Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

4ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής   ΑΓΓΛΙΚΑ IV (ΞΓ0104) up.gif
Κανταρίδου Ζωή     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Προφορικός Λόγος στα Αγγλικά: τεχνικές προφορικών παρουσιάσεων.Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με τις τεχνικές των προφορικών παρουσιάσεων σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.
Περιεχόμενο μαθήματος
Η σημασία της επιχειρηματολογίας στον ακαδημαϊκό και δημόσιο χώροΑντιμετώπιση φόβου έκθεσης σε κοινόΠροετοιμασία, σύνθεση, παρουσίαση προφορικής εργασίαςΧρησιμοποιείται υλικό από την ιστοσελίδα www.ted.com για ανάλυση τεχνικών παρουσίασης που χρησιμοποιούν έμπειροι ομιλητές.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%, ή εναλλακτικά 2 τμηματικές πρόοδοι 100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Mahili, Ifigenia.Public Speaking for University Students, 2η Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ανικούλα, 2015
- Diamantis, Gabriel V. English for academic discussion classes. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη, 2008.
Συμπληρωματικό υλικό
Ανάλογα με τις ανάγκες των εκάστοτε φοιτητών και ανεβαίνει στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο CoMPUsΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ II (ΠΛ0601) up.gif
Ευαγγελίδης Γεώργιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής θα μπορεί:
(α) κατανοεί τα συστατικά μέρη ενός DBMS,
(β) να γνωρίζει τους τρόπους οργάνωσης των αρχείων και τους τύπους ευρετηρίων,
(γ) να κατανοεί τη σημασία της βελτιστοποίησης αιτημάτων,
(δ) να κατανοεί την έννοια της συναλλαγής και τη διαδικασία επαναφοράς του συστήματος μετά από βλάβη,
(ε) να συνδέεται και να στέλνει SQL αιτήματα σε ένα DMBS από μια γλώσσα προγραμματισμού.
Περιεχόμενο μαθήματος
Θα μελετηθούν τα παρακάτω αντικείμενα:
Αρχιτεκτονική του DBMS
Αποθηκεύοντας Δεδομένα: Δίσκοι και Αρχεία
Οργανώσεις Αρχείων και Ευρετήρια
Δεντρικά Ευρετήρια
Ευρετήρια Κατακερματισμού
Εξωτερική ταξινόμηση
Υπολογισμός Σχεσιακών Πράξεων
Βελτιστοποίηση Αιτημάτων
Διαχείριση Συναλλαγών/Έλεγχος Ταυτοχρονισμού
Επαναφορά του Συστήματος
Διασυνδεσιμότητα DBMS - PHP και MySQL
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές Εξετάσεις 80%
Εργασίες 20%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Elmasri, Ramez; Navathe, Sham. Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων. Αθήνα : Δίαυλος, c2012.
- Silberschatz, Abraham; Korth, Henry F; Sudarshan, S.  Συστήματα βάσεων δεδομένων.  Αθήνα : Μ. Γκιούρδας, 2011.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΠΛ0313-2) up.gif
Σαμαράς Νικόλαος    Σιφαλέρας Αγγελος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στους αλγόριθμους επίλυσης δυο από τα πιο εφαρμοσμένα προβλήματα, αυτά του Γραμμικού και Δικτυακού Προγραμματισμού καθώς και στις εφαρμογές του στην πληροφορική και στον επιστημονικό τρόπο λήψης πολύπλοκων οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ιστορική αναδρομή, Το μαθηματικό πρότυπο,
Βασικές έννοιες και ορισμοί της γραμμικής και δικτυακής βελτιστοποίησης,
Εφαρμογές μορφοποίησης του γραμμικού προβλήματος, Λεκτική περιγραφή του γραμμικού προβλήματος, Μορφές του γραμμικού προβλήματος (κανονική, τυποποιημένη, γενική), Μετασχηματισμοί, Τρόποι αποθήκευσης γραφημάτων και δέντρων, Μήτρα πρόπτωσης κόμβων-τόξων, Μήτρα πρόσπτωσης κόμβων-κόμβων, Συνδεδεμένες λίστες.
