1300-1307). Oviedo: Universidad de Oviedo.
2012
[5]  Αγαλιώτης, Ι. (2011). Διδασκαλία εναλλακτικών αλγορίθμων σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, με βάση τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών. Στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, με τίτλο «Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη» (σελ. 17-29). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
2011
[6]  Αγαλιώτης, Ι., Πλατσίδου, Μ. & Καρτασίδου, Λ. (2011). Αξιολόγηση ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών στη γενική τάξη: Απόψεις, πρακτικές και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του Α/θμιου σχολείου. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού: Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις» (σελ. 990- 1002). Αθήνα: Πεδίο.
2011
[7]  Αγαλιώτης, Ι. (2010). Διαφοροποιημένη διδασκαλία Μαθηματικών με βάση τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών, για τη συνεκπαίδευση παιδιών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης (σελ. 193- 202). Αθήνα: Σμυρνιωτάκης.
2010
[8]  Καρτασίδου, Λ. & Αγαλιώτης, Ι. (2009). Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού στα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Στα Πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. (σελ. 666-674). Αθήνα: Διάδραση.
2009
[9]  Agaliotis, I., "Supporting students with Learning Disabilities in Greece: Better late than never", in Proc. 14th World Congress on Learning Disabilities (G. Sideridis and D. Scanlon, Eds), Boston, USA, LDW, (pp. 175-179), 2006
2006
[10]  Agaliotis I. & Kalyva E., "The influence of test anxiety on children with reading difficulties", presented at the 27th International Conference of School Psychology Association, Athens, 2005.

