Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

7ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΛ0825) up.gif
Μαυρίδης Ιωάννης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής θα μπορεί (α) να εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις προστασίας των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, (β) να μάθει τις βασικές τεχνικές ασφάλειας των πληροφοριών κατά την τηλεπεξεργασία και ηλεκτρονική μεταφορά τους στο διαδίκτυο με την αξιοποίηση της κρυπτολογίας, (γ) να αποκτήσει εμπειρίες από την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών σε εργαστηριακές συνθήκες.
Περιεχόμενο μαθήματος
Βασικές Έννοιες (Προβλήματα ασφάλειας δικτύων και διαδικτύου, Τύποι επιθέσεων και μέτρων προστασίας, Σύγκριση τεχνολογιών ασφάλειας)
Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία (Ορολογία, Τύποι κρυπτογραφικών συστημάτων και χαρακτηριστικά των συστατικών τους, Γεννήτριες κλειδοροών)
Κλασσικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (Caesar, Vigenere, One Time Pad / Vernam, ROT13, Αλγόριθμοι Μετατόπισης, Αλγόριθμοι Αντικατάστασης, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Σύγχρονοι Συμμετρικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (DES, 3-DES, ΑΕS, IDEA, RC2, RC4, κλπ, Τρόποι λειτουργίας (ECB, CBC, OFB, CFB), Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Σύγχρονοι Ασύμμετροι Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (Diffie-Hellman, ECDH, RSA, ECC, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Μηχανισμοί Ακεραιότητας (CBC-MAC, HMAC, OWHF, CRHF, MD5, SHA, DSA, ECDSA, κλπ, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Εφαρμογές της Κρυπτογραφίας (message digests, digital signatures, digital certificates, κλπ)
Υποδομές Πιστοποίησης (Συστατικά και Ιδιότητες Υποδομών Δημοσίου Κλειδιού – PKI)
Προστασία Ψηφιακών Επικοινωνιών (S/MIME, PGP, Kerberos, SSL/TLS, IPsec, κλπ)
Πρωτόκολλα Ασφαλών Συναλλαγών στο Διαδίκτυο (eCash, CAFE, NetCash, CyberCoin, CyberCash, iKP, SET, κλπ)
Ασφάλεια Ενσύρματων Δικτύων και Εφαρμογών Διαδικτύου (Ζητήματα, Κρίσιμες αδυναμίες, Είδη επιθέσεων, Μελέτες περιπτώσεων)
Προστασία με Firewalls και IDS (Είδη μηχανισμών, Αρχιτεκτονικές, Μελέτες περιπτώσεων)
Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων (Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ζητήματα ασφάλειας, Μηχανισμοί και πρωτόκολλα προστασίας (WEP, WPA, ΙΕΕΕ 802.11i, κλπ), Tεχνικές και τύποι επιθέσεων, Μελέτες περιπτώσεων)
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις και Προαιρετικές εργασίες
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Πάγκαλος, Γεώργιος; Μαυρίδης, Ι. (Ιωάννης).  Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων.  Θεσσαλονίκη : Ανίκουλας, c2002.
- Γκρίτζαλης, Στέφανος; Κάτσικας, Σωκράτης Κ; Γκρίτζαλης, Δημήτρης. Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών : τεχνολογίες και υπηρεσίες σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικού επιχειρείν και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  Αθήνα : Παπασωτηρίου, 2003.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΠΛ0309-2) up.gif
Κατσούλη-Κάτου Ελένη     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να κατανοούν τις βασικές αρχές των Διεθνών Οικονομικών
(β) Να αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρίες των Διεθνών Οικονομικών
(γ) Να εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες των Διεθνών Οικονομικών σε πραγματικές περιπτώσεις
(δ) Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία των Διεθνών Οικονομικών σε λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο μαθήματος
-Διεθνής οικονομική ανταλλαγή (θεωρίες του διεθνούς εμπορίου, δασμοί και προστασία, διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της διεθνούς συναλλαγής, πολυεθνικές επιχειρήσεις)
- Εμπόριο και αναπτυσσόμενες οικονομίες
- Διεθνείς νομισματικές σχέσεις (αγορά συναλλάγματος, καθορισμός ισοτιμίας, ισοζύγιο πληρωμών, μηχανισμοί προσαρμογής του ισοζυγίου πληρωμών, διεθνές νομισματικό σύστημα)
- Τρέχοντα διεθνή οικονομικά προβλήματα.
