Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

1ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ (ΠΛ0115) up.gif
Κανταρίδου Ζωή     
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής, τις συμβάσεις του ακαδημαϊκού λόγου (λογοκλοπή, αναφορές/ παραθέσεις) και τις στρατηγικές που χρειάζονται για να ενσωματωθούν στον ακαδημαϊκό χώρο (σημειώσεις, περίληψη, αναδιατύπωση λόγου). Βασίζεται σε ακαδημαϊκά κείμενα από τον τομέα της πληροφορικής και των οικονομικών. Το μάθημα διεξάγεται στην Αγγλική και απαιτεί γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. University campus and facilities
2. Great personalities in Computer Science
3. Internet of Things (IoT)
4. Open source
5. Social networks
6. Introduction to economics
7. Academic abstracts & scientific articles
8. Describing trends
9. Talking about Greece
10. Globalisation
Αξιολόγηση φοιτητών
Ομαδικές εργασίες 50% και τελική εξέταση 50%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
• Kantaridou, Zoe. English for academic purposes: reading & vocabulary: student's book. 2nd ed., rev. Thessaloniki: University of Macedonia Press, 2011.
• Karagevreki Mersini. Text Analysis in Academic English. . 2nd revised edition. Thessaloniki: University of Macedonia Press, 2016.
Συμπληρωματικό υλικό
Ανάλογα με τις ανάγκες των εκάστοτε φοιτητών και ανεβαίνει στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο CoMPUs http://compus.uom.gr/INF201/ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕ C (ΠΛ0102-3) up.gif
Σαμαράς Νικόλαος     
Μαθησιακά αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και εξοικείωση με τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, η εκμάθηση των πιο βασικών αλγορίθμων και αλγοριθμικών μεθοδολογιών καθώς και η χρήση τους στην επίλυση προβλημάτων με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Αλγόριθμοι και Προβλήματα. Ιστορική αναδρομή, Ορισμός και ιδιότητες των αλγορίθμων, Υπολογιστικά προβλήματα, Τρόποι περιγραφής αλγορίθμων, Είδη αλγορίθμων (Επαναληπτικοί, Αναδρομικοί, Στοχαστικοί, Ευρετικές διαδικασίες).
2. Επαναληπτικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης. Ταξινόμηση με επιλογή, Ενθετική ταξινόμηση, Φυσαλιδωτή ταξινόμηση, Ταξινόμηση με πληροφόρηση.
3. Αλγόριθμοι Αναζήτησης: Γραμμική Αναζήτηση, Δυαδική Αναζήτηση.
4. Δομές δεδομένων: Στοίβα, Ουρά, Κυκλική ουρά, Απλά συνδεμένες λίστες, Διπλά συνδεμένες λίστες, Σωρός, Ταξινόμηση με σωρούς.
5. Αναδρομικοί αλγόριθμοι: Παραγοντικό, Αριθμοί Fibonacci, Πύργοι Anoi, Δέντρα κλήσεων, Μετατροπή σε επαναληπτικούς.
6. Διαίρει και βασίλευε: Ταχεία ταξινόμηση, Ταξινόμηση με συνένωση, Ένας αποτελεσματικός πολλαπλασιασμός, Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων, Πολλαπλασιασμός πινάκων.
7. Αλγόριθμοι γραφημάτων: Διάσχιση πρώτα κατά πλάτος, Διάσχιση πρώτα κατά βάθος, Συνεκτικότητα γραφημάτων, Προσανατολισμένα άκυκλα γραφήματα.
8. Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Οn-line αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι δυναμικού προγραμματισμού, ’πληστοι αλγόριθμοι, Οπισθοδρόμηση, Φραγμός και διακλάδωση.
9. Εργαστήριο. Υλοποίηση βασικών αλγορίθμων αναζήτησης και ταξινόμησης με τη γλώσσα προγραμματισμού C.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Εργασίες (προαιρετικές) 30%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
• Knuth, Donald Ervin. Η τέχνη του προγραμματισμού. Μεταφρ. Εμμανουήλ Ρουμελιώτης. Τόμ. τ. 1. Θεμελιώδεις Αλγόριθμοι. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, c2009. 3 τόμ.