2005

Αλλα 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Agaliotis, I. & Teli, A. (2015, Σεπτέμβριος). “Using alternative fact grouping and fact strategies for teaching number combinations of addition and subtraction to students with Learning Disabilities and students with Mild Intellectual Disabilities”. LDW World Congress on Learning Disabilities: 3rd European Conference. Venice, IT.
2015
[2]  Kantaridou, Ζ., Papadopoulou, I., Agaliotis, I., Platsidou, M., Gavriilidou, Z. & Petrogiannis, K. (2015, Ιούνιος). “The Greek Foreign Language Curriculum and Teachers' Practices in Secondary education”. International Conference and Workshops on Language Learning Strategies: Theoretical issues and applied perspectives”. Κομοτηνή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.
2015
[3]  Συριοπούλου-Δελλή, Χ., Κατσιορίδου, Κ., & Αγαλιώτης, Ι. (2015, Ιούνιος). «Οι αισθητηριακές δυσκολίες μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα.
2015
[4]  Τέλη Α., & Αγαλιώτης, Ι. (2015, Σεπτέμβριος). «Μεθοδολογικές Συνθέσεις για τη Διδασκαλία Αριθμητικών Συνδυασμών Πολλαπλασιασμού και Διαίρεσης σε Μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα». 2ο Διεθνές Συνέδριο «Για να ξαναφανταστούμε το σχολείο». Θεσσαλονίκη, ΠΑΜΑΚ.
2015
[5]  Τέλη Α., & Αγαλιώτης, Ι., (2015, Οκτώβριος). «Σύγκριση Μεθοδολογικών Επιλογών για τη Διδασκαλία των Αριθμητικών Συνδυασμών Πρόσθεσης και Αφαίρεσης σε Μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, «Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές», Ιωάννινα.
2015
[6]  Τσαπουτζόγλου, Μ., & Αγαλιώτης, Ι. (2015, Νοέμβριος). «Ο ρόλος των ψυχολόγων στην υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Εκτιμήσεις εκπαιδευτικών και ψυχολόγων». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας «Η Σχολική Ψυχολογία σήμερα: Από τη θεωρία και την Έρευνα στην Πράξη», Αθήνα.
2015
[7]  Τσαπουτζόγλου, Μ., & Αγαλιώτης, Ι. (2015, Οκτώβριος). «Εκτιμήσεις εκπαιδευτικών για το ρόλο του ψυχολόγου στην ειδική αγωγή». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, «Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές», Ιωάννινα.
2015
[8]  Agaliotis, I., & Aggelopoulos, S. (2014, Σεπτέμβριος). “Differences between typical and learning – disabled students in devising action plans for the solution of one-step arithmetic word problems”. LDW World Congress on Learning Disabilities: 2nd European Conference. Solent University, Southampton, UK.
2014
[9]  Ρούσου, Π., Συριοπούλου, Χ., & Αγαλιώτης, Ι. (2014, Ιούνιος). “Απόψεις των γονέων με παιδιά τυπικής ανάπτυξης για την εκπαιδευτική συμπερίληψη παιδιών με αυτισμό”. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Σύγχρονες αναζητήσεις της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα- εμπειρίες και προοπτικές. Αθήνα, Φιλοσοφική Σχολή.
2014
[10]  Αγαλιώτης, Ι. (2013, Απρίλιος). «Αξιολόγηση καταλληλότητας του προγράμματος σπουδών και των εγχειριδίων του γενικού σχολείου για την εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ειδικές ανάγκες». 3ο Διεθνές Συνέδριο Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Αθήνα.
2013
[11]  Αγαλιώτης, Ι. (2013, Ιούνιος). «"4ης Γενιάς" εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ειδικές ανάγκες: από την (προγραμματική) πρόσβαση στην (μαθησιακή) πρόοδο». 1ο Διεθνές Συνέδριο «Reimagining school». Θεσσαλονίκη, ΠΑΜΑΚ.
2013
[12]  Agaliotis, I. (2012). Evaluating Greek primary school textbooks used in teaching students with learning disabilities. In J.A. Gonzalez- Pienda, C. Rodriguez, D. Alvarez, R. Cerezo, E. Fernandez, M. Cueli, T. Garcia, E. Tuero, & N. Suarez (Eds), Learning Disabilities: Present and Future, Proceedings of the 21st World Congress on Learning Disabilities (pp. 1300-1307). Oviedo: Universidad de Oviedo.
2012
[13]  Teli, A. & Agaliotis, I. (2012, June). “Teaching number combinations to primary students with mathematical disabilities using the textbooks of the reformed mathematics curriculum of the Greek school : Promises and perils”. 15th International Conference of the Balkan Society for Pedagogy and Education, Bucarest, Romania.
2012
[14]  Αγαλιώτης, Ι. (2011, Ιούνιος). «Από την ένταξη στην εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές ανάγκες: Τετριμμένο ζήτημα ορολογίας ή ουσιαστική αλλαγή φιλοσοφίας;». Διεθνές συνέδριο «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», Θεσ/νικη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2011
[15]  Αγαλιώτης, Ι., Κόιου, Ε., Χρυσικού, Β. (2011, Δεκέμβριος). «Διδάσκοντας Γεωμετρία σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες: γνωστική ανάλυση και διδακτική διαχείριση συστηματικών λαθών». ΙΔ΄Διεθνές Συνέδριο ΠΕΕ, «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: Μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία», Θεσ/νικη.
2011
[16]  Ανδριώτου, Γ., Αγαλιώτης, Ι., & Γουδήρας, Δ. (2011, Δεκέμβριος). «Αξιολόγηση του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου της Α΄, Β΄ & Γ΄ δημοτικού, ως προς τη λειτουργικότητά του για τη διδασκαλία των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες». ΙΔ΄Διεθνές Συνέδριο ΠΕΕ, «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: Μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία», Θεσ/νικη.
2011
[17]  Αgaliotis, I. & Zantiri, O. (2010, October) “Identification of non-verbally expressed emotions by students with and without Learning Disabilities”. 19th Annual World Congress on Learning Disabilities, Fairfield, N.J., USA.
2010
[18]  Αγαλιώτης, Ι. (2010, Απρίλιος). «Διδασκαλία εναλλακτικών αλγορίθμων σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, με βάση τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Αθήνα.
2010
[19]  Καρτασίδου, Λ., Αγαλιώτης, Ι., Δημητριάδου, Ι. & Φέτση, Ο. (2010, Απρίλιος). «Μοντέλο διδασκαλίας αυτοπροσδιοριζόμενης μάθησης για άτομα με νοητική καθυστέρηση». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Αθήνα.
