Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

6ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΛ0713-2) up.gif
Μαυρίδης Ιωάννης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής θα μπορεί (α) να μάθει τις θεμελιώδεις έννοιες και τα ζητήματα της ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων, (β) να εξοικειωθεί με το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο, όπως οι πολιτικές και τα μοντέλα ασφάλειας, (γ) να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες πάνω στις βασικές τεχνικές προστασίας και τις νέες κατευθύνσεις ανάπτυξης ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή (Βασικές Έννοιες, Παραβάσεις Ασφάλειας, Eυπάθειες, Απειλές, Μέτρα Προστασίας, Απαιτήσεις Ασφάλειας ΠΣ, Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων)
Ασφάλεια Προσωπικών Υπολογιστών - Κακόβουλα Προγράμματα (Ιοί, Σκουλήκια, Δούρειοι Ίπποι)
Αναγνώριση και Αυθεντικοποίηση (Τεχνικές, μέσα, πρότυπα, διαδικασίες και ζητήματα, Υλοποιήσεις σε γνωστά λειτουργικά συστήματα)
Έλεγχος Προσπέλασης (Κατά διάκριση, Κατά απαίτηση, Βασισμένος σε ρόλους, Επεκτάσεις και Υλοποιήσεις σε γνωστά λειτουργικά συστήματα)
Πολιτικές και Μοντέλα Ασφάλειας Π.Σ. (Clark-Wilson, Harrison-Ruzzo-Ullman, Graham-Denning, Chinese Wall, Bell-La Padula, Biba, Πολιτικές Ασφάλειας Υψηλού Επιπέδου).
Ανάλυση και Αποτίμηση Επικινδυνότητας (Θεωρητικές προσεγγίσεις, Παραδείγματα εφαρμογής, Εργαλεία Cramm και Cobra)Αξιολόγηση Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων (Κριτήρια TCSEC, Κριτήρια ITSEC, Federal criteria (FF), Common Criteria (CC))
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Συστατικά και χώροι ορισμού ασφάλειας, Υλοποιήσεις στο ΣΔΒΔ ORACLE)
Ασφάλεια Κινητών Υπολογιστικών Συστημάτων (Διαμόρφωση υποδομών κινητών υπολογιστικών συστημάτων, κατηγοριοποίηση παραμέτρων ασφάλειας, μηχανισμοί και πρότυπα ασφάλειας)
Αξιολόγηση φοιτητών
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Πάγκαλος, Γεώργιος; Μαυρίδης, Ι. (Ιωάννης). Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων .Θεσσαλονίκη : Ανικούλα, c2002
- Κάτσικας, Σωκράτης Κ; Γκρίτζαλης, Δημήτρης; - Γκρίτζαλης, Στέφανος.   Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, c2004.
Συμπληρωματικό υλικόΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΛ0617) up.gif
Αλεξανδροπούλου Ευγενία     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη και η διείσδυση της Πληροφορικής ολοένα και περισσότερο στις ποικίλες πτυχές της συναλλακτικής – αλλά και της προσωπικής – ζωής έφεραν στο φώς ένα νέο κλάδο δικαίου, το Δίκαιο Πληροφορικής, στο χώρο του οποίου επιχειρείται να ρυθμισθούν ζητήματα που ανακύπτουν καθημερινά από τη χρήση της πληροφορικής. Αντικείμενο του μαθήματος είναι δύο πολύ σημαντικοί τομείς του Δικαίου Πληροφορικής και συγκεκριμένα το νομικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και τα πνευματικά δικαιώματα στο χώρο της Πληροφορικής. Το μάθημα έχει, εκτός από την επιστημονική, και πρακτική κατεύθυνση, παρέχοντας στους φοιτητές βασικές γνώσεις για νομικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους πορεία στο χώρο της Πληροφορικής.
Περιεχόμενο μαθήματος
ΜΕΡΟΣ Α΄: Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και νομική προστασία τους στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη / απλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα / νόμιμες προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων / δικαιώματα υποκειμένου των επεξεργαζόμενων προσωπικών δεδομένων / επιβολή κυρώσεων / γενική νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της προσωπικότητας / Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Μέρος Β΄: Πληροφορική και πνευματική ιδιοκτησία. Ιστορική αναδρομή στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας / Η αναγκαιότητα νομικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα /Σύγχρονο νομικό περιβάλλον προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (ελληνικό και διεθνές)/Νομική προστασία προγραμμάτων η/υ,  βάσεων δεδομένων, πολυμέσων/Πνευματικά δικαιώματα και μεταβίβασή τους/Δικαιούχοι/  Επιβολή δικαιωμάτων και κυρώσεις/ Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων/Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Αξιολόγηση φοιτητών
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Ν. Δίκαιο προσωπικών δεδομένων. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, [2013].
- Ιγγλεζάκης, Ιωάννης Δ. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα : η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειές της. Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2003.