Αξιολόγηση φοιτητών
Τελικές γραπτές εξετάσεις 100%
Εναλλακτικά (προαιρετικώς):
Δύο τμηματικές πρόοδοι 100%
Εργασία (προαιρετική)
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Πουρναράκης, Ευθύμιος Δ. Διεθνής οικονομική : μια εισαγωγική προσέγγιση.  Αθήνα : [χ.ό.], 2010.
- Αγιομυργιανάκης, Γ. Μ. (Γιώργος Μ.); Vlassis, Minas; Thompson, Henry. Διεθνείς οικονομικές σχέσεις : διεθνές εμπόριο. Αθήνα : Rosili, c2006.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΛ0725) up.gif
Αλεξανδροπούλου Ευγενία     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών με το βασικό νομικό πλαίσιο που διέπει το Διαδίκτυο. Αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου, τη νομική επιβολή της εύρυθμης λειτουργίας του, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο ως εργαλείο επικοινωνίας.
Περιεχόμενο μαθήματος
Σκιαγράφηση του νομικού πλαισίου που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το Διαδίκτυο ειδικότερα-Ζητήματα απορρήτου επικοινωνιών-Τα προσωπικά δεδομένα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες-Νομικά θέματα σε Ιστολόγια/ Κοινωνικά δίκτυα- Domain Names-Πνευματικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο-Ηλεκτρονικό έγκλημα.
Αξιολόγηση φοιτητών
Τελική γραπτή εξέταση. Προαιρετικές εργασίες για ενίσχυση της βαθμολογίας (όχι απαλλακτικές)
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Σιδηρόπουλος, Θεόδωρος Κ. Το δίκαιο του διαδικτύου.  Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Σάκκουλα, 2008.
- Καράκωστας, Ιωάννης Κ; Κιούπης, Δ. (Δημήτρης). Δίκαιο & Internet : νομικά ζητήματα του διαδικτύου.  Αθήνα : Π.Ν. Σάκκουλας, 2009.
Συμπληρωματικό υλικό
Reed Chr., Internet Law, 2nd ed., Cambridge University Press 2004
Lucas, A., Deveze, J., Frayssinet, J., Droit de l’Informatique et de l’ Internet, P.U.F., Paris 2001
Alexandropoulou, E., Copyright and Information Technology, ed. Themis-N.A. SaΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΛ0510) up.gif
Βαζακίδης Αθανάσιος    Σταυρόπουλος Αντώνιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα Ειδικά θέματα λογιστικής στοχεύει:
- στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες του Φ.Π.Α., Listing- Intrastat
- στην ανάλυση των εργασιακών σχέσεων (εργατικών, μισθοδοσίας, ασφαλιστικά)
- στην καταχώρηση εγγραφών σε βιβλία Α', Β' και Γ' κατηγορίας, σύνταξη
περιοδικών δηλώσεων χρήσης και εκκαθαριστικής δήλωσης
- στην λύση πραγματικών εργασιακών σχέσεων και Φ.Π.Α.
Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει εργατικά θέματα. Προσλήψεις, αμοιβές εργαζομένων, ωράρια εργασίας, υπερωρίες, εξαιρέσιμες ημέρες, μισθοδοσία, άδειες και επιδόματα αδείας, αποζημιώσεις απολυομένων και αποχωρήσεις. ʼδεια ασθενείας, εγκυμοσύνης στράτευσης και επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων. Θέματα καταχρηστικής απόλυσης και υπερωρίες εργοδοτών. Παρακολουθεί την εφαρμογή του ΦΠΑ με πλήρη ανάλυση σε επιχειρήσεις με βιβλία Α', Β' και Γ' κατηγορίας, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εισαγωγές - εξαγωγές. Όλη η παραπάνω ανάλυση συνοδεύεται από ασκήσεις που λύνονται και χειρόγραφα και με τη χρήση προγράμματος σε Η/Υ.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Εργασίες (Προαιρετικές) 30%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Καραγιάννης, Ιωάννης Δ; Καραγιάννη, Αικατερίνη Δ; Καραγιάννης, Δημήτρης Ι. Εργατικά, μισθοδοσίες, ασφαλιστικά : παραδείγματα-δηλώσεις : στην πράξη.  Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 2014.
- Καρακιουλάφη, Χριστίνα. Εργασιακές σχέσεις : θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά ζητήματα . Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση, 2012.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΛ0726) up.gif
Σατρατζέμη Μαρία     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιασθεί η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη συστημάτων και μεθοδολογιών για την υποστήριξη της μάθησης και διδασκαλίας του προγραμματισμού, και ιδιαίτερα των δυο επικρατέστερων παραδειγμάτων προγραμματισμού, του διαδικαστικού και αντικειμενοστρεφούς.
Περιεχόμενο μαθήματος
Σύνοψη των δυσκολιών, λαθών και λανθασμένων αντιλήψεων/παρανοήσεων των σπουδαστών κατά την εισαγωγή τους στον προγραμματισμό.
Διδακτικές καταστάσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των αρχάριων προγραμματιστών και τη μεταφορά των ικανοτήτων που αποκτούν και σε άλλες γνωστικές περιοχές.
Ταξινόμηση των διάφορων προσεγγίσεων διδασκαλίας του προγραμματισμού και των εκπαιδευτικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της κάθε προσέγγισης.
Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού και μικρο-γλώσσες προγραμματισμού (Bluej, DrJava, JEROO, JGRASP, Karel the Robot, objectkarel, Alice, scratch- μια γλώσσα προγραμματισμού για όλους, MIT Appinvetor κτλ)
Εκπαιδευτική ρομποτική, οι διατάξεις LegoMindstorms και τα αντίστοιχα περιβάλλοντα και γλώσσες προγραμματισμού.

Σατρατζέμη, Μαρία. Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και Γλώσσες. Σημειώσεις.
Σατρατζέμη, Μαρία. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: Διδακτικά Προβλήματα και Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ, 2008.
Rennedsen, Jen; Caspersen, Michael; Kolling, Michael. Reflections on the Teaching of Programming, methods and implementations. Springer-Verlag, LNVS 4821, 2008.

Αξιολόγηση φοιτητών
Εργασίες (μια ερευνητική και μια μελέτη περίπτωσης)
Βιβλιογραφία

  • Σατρατζέμη, Μαρία. Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και Γλώσσες. Σημειώσεις.
  • Σατρατζέμη, Μαρία. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: Διδακτικά Προβλήματα και Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ, 2008.
  • Rennedsen, Jen; Caspersen, Michael; Kolling, Michael. Reflections on the Teaching of Programming, methods and implementations. Springer-Verlag, LNVS 4821, 2008.

Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις, άρθρα από συνέδρια (ITiCSE, SIGCSE κτλ), περιοδικά (Computers & education, computer science education, Interactive environment
Ιστοσελίδα μαθήματος: http://compus.uom.gr/INF252/index.phpΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΛ0611-3) up.gif
Βλαχοπούλου Μάρω    Στειακάκης Εμμανουήλ     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η διερεύνηση της επιχειρηματικής καινοτομίας ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ανάπτυξη καινοτομιών και η αύξηση της παραγωγικότητας συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή στις έννοιες της επιχειρηματικής καινοτομίας και παραγωγικότητας,
Η νέα οικονομία και η διαχείριση της καινοτομίας (η σημασία της διαχείρισης της καινοτομίας, προσδιοριστικοί παράγοντες της καινοτομίας, χαρακτηριστικά μιας καινοτομικής επιχείρησης στη νέα οικονομία),
Τεχνολογία, καινοτομία και οικονομία (οικονομία της γνώσης, η σημασία της τεχνολογίας στην ανάπτυξη καινοτομίας, τεχνολογική πρόοδος, καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη),
Μέθοδοι μέτρησης παραγωγικότητας (εισροές και εκροές επιχείρησης, μέθοδοι και τεχνικές μέτρησης παραγωγικότητας σε επίπεδο επιχειρήσεων),
Καινοτομία και παραγωγικότητα ως εργαλεία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ανταγωνιστικότητα στη νέα οικονομία, τρόποι με τους οποίους η ανάπτυξη καινοτομιών και η αύξηση της παραγωγικότητας συμβάλλουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος).
Αξιολόγηση φοιτητών
Υποχρεωτική εργασία
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Δουκίδης, Γεώργιος Ι. Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα. Αθήνα : I. Σιδέρης, 2011.
- White, Margaret A. (Margaret Alice); Bruton, Garry D; Καλογήρου, Γιάννης; Πρωτόγερου, Αιμιλία; Κωνσταντέλου, Αναστασία. Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Αθήνα : Κριτική, 2010.
- Σαλαβού, Ελένη Ε. Καινοτομία και αλλαγή στο "επιχειρείν".  [Αθήνα] : Rosili, 2013.
Συμπληρωματικό υλικό
Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: Θεωρία – πράξη
Η. Καραγιάννης
Σοφία Α.Ε., Αθήνα, 2010, ISBN: 960-670-633-8
Strategic Management of Technology and Innovation
R. Burgelman, C. Christensen, S. Wheelwright
McGraw-Hill, Boston, USA, 2008, ISBN: 9780071263290ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΠΛ0814-1) up.gif
Σαμαράς Νικόλαος    Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η Επιχειρησιακή Έρευνα (EE) αφορά τη χρήση μαθηματικών υποδειγμάτων, τεχνικών και αλγορίθμων με σκοπό την ορθολογική ή «βέλτιστη» λήψη αποφάσεων σε προβλήματα από τις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες, τη βιο-πληροφορική, τις επιστήμες μηχανικής κ.α. Στόχος του μαθήματος είναι (α) η κατανόηση θεμελιωδών αρχών και αποτελεσμάτων που αφορούν σημαντικές κατηγορίες προβλημάτων βελτιστοποίησης, και (β) η ικανότητα διαμόρφωσης και επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης χρησιμοποιώντας αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους.
Περιεχόμενο μαθήματος
Γραμμικοί διανυσματικοί χώροι
Βελτιστοποίηση συναρτήσεων διανυσματικής μεταβλητής
Βελτιστοποίηση με περιορισμούς ισότητας - πολλαπλασιαστές Lagrange
Βελτιστοποίηση με περιορισμούς ανισότητας - Θεώρημα Karush-Kuhn-Tucker
Ακέραιος προγραμματισμός - Διακλάδωση και Οριοθέτηση
Υπολογιστική Βελτιστοποίηση
Αξιολόγηση φοιτητών
Ασκήσεις που θα ανατίθενται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (30%) και γραπτές εξετάσεις (70%). Ο βαθμός των ασκήσεων θα συνυπολογιστεί μόνο για όσους φοιτητές/τριες γράψουν πάνω από τη βάση στις τελικές εξετάσεις.
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Hillier, Frederick S; Lieberman, Gerald J. Introduction to operations research. McGraw-Hill Higher Education, c2005.
- Bronson, Richard; Naadimuthu, Govindasami. Επιχειρησιακή έρευνα : θεωρία και προβλήματα.  Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2010.
- Φακίνος, Δημήτρης; Οικονόμου, Αντώνης. Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα : θεωρία και ασκήσεις.  Αθήνα : Συμμετρία, 2003.