• Παπαρρίζος, Κωνσταντίνος. Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΠΛ0106-3) up.gif
Ξυνόγαλος Στυλιανός    Σακελλαρίου Ηλίας    Σατρατζέμη Μαρία    Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Εισαγωγική στο διαδικαστικό προγραμματισμό και σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων με τη C. Ειδικότερα o φοιτητής θα:
α) κατανοήσει τις βασικές αρχές του διαδικαστικού προγραμματισμού,
β) θα αποκτήσει δεξιότητες σχεδιασμού καικωδικοποίησης αλγορίθμων στη γλώσσα C
γ) θα αποκτήσει την ικανότητα ανάπτυξης, αποσφαλμάτωσης, και ελέγχου προγραμμάτων σε ένα περιβάλλον προγραμματισμού.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Περιβάλλοντα ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού.
2. Βασικές έννοιες της γλώσσας C: Τύποι, τελεστές και παραστάσεις. Ροή Ελέγχου: Εντολές υπό συνθήκη, Εντολές επανάληψης. Διαδικαστικός Προγραμματισμός: Συναρτήσεις, Δείκτες. Δομές Δεδομένων: Πίνακες, Εγγραφές & πίνακες Εγγραφών. Είσοδος και Έξοδος: Αρχεία, Χαρακτήρες, Αλφαριθμητικά.
3. Χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Code:Blocks.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 55%
Πρόοδος 30%
Υποχρεωτικές Εργασίες 15%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
• Χατζηγιαννάκης, Νίκος Μ. Η γλώσσα C σε βάθος: πλήρης οδηγός εκμάθησης της γλώσσας C με εκτενή αναφορά στις δομές δεδομένων. 4η έκδ., βελτ. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2012
• Τσελίκης, Γιώργος;Σ, Τσελίκας, Νίκος Δ. C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή. 3η έκδ. Αθήνα, 2016
• Roberts, Eric. Η τέχνη και επιστήμη της C. Μεταφρ. Γεώργιος Χρ Στεφανίδης και Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2004.
• Καράκος, Αλέξανδρος. Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις (Β'Έκδοση). Ξάνθη: Αλεξανδρος Καρακος, 2012
Συμπληρωματικό υλικό
Ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF122/)ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ΠΛ0105-2) up.gif
Κατσούλη-Κάτου Ελένη     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να κατανοούν τις βασικές αρχές της Οικονομικής Επιστήμης
(β) Να αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρίες της Οικονομικής Επιστήμης
(γ) Να εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες της Οικονομικής Επιστήμης σε πραγματικές περιπτώσεις
(δ) Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της Οικονομικής Επιστήμης σε λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Θεμελιώδεις έννοιες και μεθοδολογική προσέγγιση
2. Οικονομική ανεπάρκεια και κοινωνική επιλογή
3. Το πλαίσιο και ο μηχανισμός λειτουργίας της αγοράς
4. Ο ρόλος του κράτους
5. Εθνικό προϊόν, Ανεργία, Πληθωρισμός
6. Κατανάλωση, Αποταμίευση και Επενδύσεις
7. Ο προσδιορισμός του εισοδήματος
8. Ισορροπία εισοδήματος
9. Νομισματική πολιτική
10. Εξωτερικός τομέας
11. Οικονομικές πολιτικές
12. Η θεωρία επιλογής και ζήτησης του καταναλωτή
13. Παραγωγή και κόστος
14. Μορφές αγοράς
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%, ή εναλλακτικά, 2 τμηματικές πρόοδοι 100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
• Πουρναράκης, Ευθύμιος, Αξαρλόγλου, Κ. Αρχές οικονομικής Ανάλυσης. Αθήνα: Εκδόσεις Σοφία, 2015.
• Παυλίτσας, Κωνσταντίνος Χ και Γεωργία Α Χαριτούδη. Εισαγωγή στην Οικονομική. Αυτοέκδοση, 2011.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΛ0101-2) up.gif
Μαμάτας Ελευθέριος    Παπαδημητρίου Παναγιώτης    Πετρίδου Σοφία    Σουραβλάς Σταύρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
(α) Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τους διάφορους τομείς της επιστήμης των υπολογιστών, (β) Να πάρει μια πρόγευση των αντικειμένων που θα διδαχθεί στα επόμενα χρόνια των σπουδών του.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Εισαγωγή. Μοντέλο Turing, μοντέλο von Neumann, συστατικά στοιχεία υπολογιστών.
