Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

2ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών   ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΛ0108-3) up.gif
Πετρίδου Σοφία    Στεφανίδης Γεώργιος     
Μαθησιακά αποτελέσματα
Η μελέτη και κατανόηση διακεκριμένων αντικειμένων και των μεταξύ τους σχέσεων, όπως επίσης και η μελέτη και υλοποίηση υπολογιστικών μεθόδων σε πεπερασμένες αλγεβρικές δομές.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Λογική και Απόδειξη: Προτάσεις και Λογική - Κατηγορήματα και ποσοδείκτες
- Μέθοδοι απόδειξης - Μαθηματική Επαγωγή.
2. Συνδυαστική: Οι κανόνες του αθροίσματος και του γινομένου - Οι τύποι της
συνδυαστικής - Διωνυμικοί συντελεστές.
3. Διακριτή πιθανότητα: ενδεχόμενα και πιθανότητες - δεσμευμένη πιθανότητα -
τυχαίες μεταβλητές και αναμενόμενες τιμές - διακύμανση και συσχέτιση.
4. Σχέσεις - Πράξεις - Δομές: Διμελείς σχέσεις - Αναπαράσταση των διμελών
σχέσεων - Ιδιότητες των σχέσεων - Σχέσεις ισοδυναμίας και μερικές διατάξεις -
Διμελείς Πράξεις - Εσωτερική πράξη και κλάσεις ισοδυναμίας - Δομές-
Ισομορφισμοί.
5. Αριθμητική υπολοίπων - κυκλικές Ομάδες: Διαιρετότητα - Ευκλείδειος
αλγόριθμος - Κατάλοιπα - "Δυνάμεις" - Κυκλικές Ομάδες - Υπολογισμοί με
μεγάλους ακεραίους.
6. Δακτύλιοι και περασμένα σώματα: Εύρεση γεννητόρων και διακριτών
λογαρίθμων - Αριθμητική πολυωνύμων και εφαρμογές - Αλγόριθμοι για
πεπερασμένα σώματα και εφαρμογές.
7. Αναδρομικότητα: Ακολουθίες - Αναδρομικές σχέσεις - Υπολογισμός
αθροισμάτων - γινομένων.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
• Στεφανίδης, Γεώργιος Χρ. Διακριτά μαθηματικά. Θεσσαλονίκη: Ζυγός, 2015.
• Shoup, Victor. Μια υπολογιστική εισαγωγή στη θεωρία αριθμών και την άλγεβρα. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2007.
• Epp, Susanna S. Διακριτά μαθηματικά με εφαρμογές. 2η βελτ. έκδ. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2010.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και ΑσκήσειςΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΛ0201) up.gif
Κολωνιάρη Γεωργία    Σατρατζέμη Μαρία     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των δομών δεδομένων και εστιάζεται σε δύο αλληλοσυμπληρούμενους άξονες: α) αναγνώριση και ανάπτυξη χρήσιμων μαθηματικών μοντέλων (Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων ΑΤΔ) και των πράξεών τους καθώς και ο προσδιορισμός των κατηγοριών των προβλημάτων που μπορούν να επιλύσουν β) ανάπτυξη μεθόδων αναπαράστασης και υλοποίησης των (ΑΤΔ) και των πράξεών τους στη διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού C.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Εισαγωγή στις δομές δεδομένων.
2. Στοίβα (stack), βασικές πράξεις, υλοποίηση στοίβας µε πίνακα, εφαρμογές µε τη χρήση στοίβας.
3. Ουρά (queue), βασικές πράξεις, υλοποίηση ουράς με πίνακα, εφαρμογές με τη χρήση ουράς.
4. Λίστα (list), βασικές πράξεις, υλοποίηση λίστας με σειριακή αποθήκευση.
5. Συνδεδεμένη λίστα (linked list), υλοποίηση με χρήση δεικτών, υλοποίηση στοίβας, ουράς ως ΣΛ, εφαρμογές ΣΛ.
6. Δέντρα, ∆υαδικά Δέντρα (∆∆, binary trees), βασικές πράξεις, υλοποίηση ∆∆ με πίνακα, με δείκτες και με αναδρομή, εφαρμογές ∆∆: κώδικες Huffman.
7. Πλήρη ΔΔ, Μέγιστα/Ελάχιστα Δ. Σωρός
8. Κατακερματισμός (hashing), ανοιχτής διεύθυνσης (open probing), υλοποίηση πίνακα κατακερματισμού (hash table).
9. Β-Δέντρα, βασικές πράξεις.
10. AVL- Δέντρα, βασικές πράξεις.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές Εξετάσεις 80 %
Υποχρεωτικές Εργασίες 20%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
• Μισυρλής, Νικόλαος. Δομές Δεδομένων με C. Αθήνα, 2008.