Συμπληρωματικό υλικόΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ΠΛ0722) up.gif
Ρεφανίδης Ιωάννης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Να είναι σε θέση ο φοιτητής (α) να αναγνωρίζει και να μοντελοποιεί καταστάσεις παιγνίων, (β) να βρίσκει τις λύσεις των παιγνίων μέσω της αναγνώρισης των καταστάσεων ισορροπίας Nash, (γ) να χρησιμοποιεί τη Θεωρία Παιγνίων ως μέσο ερμηνείας καταστάσεων του πραγματικού κόσμου.
Περιεχόμενο μαθήματος
Αναπαράστασης παιχνιδιών. Κανονική/στρατηγική μορφή. Εκτατική μορφή.
Στρατηγικές. Κυριαρχία και επιλυσιμότητα κυριαρχίας.
Ισορροπία Nash. Δυοπώλιο Cournot. Καρτέλ. Η τραγωδία των κοινών. Μικτές στρατηγικές.
Αναμενόμενη χρησιμότητα. Αποστροφή ρίσκου.
Παιχνίδια με μη-ταυτόχρονες κινήσεις. Προς τα πίσω επαγωγή. Τέλεια ισορροπία Nash για υποπαίγνια.
Επαναλαμβανόμενα παιχνίδια. Πεπερασμένα και άπειρα παίγνια. Στρατηγική ενεργοποίησης. Επιεικείς στρατηγικές. Το κοινό θεώρημα. Δυναμικά παιχνίδια.
Ηθικός κίνδυνος. Θεωρίες κινήτρων.
Παιχνίδια με ελλιπή πληροφόρηση. Ισορροπία Bayes-Nash. Σχεδίαση μηχανισμών. Αρχή της αποκάλυψης. Δημοπρασίες.
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων. Θεωρία Παιγνίων και Κοινωνικά Δίκτυα.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις (100%)
Προαιρετικές εργασίες για το σπίτι (μέχρι επιπλέον 30%)
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Osborne, Martin J. Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων.  Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2010.
- Βαρουφάκης, Γιάννης. Θεωρία παιγνίων : η θεωρία που φιλοδοξεί να ενοποιήσει τις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα : Gutenberg, 2007.
Συμπληρωματικό υλικό
Διαφάνειες μαθήματος, υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
1η εβδομάδα Ιστορική αναδρομή. Κανονική μορφή αναπαράστασης παιχνιδιών. Κυριαρχία στρατηγικών. Επιλυσιμότητα κυριαρχίας.
2η εβδομάδα Επαναλαμβανόμενη απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών. Επίπεδα ορθολογικότητας. Ισορροπία Nash. Παραδείγματα.
3η εβδομάδα Εφαρμογή: Δυοπώλιο Cournot (Ανάλυση του προβλήματος, λύση ισορροπίας Nash, Λύση με επαναλαμβανόμενη απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών, λύση καρτέλ). Γενίκευση σε πολλές εταιρείες.
4η εβδομάδα Η τραγωδία των κοινών. Χρησιμότητα και αναμενόμενη χρησιμότητα.Το παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης. Αποστροφή ρίσκου.
5η εβδομάδα Μικτές στρατηγικές και ισορροπία Nash. Παραδείγματα-ασκήσεις. Συμμετρικά παιχνίδια και μικτές ισορροπίες.
6η εβδομάδα Μελέτη περίπτωσης: Φυσικό μονοπώλιο. Εκτατική μορφή παιχνιδιών. Σύνολα πληροφόρησης. Στρατηγικές. Προς τα πίσω επαγωγή. Ο ρόλος της δέσμευσης.
7η εβδομάδα Μελέτη περίπτωσης: Έρευνα και ανάπτυξη. Τέλεια ισορροπίαNash για υποπαίγνια. Παραδείγματα, ασκήσεις.
8η εβδομάδα Πεπερασμένα επαναλαμβανόμενα παιχνίδια. Μελέτη περίπτωσης: Δημοπρασίες ομολόγων. Παραδείγματα, ασκήσεις.