2. Αριθμητικά συστήματα. Θεσιακά αριθμητικά συστήματα, μη θεσιακά αριθμητικά συστήματα.
3. Αποθήκευση δεδομένων. Τύποι δεδομένων, αποθήκευση αριθμών - κειμένου - ήχου - εικόνων - βίντεο.
4. Πράξεις με δεδομένα. Λογικές πράξεις, πράξεις μετατόπισης, αριθμητικές πράξεις.
5. Οργάνωση υπολογιστών. Επεξεργαστής, μνήμη, συσκευές αποθήκευσης, περιφερειακές συσκευές, δίαυλος. Αλγόριθμοι. Αναπαράσταση αλγορίθμων, βασικοί αλγόριθμοι, αναδρομή.
6. Λειτουργικά συστήματα. Διαχείριση πόρων. Υπολογιστικό νέφος (Cloud). Δίκτυα Υπολογιστών.
7. Ασφάλεια. Βασικές ιδιότητες ασφάλειας - επιθέσεις - υπηρεσίες - τεχνικές.
8. Εργαστηριακές ασκήσεις στο λειτουργικό σύστημα Linux, το σύστημα ψηφιακής τυπογραφίας Latex και τα Δίκτυα υπολογιστών.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%,
Εργαστηριακές Εργασίες (Προαιρετικές) 10%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
• Forouzan, Behrouz A. και Firouz Mosharraf. Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2015.
• Μποζάνης Παναγιώτης Δ. Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές. Εκδ.1η. ΤΖΙΟΛΑ, 2016.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I (ΠΛ0111) up.gif
Σιφαλέρας Αγγελος    Στεφανίδης Γεώργιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής εισάγεται στις βασικές έννοιες και μεθόδους της Γραμμικής Άλγεβρας με χρήση του MATLAB.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Πίνακες (Ορισμοί - Ιδιότητες πράξεων - Εισαγωγή στο MATLAB)
2. Γραμμικά Συστήματα
3. Διανυσματικοί Χώροι - Εφαρμογές
4. Προβολές – Γραμμικοί Μετασχηματισμοί
5. Ιδιοτιμές – Ιδιοδιανύσματα
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
• Στεφανίδης, Γεώργιος Χρ. Γραμμική άλγεβρα με το MATLAB. Νέα έκδ. Θεσσαλονίκη: Ζυγός, 2014.
• Δονάτος, Γεώργιος Σ και Μαρία Χ Αδάμ. Γραμμική άλγεβρα: θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Gutenberg, 2008.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και ΑσκήσειςΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΛ0113) up.gif
Μάνθου Βασιλική    Ταμπούρης Ευθύμιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η διερεύνηση του ρόλου και της επίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, μέσα από την εξέταση των σημαντικότερων μοντέλων στρατηγικής και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η εννοιολογική προσέγγιση μέσω μελετών περιπτώσεων (casestudies) μιας σειράς από πληροφοριακά συστήματα που εφαρμόζονται στα πλαίσια της «διευρυμένης» ή αλλιώς «ψηφιακής επιχείρησης», όπως για παράδειγμα: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM), Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM), Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα στη σταδιοδρομία σας
2. Παγκόσμιο η-επιχειρείνκαι συνεργασία
3. Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα
4. Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα
5. Υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών
6. Επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας και σχέσεων με τους πελάτες: επιχειρησιακές εφαρμογές
7. Η-εμπόριο: ψηφιακές αγορές, ψηφιακά αγαθά
8. Βελτίωση της λήψης αποφάσεων και της διαχείρισης των γνώσεων
9. Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
• Laudon, KennethC. και JanePriceLaudon. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2014.
• Wallace, PatriciaM. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης: άνθρωποι, τεχνολογία, διαδικασίες. Μεταφρ. Πρόδρομος Χατζόγλου. Αθήνα, 2014
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.