Προβλήματα δικτύων και μετασχηματισμοί. Προβλήματα ροής ελαχίστου κόστους(ΠΡΕΚ), Μη-ισοζυγισμένα και ισοζυγισμένα ΠΡΕΚ, Ειδικές περιπτώσεις του ΠΡΕΚ, Μετασχηματισμοί προβλημάτων δικτύων, Συνθήκες βελτιστότητας του ΠΡΕΚ.
Γεωμετρική επίλυση γραμμικού προβλήματος. Διανύσματα κίνησης, Βελτιώνουσες κατευθύνσεις, Γεωμετρική επίλυση στο χώρο των μεταβλητών, Ιδιότητες αντίστροφης μήτρας, Τρόποι υπολογισμού της αντίστροφης μήτρας, Χρήση Eta-μητρών.
Αλγόριθμοι τύπου simplex. Γενικά χαρακτηριστικά αλγορίθμων τύπου simplex, Μεθοδολογία αλγορίθμων τύπου simplex, Ο αναθεωρημένος πρωτεύων αλγόριθμος simplex, Αιτιολόγηση του αλγόριθμου simplex, Ανάλυση διαφορετικών κανόνων περιστροφής, Επίλυση γενικών γραμμικών προβλημάτων (αλγόριθμος δυο φάσεων και αλγόριθμος του μεγάλου Μ), Υλοποίησηαλγορίθμων τύπου simplex.
Δυϊκή θεωρία. Σχέσεις πρωτεύοντος και δυϊκού γραμμικού προβλήματος, Μετασχηματισμός από πρωτεύων σε δυϊκό, Ισχυρή δυϊκότητα, Θεώρημα συμπληρωματικής χαλαρότητας, Ο αναθεωρημένος δυϊκός αλγόριθμος simplex.
Αλγόριθμοι εύρεσης ελαχίστων δέντρων καλυμμάτων. Αλγόριθμος του Kruscal,
Αλγόριθμος του Prim.
Ανάλυση ευαισθησίας. Κλασσική ανάλυση ευαισθησίας, Αλλαγές στους συντελεστές κόστους, Αλλαγή στο δεξιό μέρος.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Παπαρρίζος, Κωνσταντίνος.  Γραμμικός προγραμματισμός : μια προσέγγιση με MATLAB.  Θεσσαλονίκη : Ζυγός, 2009.
- Παπαρρίζος, Κωνσταντίνος; Σαμαράς, Νικόλαος; Σιφαλέρας, Άγγελος. Δικτυακή βελτιστοποίηση. Θεσσαλονίκη : Ζυγός, 2009
- Οικονόμου, Γιώργος Σ; Γεωργίου, Ανδρέας Κ. Ποσοτική ανάλυση για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Αθήνα : Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2006-2011.
- Λουκάκης, Μανόλης. Γραμμικός προγραμματισμός, αριστοποίηση σε δίκτυα.  Θεσσαλονίκη : Σοφία, 1994
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΛ0419) up.gif
Μανιτσάρης Αθανάσιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η σύνθεση (δημιουργία) & η απεικόνιση γραφικής πληροφορίας (περιεχόμενο εικόνας) σε πλεγματική οθόνη υπολογιστή
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Τεχνολογίες παραγωγής συνθετικής εικόνας
2. Σχεδίαση ευθείας, κύκλου & έλλειψης
3. Δισδιάστατοι & Τρισδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί
4. Αποκοπή
5. Γέμισμα συμπαγών περιοχών
6. Αναπαράσταση τρισδιάστατων μοντέλων
7. Απαλοιφή μη ορατών ακμών & επιφανειών
8. Μοντέλο φωτισμού & σκίασης
9. Καμπύλες Bezier
10. Προσομοίωση κίνησης
11. Εικονική πραγματικότητα
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις  100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Θεοχάρης, Θ. Α; Μπεμ, Α. (Αλέξανδρος). Γραφικά : αρχές & αλγόριθμοι.  Αθήνα : Συμμετρία, 1999.
