ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Πρόγραμμα Σπουδών
  Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
  [1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] [3o εξάμηνο] 

  1ο εξάμηνο
  Κατεύθυνση: Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού     Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία up.gif
  Κουσκουβέλης Ηλίας    Παπαδόπουλος Ιωάννης     

  Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι βασικές πτυχές της πολιτικής σκέψης μέσα από μια ιστορική ανασκόπηση και μια εννοιολογική διερεύνηση των βασικών της εννοιών. Αναλύονται διεξοδικά οι έννοιες της εξουσίας, του κράτους, του πολιτεύματος, της κυριαρχίας, της δημοκρατίας και της κοινωνίας πολιτών, καθώς και οι έννοιες της διακυβέρνησης, της έκφρασης και διαμεσολάβησης ειδικών συμφερόντων, του κοινωνικού κεφαλαίου, της συμμετοχικότητας και της αυτονομίας. Εξετάζονται οι μορφές δημοκρατίας μέσω των διαφόρων συστημάτων όπου αυτές εφαρμόστηκαν καθώς και οι επιπτώσεις που έχουν πάνω στους πολίτες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα διάφορα μοντέλα δημοκρατίας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωτότυπο πεδίο εφαρμογής των δυτικών πολιτικών ιδεών. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να αποκομίσουν οι φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία κατανόησης των εννοιών και πρακτικών της δημοκρατίας μέσα από τη θεωρητική έρευνα και το στοχασμό πάνω σε εμπειρικά δεδομένα.
  Οι θεματικές του μαθήματος είναι οι παρακάτω (παρατίθεται ενδεικτική βιβλιογραφία):

  1.Κράτος
  -μορφές κρατικής οργάνωσης ['πόλις-κράτος', αυτοκρατορία, φεουδαρχία (Respublica Christiana: Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, 2003, σ. 234-6)]
  -'σύγχρονο' κράτος (ιστορία και αίτια δημιουργίας του, εξειδίκευση, συγκριτικά πλεονεκτήματα οργάνωσης, Διεθνείς Σχέσεις, σ. 107-119, Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Παπαζήσης, 1997, σ. 143-147)
  -μορφές κράτους (ενιαίο, ομοσπονδία, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

  2.Πολίτευμα
  -έννοια πολιτεύματος
  -διάκριση πολιτευμάτων (κατά Αριστοτέλη: Πολιτική Επιστήμη, σ. 172, 176-179)
  -μορφές κράτους-πολιτεύματος [απολυταρχικό (Πολιτική Επιστήμη, σ. 154-156), δημοκρατικό (Πολιτική Επιστήμη: 149-153)]
  -σχέση κράτους - πολιτεύματος: συνεργασία ή αντιπαλότητα;
  -θεωρίες περί κράτους/πολιτεύματος - εξέλιξη θεωριών συμβολαίου: Hobbes, Althusius, Locke, Rousseau (Πολιτική Επιστήμη, σ. 185-191, 211-217, 219-226, 231-238

  3.Δημοκρατία
  -κράτος και Δημοκρατία
  -αρχές: ασφάλεια, ισότητα, ελευθερία: ανταγωνισμός ή αμοιβαιότητα; (Πολιτική Επιστήμη, σ. 157-163)
  -δημοκρατία και ΕΕ ('δημοκρατικό έλλειμμα')
  -δημοκρατική συμμετοχή: κόμματα (Πολιτική Επιστήμη, σ. 113-120)

  4.Κοινωνία πολιτών
  -διάρθρωση κοινωνίας (Πολιτική Επιστήμη, σ. 99-112)
  -έννοια, προϋποθέσεις και θεωρητικές βάσεις (Ernest Gellner, Η κοινωνία πολιτών και οι αντίπαλοί της, Παπαζήσης, 1996, σ. 103-134)
  -εξουσίες (πολιτική, οικονομική, μεταφυσική) και κοινωνία πολιτών
  -κοινωνία πολιτών και ΕΕ

  5.Μοντέλο διακυβέρνησης (Governance) (1. Paul Magnette (2003) 'European Governance and Civic Participation: Beyond Elitist Citizenship?', Political Studies, Vol. 51, No. 1, pp. 144-160, 2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, COM(2001) 428 τελικό, Βρυξέλλες, 25.7.2001)
  -συστατικά στοιχεία και διακρίσεις από τις μορφές κράτους της νεωτερικότητας
  -εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σχεδιασμός, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών)

