ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Πρόγραμμα Σπουδών
  Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
  [1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] [3o εξάμηνο] 

  2ο εξάμηνο
  Κατεύθυνση: Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού     Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση  up.gif
  Κιόχος Απόστολος    Νίκας Χρήστος     
  Η μετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό και ταυτόχρονα παγκόσμιο φαινόμενο του οποίου οι επιδράσεις επηρεάζουν πολυδιάστατα τόσο τις χώρες αποστολή και υποδοχής μεταναστών όσο και τα μεμονωμένα άτομα που εμπλέκονται σε κάθε πτυχή της. Η προϊούσα διαδικασία της παγκοσμιοποίησης επανέφερε δυναμικά στο προσκήνιο το ζήτημα της μετανάστευσης σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ για την Ευρώπη ειδικότερα το θέμα επανατίθεται με την έναρξη της διαδικασίας της μετάβασης με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να αποτελούν την προέλευση και τις χώρες της ΕΕ τον προορισμό μαζικών μεταναστευτικών ρευμάτων. Η ένταξη των περισσότερων ΑνατολικοευρωπαΊκών χωρών στην ΕΕ όπου η ελεύθερη κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί βασική ελευθερία για τους Ευρωπαίους πολίτες «εσωτερικοποιεί» χωρίς να επιλύει το πρόβλημα, ενώ εξακολουθεί να διογκώνεται η πίεση στα σύνορα της Ένωσης από παράνομους (εκτός ΕΕ μετανάστες). Παρά τον πολυπαραγοντικό και διεπιστημονικό της χαρακτήρα η μετανάστευση επηρεάζει κυρίως την αγορά εργασίας. Σε μια διαρκώς διευρυνόμενη ΕΕ επομένως, αποτελεί βασική μεταβλητή για την ανάλυση θεμάτων σχετικών με την απασχόληση και τους μισθούς και ένα βασικό ζήτημα σε όρους πολιτικής


  Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων up.gif
  Σκιαδάς Δημήτριος     
  Αρχικά το μάθημα περιλαμβάνει μια εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια της αναπτυξιακής πολιτικής και πως αυτή διαμορφώνεται στα πλαίσια της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, με αναφορές στη Στρατηγική 'Ευρώπη 2020', και τις συναφείς αναπτυξιακές πολιτικές επιλογές. Στη συνέχεια εξετάζονται οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής (Προϋπολογισμός ΕΕ, Διαρθρωτικά Ταμεία ΕΕ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), με αναφορές στην ελληνική πραγματικότητα. Στη συνέχεια εξετάζονται οι βασικές έννοιες της διοίκησης έργων, μέσω της μελέτης του μεθοδολογικού πλαισίου διοίκησης έργων που έχει καθιερωθεί από το Ινστιτούτο Διοίκησης Έργων (Project Management Institute-PMI) των ΗΠΑ. Καλύπτονται οι ακόλουθες ενότητες: πλαίσιο της διοίκησης έργων, κύκλος ζωής και οργάνωση έργων, πρότυπο της διοίκησης έργων για ένα έργο, γνωστικές περιοχές της διοίκησης έργων (διαχείριση ολοκλήρωσης έργου, διαχείριση φυσικού αντικειμένου έργου, διαχείριση χρόνου έργου, διαχείριση κόστους έργου, διαχείριση ποιότητας έργου, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού έργου, διαχείριση επικοινωνιών έργου, διαχείριση κινδύνων έργου, διαχείριση προμηθειών έργου). Επιπλέον θα γίνει επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων του Δημοσίου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (δημόσιες συμβάσεις, έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και περιεχόμενο αυτών). Τέλος το μάθημα περιλαμβάνει συνοπτική ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων.


  Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία up.gif
  Παπαδόπουλος Ιωάννης     

  Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν διεξοδικά η κοινωνική πολιτική της ΕΕ, οι δράσεις της σε επίπεδο πολιτισμού, εκπαίδευσης, πολιτισμικής διπλωματίας και η προστιθέμενη αξία τους έναντι του ανθρώπινου κεφαλαίου που αποτελεί η νεολαία. Η ενδελεχής ανάλυση τους θα αναδείξει τις οργανωτικές και θεσμικές δυνατότητες - δυσκολίες της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής μέσα από το ονομαστικό ιδεολογικό και αξιακό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕ.

  Πιο αναλυτικά θα αναλυθούν

  - Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  - Οι πολιτικές απόκτησης δεξιοτήτων σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον
  - Ο ρόλος των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και επανένταξης στην αγορά εργασίας
  - Οι πολιτικές απασχόλησης και ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας
  - Οι δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των νέων στα ευρωπαϊκά πολιτικά δρώμενα
  - Ο εθελοντισμός και η προστιθέμενη αξία του σε συνθήκες κρίσης
  - Οι δράσεις της ΕΕ για κοινωνική ένταξη των νέων
  - Οι πολιτιστικές πολιτικές της ΕΕ μέσα από μία συγκριτική προσέγγιση
  - Ο δομικός διάλογος ανάμεσα στους νέους και τις ηγεσίες,
  - Η εκπαίδευση ενηλίκων στην ΕΕ καθώς και
  - Ο ρόλος του πολιτισμού ως ένα διεθνικό εργαλείο πρακτικών και θεσμικών συνεργειών και κοινών δράσεων.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία

  EU Youth Strategy for 2010-18

  Unemployed youth and social exclusion in Europe: learning for inclusion? S Weil, T Janen, D Wildemeersch – 2005