• Sahni, Sartaj. Δομές Δεδομένων, αλγόριθμοι και εφαρμογές στη C++. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2004.
• Μποζάνης, Μποζάνης. Δομές Δεδομένων. 2η έκδ. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
Συμπληρωματικό υλικό
Ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF159/)ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (ΠΛ0509-2) up.gif
Σατρατζέμη Μαρία     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει το βασικό μαθηματικό υπόβαθρο για την ανάλυση αλγορίθμων, θα μπορεί να συγκρίνει την θεωρητική πολυπλοκότητα αλγορίθμων και να εφαρμόζει τις βασικές μεθοδολογίες ανάπτυξης αποτελεσματικών αλγόριθμων.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Ανάλυση Αλγορίθμων: Λεπτομερές και απλοποιημένο μοντέλο του Υπολογιστή,Παραδείγματα
2. Ασυμπτωτικός συμβολισμός: Ασυμπτωτικό άνω φράγμα – Ο, Ασυμπτωτικό κάτω φράγμα – Ω, Συμβολισμός Θ και o
3. Ασυμπτωτική ανάλυση αλγορίθμων – Παραδείγματα
4. Μεθοδολογία μη αναδρομικών αλγορίθμων – υπολογισμός αθροισμάτων
5. Μεθοδολογία αναδρομικών αλγορίθμων – μέθοδος διαίρει και βασίλευε – Παραδείγματα
6. Εφαρμογές: Πρόσθεση – Πολλαπλασιασμός Ακεραίων, Πολλαπλασιασμός μεγάλων ακεραίων, Δυαδική ύψωση σε δύναμη («Εκθετοποίηση»),Πολλαπλασιασμός τετραγωνικών πινάκων, Ευκλείδειος Αλγόριθμος, Διευρυμένος Ευκλείδειος Αλγόριθμος
7. Αναζήτηση, Σειριακή αναζήτηση, Δυαδική Αναζήτηση, ανάλυση πολυπλοκότητας
8. Αλγόριθμοι Ταξινόμησης Ι: Ταξινόμηση με Εισαγωγή, Ταξινόμηση με Επιλογή,ανάλυση πολυπλοκότητας καλύτερη, χειρότερη, μέση περίπτωση
9. Αλγόριθμοι Ταξινόμησης ΙΙ: Γρήγορη ταξινόμηση, Ταξινόμηση με Συγχώνευση,ανάλυση πολυπλοκότητας καλύτερη, χειρότερη, μέση περίπτωση
10. Ταξινόμηση του Shell, ανάλυση πολυπλοκότητας
11. Σύγκριση αλγορίθμων ταξινόμησης, Ανάλυση Αλγορίθμων Ταξινόμησης και σύγκριση με εμπειρικά δεδομένα
12. Αλγόριθμοι Ταξινόμησης ΙΙΙ: Ταξινόμηση με Μέτρημα, Ταξινόμηση με βάση τη Ρίζα, ανάλυση πολυπλοκότητας
13. Όρια Αλγόριθμων Ταξινόμησης. Στατιστικά Διάταξης, Στατιστικά σε Μέσο Γραμμικό Χρόνο
14. Κατακερματισμός, Κατακερματισμός με Αλυσίδες, ανάλυση πολυπλοκότητας
15. Δένδρα, Δυαδικά δένδρα
16. Αλγόριθμοι Σωρών: Σωρός Μεγίστων, Ταξινόμηση με Σωρό, Σωρός Ελαχίστων Μεγίστων, Διπλός Σωρός, ανάλυση πολυπλοκότητας
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω) :
• Cormen, Thomas H. Εισαγωγή στους αλγορίθμους. Επιμ. Γεώργιος Φρ Γεωργακόπουλος, και συν. Μεταφρ. Ιωάννης Παπαδόγγονας. 1η έκδ. σε ενιαίο τόμο. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2016.
• Παπαρρίζος, Κωνσταντίνος. Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
• Kleinberg, Jon και Éva Tardos. Σχεδιασμός αλγορίθμων. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.
• Levitin, Anany. Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων. Επιμ. Μάνος Ρουμελιώτης. Μεταφρ. Ευθύμιος Κότσιαλος. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2008.
Συμπληρωματικό υλικό
Ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF165/)ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II (ΠΛ0112) up.gif
Μαμάτας Ελευθέριος    Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Μαθηματική Ανάλυση, Βελτιστοποίηση, Εισαγωγή στις εξισώσεις διαφορών, Xρήση της γλώσσας Python.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Παραγώγιση - Διαφορικό
2. Παραγώγιση συνάρτησης πολλών μεταβλητών
3. Ακολουθίες - Σύγκλιση
4. Σειρές Taylor
5. Ακρότατα συνάρτησης πολλών μεταβλητών
6. Βελτιστοποίηση με περιορισμούς ισότητας
7. Εξισώσεις διαφορών
8. Βασική χρήση της Python για υπολογισμούς.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω) :
• Ν. Μυλωνάς και Γ. Σαραφόπουλος, Οικονομικά Μαθηματικά, εκδ. Τζιόλα, 2015.