2010
[20]  Κοντογιάννη, Μ., Γουδήρας, Δ., & Αγαλιώτης, Ι. (2010, Απρίλιος). «Δυσλεξία- Εντοπισμός, παρέμβαση, αντιμετώπιση στο γενικό ελληνικό σχολείο από τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Αθήνα.
2010
[21]  Τραγούδα, Χ., Γουδήρας, Δ., & Αγαλιώτης, Ι. (2010, Απρίλιος). «Συγκριτική μελέτη των στόχων επίτευξης σε μαθητές με ΔΕΠΥ και μαθητές χωρίς ΔΕΠΥ». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Αθήνα.
2010
[22]  Agaliotis, I. (2009). Algebraic learning and students with learning disabilities. Strategies for Successful Learning, 2, 3. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
2009
[23]  Agaliotis, I. (2009). Three methods for teaching multiplication facts to students with learning disabilities: Implications for instruction. Strategies for Successful Learning, 2, 4. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
2009
[24]  Agaliotis, I. (2009, November). “Standard vs alternative algorithms for teaching addition and subtraction to students with Learning Disabilities”. 18th Annual World Congress on Learning Disabilities, Boston, USA.
2009
[25]  Kartasidou, L. Agaliotis, I. & Dimitriadou, I. (2009, July). “Educational Design and Instructional Applications for the Promotion of Self-Determination in Individuals with Intellectual Disabilities”. 16th International Conference on Learning, Barcelona. Spain.
2009
[26]  Αγαλιώτης, Ι. (2009, Μάιος) «Διαφοροποιημένη διδασκαλία Μαθηματικών με βάση τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών, για τη συνεκπαίδευση παιδιών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Αθήνα.
2009
[27]  Αγαλιώτης, Ι. Πλατσίδου, Μ. & Καρτασίδου. (2009, Μάιος) «Αξιολόγηση ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών στη γενική τάξη: Απόψεις, πρακτικές και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του Α/θμιου σχολείου». Συνέδριο Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού», Ρέθυμνο.
2009
[28]  Agaliotis, I. & Kartasidou, L. (2008, June). “Including students with learning disabilities and mental retardation in Greek ordinary schools : Developments in ideology and practices over the last 25 years”. 2nd International Conference on Special Education, Marmaris, Turkey.
2008
[29]  Agaliotis, I. (2008). Alternative algorithms for struggling learners Strategies for Successful Learning, 1, 3. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
2008
[30]  Agaliotis, I. (2008). Curriculum design as a factor of effective instruction for students with mathematical disabilities. Strategies for Successful Learning, 2, 1. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
2008
[31]  Agaliotis, I. (2008). Development and support of number sense Successful Learning, 1, 5. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
2008
[32]  Agaliotis, I. (2008). Strategies for successful word problem solving by students with learning disabilities. Strategies for Successful Learning, 1, 4. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
2008
[33]  Agaliotis, I. (2008). Teaching division to students with Learning Disabilities. Strategies for Successful Learning, 2, 2. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
2008
[34]  Agaliotis, I. (2008, November). “Perspectives of pre- and in-service training of Greek teachers on Learning Disabilities”. 17th Annual World Congress on Learning Disabilities, Boston, USA.
2008
[35]  Αγαλιώτης, Ι. (2008, Ιούνιος). «Μαθηματικές διαστάσεις της δυσλεξίας: Σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές». Επιστημονική διημερίδα «Η δυσλεξία στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας». Ιωάννινα, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φ.Π.Ψ.,
2008
[36]  Agaliotis, I. (2007). Teaching arithmetic combinations to students with learning disabilities: What teachers should know. Strategies for Successful Learning, 1, 1. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
2007
[37]  Agaliotis, I. (2007). Using manipulatives to enhance place value understanding and algorithmic learning in students with Learning Disabilities. Strategies for Successful Learning, 1, 2. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
2007
[38]  Agaliotis, I. (2007, Ocrober). “Educational support for students with Mathematical Disabilities in Greece”. 16th Annual World Congress on Learning Disabilities, Boston, USA.
2007
[39]  Platsidou, M. & Agaliotis, I. (2007, November). “Burnout and job satisfaction in special education teachers: The Mediterranean perspective”. 9th Conference of the Balkan Society for Pedagogy and Education, “European Unification and Educational Challenges in the Balkans”, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
2007
[40]  Agaliotis, I. "Reading Disabilities in the Greek educational reality: Theory and practice" presented at the 15th Annual World Congress on Learning Disabilities, Boston, USA, 2006.
2006
[41]  Agaliotis, I. (2005, November). “Support of children with Learning Disabilities in Greece: Better late than never”. 14th Annual World Congress on Learning Disabilities, Boston, USA.
2005
[42]  Platsidou, M. & Agaliotis, I. (2005, June). ”Emotional intelligence, burnout syndrome and job satisfaction among Greek special education teachers”. International Conference “Emotion & Interpersonal Skills at Work”, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
2005
[43]  Καλύβα, Ε. & Αγαλιώτης, Ι. «Η στάση παιδιών με φυσιολογική ανάπτυξη απέναντι στην ένταξη ενός παιδιού με κινητικά προβλήματα», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ιωάννινα, 2005.
2005
[44]  Agaliotis, I. & Kartasidou, L., “A Cross Thematic Curriculum Framework and its contribution to the education of children with profound mental retardation – A preliminary study”, presented at the 11th International Literacy and Education Research Network Conference on Learning, Havana, Cuba, June 2004.