9η εβδομάδα Απείρως επαναλαμβανόμενα παιχνίδια. Στρατηγική ενεργοποίησης. Επιεικής στρατηγική. Το κοινό θεώρημα. Παραδείγματα/ασκήσεις.
10η εβδομάδα Μελέτη περίπτωσης: NASDAQ. Μελέτη περίπτωσης: OPEC.Δυναμικά παιχνίδια: Εφαρμογή στο πρόβλημα των κοινών.Κυριαρχία στρατηγικών. Μελέτη περίπτωσης: Δυοπώλιο Cournotμε ελλιπή πληροφόρηση. Παραδείγματα/ασκήσεις.
11η εβδομάδα Παιχνίδια με ελλιπή πληροφόρηση. Ισορροπία Bayes-Nash με καθαρές και μικτές στρατηγικές.
12η εβδομάδα Δημοπρασίες ανερχόμενων/κατερχόμενων προσφορών. Δημοπρασίες σφραγισμένων προσφορών πρώτης/δεύτερης τιμής.
13η εβδομάδα Σχεδίαση μηχανισμών. Δημοπρασία με έναν αγοραστή. Αρχή της αποκάλυψης.ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ (ΠΛ0506-1) up.gif
Ρεφανίδης Ιωάννης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Να είναι σε θέση ο φοιτητής (α) να αναγνωρίζει τα διάφορα αφηρημένα μοντέλα υπολογιστών, (β) να διακρίνει τις διάφορες κλάσεις προβλημάτων, (γ) να αποκτήσει ικανότητα τυπικής περιγραφής των προβλημάτων.
Περιεχόμενο μαθήματος
Αλφάβητα και γλώσσες. Κανονικές εκφράσεις. Κανονικές γλώσσες. Μη-κανονικές γλώσσες. Γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα. Γραμματικές χωρίς περιορισμούς.
Αυτόματα. Πεπερασμένα αυτόματα. Ντετερμινιστικά και μη-ντετερμινιστικά αυτόματα.
Αυτόματα στοίβας. Μηχανές Turing.
Θέση του Church. Turing αποφασίσιμες και αποδεκτές γλώσσες. Παγκόσμια μηχανή Turing. Μη υπολογισιμότητα. Μη επιλύσιμα προβλήματα.
Κλάσεις πολυπλοκότητας.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις (100%)
Προαιρετικές εργασίες για το σπίτι (μέχρι επιπλέον 30%)
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
Lewis, Harry R; Papadimitriou, Christos H; Σιδέρη, Μάρθα. Στοιχεία θεωρίας υπολογισμού.  Αθήνα : Εκδόσεις Κριτική, 2005.
Sipser, Michael. Εισαγωγή στη θεωρία υπολογισμού. Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, c2007.
Συμπληρωματικό υλικό
Διαφάνειες, υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
1η εβδομάδα Εισαγωγή στη θεωρία υπολογισμών. Παραδείγματα απλών αυτομάτων. Αλφάβητα. Γλώσσες. Κανονικές εκφράσεις.
2η εβδομάδα Κανονικές εκφράσεις στο MS-Word. Ντετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα. Μη-ντετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα.
3η εβδομάδα JFLAP - Σχεδίαση και προσομοίωση αυτομάτων. Ισοδυναμία ντετερμινιστικών και μη-ντετερμινιστικών πεπερασμένων αυτομάτων. Μη-ντετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα με ε-μεταβάσεις. Ιδιότητες των γλωσσών των πεπερασμένων αυτομάτων. Αλγόριθμοι.
4η εβδομάδα Ισοδυναμία πεπερασμένων αυτομάτων και κανονικών εκφράσεων. Μη κανονικές γλώσσες. Θεώρημα άντλησης.
5η εβδομάδα Γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα. Συντακτικά δένδρα. Αυτόματα στοίβας. Αυτόματα στοίβας και γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα.