  6.Πολιτικές θεωρίες έκφρασης και διαμεσολάβησης συμφερόντων (1. Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, London, UK: Allen & Unwin, 1943 (ελληνική μετάφραση, Καπιταλισμός, σοσιαλισμός και δημοκρατία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2006), 2. Robert Dahl, On Democracy, New Haven: Yale University Press, 1998 (ελληνική μετάφραση, Περί δημοκρατίας, Αθήνα, Ψυχογιός, 2001), 3. Robert A. Dahl (1994) 'A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation”, Political Science Quarterly, Vol. 109, No. 1, pp. 23-34, 4. Philippe C. Schmitter (1974) “Still the Century of Corporatism?', The Review of Politics, Vol. 36, No. 1, pp. 85-131, 5. Justin Greenwood, Interest Representation in the European Union, 3rd ed., Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2011)
  -Πλουραλισμός (Robert Dahl)
  -Νέο-πλουραλισμός
  -Κορπορατισμός
  -Εφαρμογή των ανωτέρω θεωριών στη ρύθμιση των ομάδων ειδικών συμφερόντων (lobbies) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  -Αντίθεση με το ρεπουμπλικανικό μοντέλο δημοκρατίας

  7.'Κοινωνικό κεφάλαιο', κοινωνικά δίκτυα, εμπλεκόμενοι/διακυβευματούχοι (stakeholders) και θεωρία δημοκρατίας (1. Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster, 2000)

  8.Αντιπροσωπευτική' και 'συμμετοχική' δημοκρατία (1. David Held, Models of Democracy, 3rd ed., Cambridge, UK: Polity Press, 2006 (ελληνική μετάφραση, Μοντέλα δημοκρατίας, Αθήνα, Στάχυ, 1995), 2. Hannah Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley, CA: University of California Press, 1967, 3. Denise Vitale (2006) 'Between deliberative and participatory democracy: A contribution on Habermas, Philosophy & Social Criticism, Vol. 32, No. 6, pp. 739-766)

  9.Συμμετοχική λογική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιωάννης Παπαδόπουλος (2013) “Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών: Ένα νέο εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ε.Ε.”, Συλλογικός τόμος, New Challenges in the Dynamics of the EU Integration Process, Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σ. 58-86)
  - Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών ως εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας
  - Διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων: συμμετοχική και κοινοτική λογική, νομιμοποίηση δια της διαδικασίας και συμμετοχή των εμπλεκομένων (stakeholders)  Δικαιώματα του Παιδιού up.gif
  Αναγνωστοπούλου Δέσποινα     
   


  Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχείριση κρίσεων σε εθνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον (από το ακαδημαικό έτος 2017-8) up.gif
   
   


  Ευρωπαϊκή Πολιτική: Εκπαίδευση και Πολιτισμός up.gif
  Μπουτσιούκη Σοφία     
  Το μάθημα προσεγγίζει την ευρωπαϊκή πολιτική σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές και ισχυρά αλληλεπιδρώσες θεματικές περιοχές, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Αυτά τα δύο πεδία πολιτικής θεωρούνται θεμέλια για τη διαμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού οικοδομήματος, για την εδραίωση της αλληλοκατανόησης μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, τη μείωση των διαφορών και την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Κατά την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης το ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους τομείς πολιτικής ενισχύθηκε λόγω της πολυεπίπεδης οργανικής τους σύνδεσης με το ευρύτερο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στρατηγικών, πολιτικών και δράσεων με διαστάσεις τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές. Το πρώτο μέρος του μαθήματος εστιάζει στην ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης αναδεικνύοντας κριτικά τις σύγχρονες προκλήσεις υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων. Εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών μέσω των οποίων προωθούνται οι σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις και αναλύονται οι πολιτικές που αναφέρονται σε θέματα πιστοποίησης, χρηματοδότησης, διασφάλισης ποιότητας και αναδιοργάνωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις πολιτικές διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και το κοινωνικό γίγνεσθαι. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνει στην ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του πολιτισμού. Αναλύεται το βασικό θεσμικό πλαίσιο και εξετάζονται οι πολιτικές και οι μηχανισμοί που διαμορφώνονται για την υποστήριξη και προώθηση των σχετικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, επιχειρείται η σύνδεση των ευρωπαϊκών πολιτικών εκπαίδευσης και πολιτισμού με το αντίστοιχο πλαίσιο άλλων συλλογικών οντοτήτων της διεθνούς κοινωνίας. Το μάθημα εστιάζοντας στην κριτική μελέτη της ευρωπαϊκής πολιτικής στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό αποσκοπεί στη διεύρυνση της οπτικής των φοιτητών και στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να εμβαθύνουν στις υπό εξέταση θεματικές, ώστε να είναι σε θέση να καταστούν φορείς σχεδιασμού, προώθησης και εφαρμογής σχετικών πολιτικών πρωτοβουλιών.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία

  -Παπαδάκης, Ν. και Σπυριδάκης, Μ. (επιμ.) (2010). Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση. Δομές, θεσμοί και πολιτικές. Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.
  -Πασιάς, Γ.Κ. (2006). Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαίδευση. Θεσμικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική 1950-1999 (τ. Α΄). Εκδόσεις Gutenberg.
  -Πασιάς, Γ.Κ. (2006). Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαίδευση. Η στρατηγική της Λισαβόνας. Εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές (2000-2006) (τ. Β΄). Εκδόσεις Gutenberg.
  -Τσαούσης, Δ. (2007). Η εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών. Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διαστάσεις. Εκδόσεις Gutenberg.
  -Σταμέλος, Γ., Βασιλόπουλος, Α. (2004). Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική. Εκδόσεις Μεταίχμιο.
  -Σαμαρά - Κρίσπη, Α. και Κυριαζή – Νάκου, Ε. (επιμ.) (2012). Πολιτισμός - Ευρωπαϊκοί θεσμοί και πολιτιστική κληρονομιά. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
  -Ferguson, N. (2012). Πολιτισμός. Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
  -Κόνσολα Ντόρα Ν. (2006). Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική. Εκδόσεις Παπαζήσης.


  Μέθοδος Έρευνας και Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών με χρήση Εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής up.gif
  Δεργιαδές Θεολόγος    Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος    Κουτσουπιάς Νίκος     
  Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας και της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά, οι σκοποί, οι τύποι και η χρησιμότητα της έρευνας. Ειδικότερα το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις ποσοτικών & ποιοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις επιστημονικές έρευνες, ιδιαίτερα στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι φοιτητές εξοικειώνονται στη μεθοδολογία έρευνας με τη χρήση εφαρμογών ΗΥ (SPSS, R, Eviews) με πρακτικές εφαρμογές στατιστικής ανάλυσης, περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής και παλινδρόμησης. Επιπλέον, με βάση τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή των αρχών της μεθοδολογίας της έρευνας συντάσσονται εργασίες και εξετάζονται μελέτες περιπτώσεων (case studies) σε πεδία που άπτονται της γενικότερης θεματολογίας των ευρωπαϊκών πολιτικών για τους νέους, την παιδεία και τον πολιτισμό.


  Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση up.gif
  Μπιτζένης Αριστείδης     

  Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να "εφοδιάσει" τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με γνώσεις που αφορούν τις συνθήκες ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος, δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης, κατασκευής ενός business plan, καθώς και να εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την επιχειρηματική λειτουργία και να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές, που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το συγκεκριμένο μάθημα, να προβούν σε αξιολογήσεις των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων για την επιχείρηση και την οικονομία. Επίσης, αποσκοπεί να στρέψει τους φοιτητές σε αναζήτηση της επιχειρηματικότητάς τους και να τους καταστήσει γνώστες των διαφόρων οικονομικών πολιτικών ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην ανταγωνιστική-ενοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη αγορά. Στο ίδιο πλαίσιο επιχειρείται μια μελέτη της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της διευρυμένης Ευρώπης. Έμφαση δίδεται και στην νεανική επιχειρηματικότητα και απασχόληση και στους τρόπους ενίσχυσης αυτής. Σκοπός επίσης είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν επαρκή γνώση που θα τους βοηθήσει να διαμορφώσουν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) αναζητώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης την οποία θα δημιουργήσουν με καινοτόμο ή μη στοιχεία. Θα εντοπίσουν οι φοιτητές τις κρίσιμες μεταβλητές επιχειρηματικού σχεδίου, και θα αναζητήσουν τις μορφές χρηματοδότησης, ίδρυσης, και ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Θα εντοπίσουν στρατηγικές δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λαμβάνοντας υπόψη την Ελληνική εμπειρία.. Οι διαλέξεις θα παρέχουν στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα του μαθήματος και θα καθοδηγούν τη μάθησή τους. Θα συνοδεύονται επιπλέον, από κάποιες διασαφηνίσεις τυχόν αποριών που θα προκύψουν από τις παραδόσεις του μαθήματος ή από τη μελέτη, εμβάθυνση σε κάποια θέματα, από τη λύση προβλημάτων, case studies, quizzes και ασκήσεων, ενθαρρύνοντας συγχρόνως την ανάπτυξη της ικανότητας για επικοινωνία. Ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα δίδεται στα case studies και στα video case studies όπως αυτά που θα αναλυθούν και είναι: η εταιρία Microsoft και ο επιχειρηματίας Bill Gates, τα παιδιά της Google, η περίπτωση της ΙΒΜ, η περίπτωση της FORD, o δισεκατομμυριούχος Warren Buffet, η περίπτωση της LIZ CLAIBORNE, της STARBUCKS, η περίπτωση της Body Shop, η περίπτωση της Kelloggs, ο ρώσος επιχειρηματίας Roman Abramovich, η δομή της επιχείρησης VOLKSWAGEN, η περίπτωση του Paul Efmorfidi της Coco-mat.  Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης up.gif