  Quintin, O. (2009). The new EU Strategy for Youth-Investing and Empowering

  Επίσημα έγγραφα της ΕΕ

  1. Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τη Νεολαία
  2. Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων  Ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία, ψηφιακές συναλλαγές κ ηλεκτρονικό εμπόριο (από το ακαδημαικό έτος 2017-8) up.gif
   
   


  Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση up.gif
  Κωνσταντινίδης Ιωάννης    Μπιτζένης Αριστείδης     

  Το μάθημα στοχεύει αφενός στην εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αφετέρου στην κατανόηση των καταγεγραμμένων και των δυνητικών επιπτώσεων της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: (1) διακρίνουν τα είδη παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (2) προσδιορίζουν τα σημεία-σταθμούς στην πορεία υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, (3) προσδιορίζουν τη σημασία του Διαδικτύου και των τεχνολογικών υποδομών στην υλοποίηση υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (4) αναλύουν τις επιπτώσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε συγκεκριμένα πολιτικά φαινόμενα, όπως η πολιτική συμμετοχή, η πολιτική επικοινωνία και η πολιτική ενημέρωση. Ειδικότερα, ως προς το (4), το μάθημα θα εστιάσει στην καταγραφή του βαθμού και του είδους χρήσης του Διαδικτύου από παραδοσιακούς πολιτικούς παίκτες, όπως τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι, και νέους πολιτικούς παίκτες, όπως τα κοινωνικά κινήματα και οι ομάδες πίεσης, για οργανωτικούς ή επικοινωνιακούς σκοπούς. Τέλος, θα μελετηθεί η έκταση και οι επιπτώσεις της χρήσης ηλεκτρονικών συμβούλων ψήφου (voting advice applications) στη διαμόρφωση των εκλογικών προτιμήσεων των χρηστών.

  Τρόπος αξιολόγησης:

  -Με γραπτή εξέταση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο τέλος του εξαμήνου, βαρύτητας 20% της τελικής βαθμολογίας.

  -Με δύο γραπτές εργασίες έκτασης τριών χιλιάδων (3.000) λέξεων έκαστη, βαρύτητας 60% (ME ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ) και 20% αντιστοίχως, κατόπιν επικοινωνίας με έκαστο από τους διδάσκοντες. Η πρώτη θα απαιτεί την αξιολόγηση κάποιου portal ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την εκτίμηση του γενικότερου επιπέδου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα. Η δεύτερη εκ των εργασιών θα βασίζεται στην ανασκόπηση βιβλιογραφίας σχετιζόμενης με τις επιπτώσεις της χρήσης των τεχνολογιών Διαδικτύου στα πολιτικά φαινόμενα που περιγράφηκαν πιο πάνω.

  Πολιτικές κατα των Διακρίσεων στην Ευρώπη up.gif
  Αναγνωστοπούλου Δέσποινα     
  Το μάθημα ασχολείται με την επίτευξη της πραγματικής ισότητας στην εκπαίδευση και στην εργασία, είτε στην Ελλάδα είτε σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με παραδείγματα, εξηγεί με ποιον τρόπο προστατεύεται κατά των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ένας Έλληνας εργαζόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Στη συνέχεια αναλύει το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο και την επίδραση που έχουν στη ζωή μας όσον αφορά στον ρατσισμό, στις μειονότητες, στους μετανάστες, στον θρησκευτικό φανατισμό και στη θρησκευτική διάκριση, στην ομοφοβία, αλλά και στις διακρίσεις λόγω φύλου, αναπηρίας και λόγω ηλικίας. Οι εργασίες των φοιτητών είναι προαιρετικές και παρουσιάζουν είτε παραδείγματα από τη νομολογία των δικαστηρίων είτε παραδείγματα από τις πολιτικές κατά των διακρίσεων των διαφόρων κρατών της ΕΕ και όχι μόνο.


  Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία up.gif
  Βασιλειάδης Νικόλαος    Λίτσας Σπυρίδων     
  Στο μάθημα αυτό ο μεταπτυχιακός φοιτητής και φοιτήτρια θα έρθουν σε επαφή με τη διάσταση της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής διπλωματίας μέσα από το πλαίσιο της θεωρίας των διεθνών σχέσεων, της διεθνοπολιτικής ανάλυσης και της ιστορικής εξελικτικής διαδικασίας από τα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας ως οργανωμένα κοινωνικά σύνολα μέχρι σήμερα. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στο σύγχρονο και πολυδιάστατο φάσμα της ήπιας ισχύος (soft power), αναλύοντας τις επιστημονικές και εμπειρικές προεκτάσεις του στο πολιτικό, μορφωτικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό πεδίο. Το μάθημα προτείνεται για όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν σε εναλλακτικές εφαρμογές του διεθνοπολιτικού δεδομένου μέσα από τις σύγχρονες προεκτάσεις της διπλωματικής πρακτικής. Στο πρώτο μέρος κάθε ενότητας ο διδάσκων θα αναλύει το κύριο θέμα με σεμιναριακού τύπου διάλεξη. Στο δεύτερο μέρος ο διδάσκων θα δίνει ένα κεντρικό θέμα συζήτησης / εμπειρικής εφαρμογής που θα προσεγγίζεται συνολικά από το σύνολο της μεταπτυχιακής ομάδας. Στο τέλος του μαθήματος γραπτές εξετάσεις θα καθορίζουν τη βαθμολογία του κάθε φοιτητή στο συγκεκριμένο μάθημα, καθώς επίσης και το επίπεδο της συμμετοχής του / της κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.