Συμπληρωματικό υλικόΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II (ΠΛ0709) up.gif
Δριτσάκης Νικόλαος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να κατανοούν τις βασικές αρχές της Οικονομετρίας ΙΙ
(β) Να αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρίες της Οικονομετρίας ΙΙ
(γ) Να εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες της Οικονομετρίας ΙΙ σε πραγματικές περιπτώσεις
(δ) Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της Οικονομετρίας ΙΙ σε λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο μαθήματος
- Υποδείγματα με ψευδομεταβλητές (Μετατόπιση συναρτήσεως, Περιστροφή συναρτήσεως, Ταυτόχρονη μετατόπιση και περιστροφή συναρτήσεως, Ταυτόχρονη χρησιμοποίηση περισσότερων της μιας ποιοτικών ερμηνευτικών μεταβλητών, Εποχικές ψευδομεταβλητές)
- Συνδυασμός διαστρωματικών και διαχρονικών στοιχείων (Διαστρωματική ετεροσκεδαστικότητα, διαστρωματική ανεξαρτησία και διαχρονική αυτοσυσχέτιση, Διαστρωματική ετεροσκεδαστικότητα, διαστρωματική συσχέτιση και διαχρονική αυτοσυσχέτιση)
- Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων (ΚΧΥ) (Εκτίμηση υποδειγμάτων ΚΧΥ, Εκτίμηση υποδειγμάτων ΚΧΥ υπό περιορισμούς με πεπερασμένο ή άπειρο αριθμό υστερήσεων, Εμπειρικά υποδείγματα ΚΧΥ, Μέθοδοι εκτιμήσεως υποδειγμάτων ΚΧΥ με άπειρο αριθμό υστερήσεων, Διαγνωστικοί έλεγχοι, Εφαρμογές)
- Υποδείγματα συστημάτων εξισώσεων (Σφάλμα εξαρτήσεως, Ταυτοποίηση, Μέθοδοι εκτιμήσεων (Έμμεση μέθοδος, Μέθοδος σε δύο στάδια), Υποδείγματα φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων, Διαγνωστικοί έλεγχοι, Ανάλυση υποδειγμάτων)
Αξιολόγηση φοιτητών
(Ατομική Εργασία + Test προόδου 20% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (80% τελικού βαθμού).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Βάμβουκας, Γιώργος Α. Σύγχρονη οικονομετρία : ανάλυση και εφαρμογές. Αθήνα : Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2007.
- Χάλκος, Γεώργιος Εμμ. Οικονομετρία. Αθήνα : Gutenberg, c2011.
Συμπληρωματικό υλικόΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΛ0805-1) up.gif
Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος στήριξης αποφάσεων (ΣΣΑ) καθώς και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αυτόματη ή ημι-αυτόματη λήψη αποφάσεων.
Θα εστιάσουμε α) στην «κατασκευή» μαθηματικών μοντέλων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τον «πυρήνα» ενός ΣΣΑ, και β) στην χρήση εργαλείων από τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τη βελτιστοποίηση, με σκοπό τη μελέτη και επίλυση μιας σειράς προβλημάτων λήψης αποφάσεων.  Μελέτη προβλημάτων λήψης αποφάσεων.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή στα Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων (ΣΣΑ) - κατηγορίες και δομή ΣΣΑ
Εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων
Δέντρα αποφάσεων
Θεωρία Χρησιμότητας
Πολυκριτιριακά μοντέλα αποφάσεων
Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα
Μοντέλα βασισμένα σε διαδικασίες Μαρκόβ
Δυναμικός Προγραμματισμός
Αξιολόγηση φοιτητών
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Hillier, Frederick S; Lieberman, Gerald J. Introduction to operations research.  Boston: McGraw-Hill Higher Education, c2005.
- Φράγκος, Χρήστος Κ. Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα : λήψη αποφάσεων με εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων. Αθήνα : Σταμούλης, c2006.
- Πραστάκος, Γρηγόρης. Διοικητική επιστήμη : λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων στην κοινωνία της πληροφορίας.  Αθήνα : Σταμούλης, c2003.
Συμπληρωματικό υλικόΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΠΛ0701) up.gif
Ρεφανίδης Ιωάννης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Να είναι σε θέση ο φοιτητής (α) να μοντελοποιεί προβλήματα αναζήτησης και να χρησιμοποιεί κατάλληλους αλγορίθμους αναζήτησης για την επίλυσή τους, (β) να αναπαριστά γνώση και να εξάγει συμπεράσματα από αυτήν, (c) να μοντελοποιεί και να λύνει προβλήματα σχεδιασμού/χρονοπρογραμματισμού ενεργειών.
Περιεχόμενο μαθήματος
Ευφυείς πράκτορες.
Αλγόριθμοι αναζήτησης. Τυφλή αναζήτηση και πληροφορημένη αναζήτηση.
Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών.  Έλεγχος συνέπειας τόξων. Διάδοση περιορισμών.
Παιχνίδια αντιπαλότητας. Αναζήτηση Minimax και κλάδεμα άλφα-βήτα. Παιχνίδια τύχης.
Γνώση και συλλογιστική. Προτασιακή λογική. Λογική πρώτης τάξης. Ανάλυση. Οντολογίες. Σημασιολογικός ιστός.
Σχεδιασμός. Αναπαράσταση STRIPS. Προέλαση και οπισθοχώρηση. Σχεδιασμός μερικής διάταξης. Χρονικός σχεδιασμός και σχεδιασμός με πόρους.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις (80%)
Εργασίες στο σπίτι (20%)
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Russell, Stuart J. (Stuart Jonathan); Norvig, Peter; Canny, John. Τεχνητή νοημοσύνη : μια σύγχρονη προσέγγιση. Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2005.
- Βλαχάβας, Ιωάννης Π. Τεχνητή νοημοσύνη.  Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2011.
Συμπληρωματικό υλικό
Διαφάνειες μαθήματος. Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις. (http://ai.uom.gr/Courses/ArtificialIntelligence/)