- Θεοχάρης, Θ. Α. Γραφικά και οπτικοποίηση : αρχές και αλγόριθμοι. Αθήνα : Συμμετρία, 2010
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις, Διαφάνειες & Φροντιστηριακές ασκήσειςΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΛ0404) up.gif
Ρουμελιώτης Μάνος    Σουραβλάς Σταύρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα ασχολείται με την ανάλυση των συστατικών μερών, του τρόπου λειτουργίας, τα βασικά ζητήματα σχεδίασης, τη διεπιφάνεια προγραμματισμού και χρήσης, καθώς και τα θεμελιώδη αλγοριθμικά ζητήματα των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων. Ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να εξηγήσει τη δομή και λειτουργία ενός σύγχρονου λειτουργικού συστήματος, τη λειτουργία των διεπιφανειών προγραμματισμού και χρήσης, την επικοινωνία με το υλικό, τον έλεγχο του συστήματος αρχείων και της δευτερεύουσας μνήμης, καθώς και των συσκευών εισόδου - εξόδου. Επίσης πρέπει να μπορεί να εξηγήσει τη διαχείριση διεργασιών και νημάτων, τη δρομολόγηση διεργασιών, τα θέματα διαδιεργασιακής επικοινωνίας και αδιεξόδων, τη διαχείριση ιδεατής μνήμης με σελιδοποίηση και τμηματοποίηση.
Περιεχόμενο μαθήματος
Τύποι, δομή, εξέλιξη λειτουργικών συστημάτων.Διεπιφάνειες χρήσης και προγραμματισμού.Επικοινωνία με το υλικό.Διαχείριση του επεξεργαστή, δρομολόγηση διεργασιών, επικοινωνία διεργασιών, αδιέξοδα.Διαχείριση της μνήμης, ιδεατή μνήμη με σελιδοποίηση και τμηματοποίηση.Διαχείριση αρχείων, συστήματα αρχείων, διαχείριση δίσκων.Διαχείριση συσκευών εισόδου / εξόδου.
Αξιολόγηση φοιτητών
3 (τρεις) Προαιρετικές εργασίες 0-30%,Τελική εξέταση 70-100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Stallings , William.  Λειτουργικά συστήματα : Αρχές Σχεδίασης.   Εκδόσεις Τζιόλα 2015.
- Tanenbaum, Andrew S. Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα.  Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2009.
Συμπληρωματικό υλικό
Ιστοτόπος μαθήματος.ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΠΛ0403-2) up.gif
Δριτσάκης Νικόλαος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να καταλάβει ο φοιτητής τις βασικές μακροοικονομικές έννοιες και ταυτότητες και να κατανοήσει από μακροοικονομικής σκοπιάς πως λειτουργεί μια μικρή ανοικτή οικονομία ελεύθερης αγοράς, καθώς και μια μικτή οικονομία. Στόχοι του μαθήματος είναι η αναλυτική και προβλεπτική δύναμη που μπορεί να έχει ένα μακροοικονομικό υπόδειγμα, η άσκηση οικονομικής πολιτικής, καθώς και η πρόβλεψη μελλοντικών τιμών σε οικονομικές μεταβλητές.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1.1 Αντικείμενο της Μακροοικονομικής
1.2 Μέσα και στόχοι της Μακροοικονομικής Πολιτικής
1.3 Είδη Μακροοικονομικών Μεταβλητών
1.4 Το Κυκλικό Διάγραμμα Ροών
1.5 Οι Θεμελιώδεις Μακροοικονομικές Ταυτότητες
1.6 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
2. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ (ΑΕΠ, GDP)
2.1 Ορισμός
2.2 Ονομαστικό, Πραγματικό, Παρατηρούμενο και Δυνητικό ΑΕΠ
2.3 Το κατά κεφαλή πραγματικό ΑΕΠ ως μέτρο ευημερίας
2.4 Τρόποι Μετρήσεως του ΑΕΠ
2.5 Το ΑΕΠ ως συνολική Δαπάνη της Οικονομίας
2.6 Το ΑΕΠ ως συνολικό Εισόδημα
2.7 Το ΑΕΠ ως προστιθέμενη Αξία
2.8 Προβλήματα κατά τη μέτρηση του ΑΕΠ
3. ΑΝΕΡΓΙΑ, ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΑ
3.1 Εισαγωγή
3.2 Ανεργία
3.3 Επίπεδο Τιμών και Αποπληθωρισμός Ονομαστικών Μεγεθών
3.4 Πληθωρισμός
3.5 Ονομαστικά και Πραγματικά Επιτόκια
3.6 Οι συνέπειες του Πληθωρισμού
3.7 Παραγωγικότητα της Εργασίας και Οικονομική Μεγέθυνση
4. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗ
4.1 Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της
4.2 Κατανάλωση
4.3 Επένδυση
4.4 Κρατικές Δαπάνες για την Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών
4.5 Η καμπύλη Συνολικής Ζήτησης
5. Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5.1 Εισαγωγή
5.2 Το προϊόν Ισορροπίας και ο Αυτόματος Διορθωτικός Μηχανισμός
5.3 Στασιμοπληθωρισμός
6. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ
Ισορροπία από την πλευρά της Ζήτησης
Ένα απλό Μακροοικονομικό Υπόδειγμα
Ο πολλαπλασιαστής των αυτόνομων δαπανών και των αυτόνομων φόρων
Ο πολλαπλασιαστής του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού
Το παράδοξο της φειδούς
7. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
Ορισμός και Προβλήματα της Δημοσιονομικής πολιτικής
Το έλλειμμα και το χρέος του δημοσίου
Πρέπει να ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός κάθε χρόνο
8. ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Η συνάρτηση προσφοράς του χρήματος
Η συνάρτηση ζήτησης του χρήματος
9. ΚΕΥΝΣΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΜΟΣ
Εισαγωγή
Η σύγχρονη ποσοτική θεωρία του χρήματος (μονεταρισμός)
Η συνάρτηση ζήτησης του χρήματος
Αξιολόγηση φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στην αίθουσα, αφού χωριστούν σε τμήματα και δηλώσουν ότι θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις. (Δίνεται μια άσκηση που πρέπει να λυθεί, και κάποια θέματα θεωρίας που πρέπει να απαντηθούν. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 2 ώρες).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Χατζηνικολάου, Δημήτρης. Εισαγωγή στη μακροοικονομική : με στοιχεία από την ελληνική οικονομία.  Ιωάννινα : [χ.ό.], 2011.
- Δημέλη, Σοφία Π. Μακροοικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.  Αθήνα : Εκδόσεις ΟΠΑ, 2010.
Συμπληρωματικό υλικό
Αρθρογραφία
• Hondroyiannis, G. (2000). The wage growth and inflation nexus in a dynamic multivariate context: New evidence from Greece. International Economic Journal, Vol.17, No.1, pp. 121 – 138.
• Pereira A., and Xu, Z., (2000). Export growth and domesΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΛ0613) up.gif
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την ανάπτυξη έργων λογισμικού μεγάλης κλίμακας καθώς και των μεθοδολογιών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε φάση του κύκλου ζωής λογισμικού.
Περιεχόμενο μαθήματος
Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού. Προβλήματα στην ανάπτυξη έργων λογισμικού. Διαφορές από άλλα τεχνικά έργα. Χαρακτηριστικά προϊόντων και διαδικασίας ανάπτυξης. Μοντέλα κύκλου ζωής. Διαχείριση έργων λογισμικού. Εκτίμηση κόστους ανάπτυξης, τεχνική COCOMO. Ανάλυση και καθορισμός απαιτήσεων. Τυπικές μέθοδοι περιγραφής απαιτήσεων (Pre-post conditions, FSM, Petri Nets, Αλγεβρικές προδιαγραφές, Γλώσσα Z). Δομημένη Ανάλυση. Αρχιτεκτονική Σχεδίαση λογισμικού. Τμηματοποίηση, Αφαίρεση, σύζευξη – συνεκτικότητα. Δομημένη Σχεδίαση. Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδίασης αντικειμενοστρεφών συστημάτων. Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML). Κωδικοποίηση. Έλεγχος, Θεωρητική Θεμελίωση του Ελέγχου. Τεκμηρίωση. Μετρικές Λογισμικού. Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού (CASE tools). Εφαρμογές με UML και C++/Java. Μελέτη περίπτωσης: ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου έργου λογισμικού.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές Εξετάσεις 65%
Υποχρεωτική Ομαδική Εργασία 35%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Χατζηγεωργίου, Αλέξανδρος. Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση : UML, αρχές, πρότυπα και ευρετικοί κανόνες.  Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2005.
- Γερογιάννης, Βασίλης Χ; Φιτσιλής, Πάνος. Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη λογισμικού με τη UML. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2006.
- Γιακουμάκης, Εμμ. Α; Διαμαντίδης, Νικόλαος Α. Τεχνολογία λογισμικού. Αθήνα : Αθ. Σταμούλης, c2009.
Συμπληρωματικό υλικό