• Λουκάκης, Μανόλης. Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. 1η. Τόμ. Β΄. Θεσσαλονίκη: Σοφία, 2014.
• Hoy, Michael, και συν. Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών. Επιμ. Ιωάννης Κυρίτσης. Αθήνα: Gutenberg, 2012.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I (ΠΛ0104) up.gif
Παπαναστασίου Δημήτριος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα εισάγει στις βασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων. Σκοπός είναι ο φοιτητής να μπορεί να παρακολουθήσει αντικείμενα που προϋποθέτουν γνώση σχετικών εννοιών, όπως στατιστική, επιχειρησιακή έρευνα, κλπ. Οι υπολογισμοί γίνονται με το ελεύθερο λογισμικό R.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Δεδομένα (εισαγωγή στην R, καταχώρηση και παρουσίαση δεδομένων).
2. Μοντέλα για τυχαιότητα. Πιθανότητα: Ορισμοί, βασικoί κανόνες.
3. Τυχαία Μεταβλητή: Διακριτή, συνεχής, αναμενόμενη τιμή, υπο-συνθήκη τμ, ανεξαρτησία.
4. Βασικές θεωρητικές κατανομές.
5. Βασικές ανισότητες, ΝΜΑ, ΚΟΘ.
6. Στοχαστική Ανέλιξη: Ορισμός, ανέλιξη Poisson, αλυσίδα Markov.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις, τέσσερεις (4) ασκήσεις παρόμοιες με αυτές που γίνονται στα μαθήματα.
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω) :
• Sheldon Ross. Βασικές Αρχές Θεωρίας Πιθανοτήτων,. Εκδ.8η Αμερικανική. Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2011
• Μπερτσεκάς Δ., Τσιτσικλής Γ..Εισαγωγή στις Πιθανότητες. Εκδ.1η έκδ. ΤΖΙΟΛΑ, 2010
Συμπληρωματικό υλικό
Αναρτημένες σημειώσεις του διδάσκοντα, βλ http://compus.uom.gr/INF267ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΛ0502-1) up.gif
Βαζακίδης Αθανάσιος    Σταυρόπουλος Αντώνιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στοχεύει:
στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της Λογιστικής
στην καταχώρηση εγγραφών Γενικής Λογιστικής (Ημερολόγιο, Καθολικό,Ισοζύγια)
στην καταχώρηση χειρόγραφα σε βιβλία Β' κατηγορίας και προσδιορισμό του Φ.Π.Α.
στην ενημέρωση βιβλίων Β' κατηγορίας με χρήση προγράμματος σε Η/Υ
Περιεχόμενο μαθήματος
Βασικές έννοιες της Λογιστικής. Σκοπός και κλάδοι της Λογιστικής. Λογιστικές μέθοδοι. Απλογραφικό-Διπλογραφικό σύστημα. Ανάλυση Γ.Λ.Σ. Αποτίμηση αποθεμάτων. Πάγια-Αποσβέσεις. Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ημερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Προσωρινό Ισοζύγιο, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως). Προσαρμογή Συγκέντρωση και Κλείσιμο Λογαριασμών. Ενημέρωση βιβλίων Α και Β κατηγορίας χειρόγραφα και με ΗΥ. Ασκήσεις για όλες τις κατηγορίες λογιστικών βιβλίων. Ερωτήσεις-Απαντήσεις σε θέματα Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. και διασταύρωση φορολογικών στοιχείων.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 65% και στο εργαστήριο με χρήση Η/Υ 35%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω) :
• Σταυρόπουλος, Αντώνιος, Αθανάσιος Βαζακίδης και Σταύρος Τσόπογλου. Χρηματοοικονομική Λογιστική, Λογιστικό Σχέδιο. 2η έκδ. συμπληρωμένη και βελτ. Θεσσαλονίκη, 2010.
• Καραγιάννης, Δημήτρης Ι, Ιωάννης Δ Καραγιάννης και Αικατερίνη Δ Καραγιάννη. Παραδείγματα εφαρμογής και ανάλυσης του γενικού λογιστικού σχεδίου: στην πράξη. 9η έκδ., ενημερωμένη με τους τελευταίους νόμους. Θεσσαλονίκη, 2016.
Συμπληρωματικό υλικό
1) Λογιστική - η βάση των επιχειρηματικών αποφάσεων (Μeigs, W. Meigs, R),7η έκδοση, 1998, Αθήνα.
2) Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική Γκίνογλου Δ, Ταχυνάκης Π, Μωυσή Σ),2005, Αθήνα, Εκδότης: Rosili
3) Financial & Managerial Accounting (Needles B, Powers