2004
[45]  Agaliotis, I., "Job-related causes of stress in Greek special educators", presented at the1st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 2004
2004
[46]  Αγαλιώτης, Ι., Καλύβα, Ε., Βαγενά, Κ., «Χρησιμοποίηση μη-λεκτικής επικοινωνίας από παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες για τη δημιουργία κοινωνικής αλληλεπίδρασης: Μια προκαταρκτική μελέτη», Δ΄ Πανελλήνιο συνέδριο «Μάθηση και διδασκαλία στην κοινωνία της γνώσης» ΠΤΔΕ Παν/μιου Αθηνών, Αθήνα, 2004.

2004
[47]  Αγαλιώτης, Ι. & Γουδήρας, Δ., «Η επίδραση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην επίλυση κοινωνικών και συναισθηματικών προβλημάτων», 1ο Συνέδριο ΨΕΒΕ, Βόλος, 2003.

2003
[48]  Σούλης, Σ., Αγαλιώτης, Ι., Καρτασίδου, Λ., «Ο ρόλος της Δυναμικής της Ομάδας στο πλαίσιο της από κοινού εκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες. Απόψεις των φοιτητών/ -τριών ως μελλοντικών εκπαιδευτικών», 1ο Συνέδριο ΨΕΒΕ, Βόλος, 2003.

2003
[49]  Αγαλιώτης, Ι., «Διδακτικές στρατηγικές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ελεύθερου χρόνου σε άτομα με ειδικές ανάγκες», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Θεσσαλονίκη, 2002.

2002
[50]  Αδάμ, Ε., Αγαλιώτης, Ι. & Γουδήρας, Δ., «Κοινωνικό στάτους και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα, 2002.

2002
[51]  Παναγιωτοπούλου, Α., Γουδήρας, Δ. & Αγαλιώτης, Ι., «Εκτίμηση της κατανόησης κατά την ανάγνωση διδαγμένου κειμένου σε μαθητές που έχουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα», 5ο Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Πάτρα, 2002.

2002
[52]  Αγαλιώτης, Ι., «Μεθοδολογικές επιλογές για τη συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής έρευνας, Αλεξανδρούπολη, 2001.

2001
[53]  Agaliotis, I. & Koliadis, E., “The importance of the interview in the investigation of systematic arithmetic errors”, presented at the 7th European Conference for Research on Learning and Instruction, Athens, Greece, August 1997.

1997
[54]  Αγαλιώτης, Ι. & Κολιάδης, Ε., «Συνήθη συστηματικά λάθη των παιδιών των ειδικών τάξεων στην πρόσθεση ακεραίων αριθμών», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πάτρα, 1996.

1996

  
script execution time: 0.00098600000000004