6η εβδομάδα Ιδιότητες γραμματικών χωρίς συμφραζόμενα. Ντετερμινιστικά αυτόματα στοίβας. Θεώρημα άντλησης για γραμματικές. Αλγοριθμικές ιδιότητες αυτομάτων στοίβας/γλωσσών χωρίς συμφραζόμενα.
7η εβδομάδα Μηχανές Turing. Υπολογισμοί. Turing-υπολογίσιμες συναρτήσεις. Παραλλαγές της βασικής μηχανής Turing. Μη-ντετερμινιστικές μηχανέςTuring. Συνδυασμοί μηχανών Turing. Θέση του Church.
8η εβδομάδα Γλώσσες και μηχανές Turing. Turing αποφασίσιμες γλώσσες. Turingαποδεκτές γλώσσες. Γραμματικές εξαρτημένες από τα συμφραζόμενα. Παγκόσμια μηχανή Turing. Σύγκριση συνόλων. Απαριθμήσιμα/μη-απαριθμήσιμα σύνολα. Το πρόβλημα του τερματισμού. Θεώρημα μη-πληρότητας.
9η εβδομάδα Μη-ντετερμινιστικές μηχανές Turing. Αναγωγές. Πρόβλημα Thue.Πρόβλημα Post. Πρόβλημα πλακόστρωσης. Απαριθμήσιμες γλώσσες. Λεξικογραφικά απαριθμήσιμες γλώσσες. Θεώρημα του Rice.
10η εβδομάδα Η κλάση P. Προβλήματα (Euler, Hamilton, TSP, ανεξάρτητο σύνολο, κλίκα, κάλυψη με κόμβους, διαμέριση, SAT). Η κλάση NP. Η κλάση EXP. Πιστοποιητικά. Πολυωνυμικά ισορροπημένες γλώσσες.
11η εβδομάδα Πολυωνυμικές αναγωγές. Κλίκα ↔ Ανεξάρτητο Σύνολο. Ανεξάρτητο σύνολο ↔ Κάλυμμα κόμβων. Κύκλος Hamilton ↔ SAT.Προγραμματισμός 2 μηχανών ↔ Πρόβλημα σάκου ↔ Διαμέριση. NP-πληρότητα.
12η εβδομάδα Θεώρημα του Cook. SAT ↔ Κλίκα. SAT ↔ Ελάχιστο μονοπάτι. Δένδρα αναζήτησης. Έξυπνα δένδρα αναζήτησης για τα προβλήματα Κάλυμμα κόμβων και Ανεξάρτητο σύνολο.
13η εβδομάδα Προεπεξεργασία. Μέτρηση της δυσκολίας επίλυσης των προβλημάτων. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι. Τυχαίοι αλγόριθμοι.ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΠΛ0618) up.gif
Πετρίδου Σοφία    Στεφανίδης Γεώργιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η μελέτη μαθηματικών τεχνικών που στοχεύουν στην εξασφάλιση της ασφάλειας μετάδοσης της πληροφορίας και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της πληροφορίας.
Περιεχόμενο μαθήματος
Κλασσική Κρυπτογραφία - Απλά κρυπτοσυστή‘ατα. Κρυπτανάλυση. Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις. Συ‘‘ετρική Κρυπτογραφία. Ασύμμετρη Κρυπτογραφία. ∆ιαχείριση κλειδιών. Ψηφιακές υπογραφές. Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα.
Αξιολόγηση φοιτητών
Εργασίες - Προφορικές Εξετάσεις
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Κάτος, Βασίλειος Αν; Στεφανίδης, Γεώργιος Χρ. Τεχνικές κρυπτογραφίας & κρυπτανάλυσης. Θεσσαλονίκη : Ζυγός, 2003.
- Πουλάκης, Δημήτριος Μ. Κρυπτογραφία : η επιστήμη της ασφαλούς επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Ζήτη, 2006, c2009.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΛ0705-1) up.gif
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο σπουδαστής πρέπει α) να μπορεί να σχεδιάσει απλούς παράλληλους αλγορίθμους και να τους μετατρέψει σε πρόγραμμα μιας παράλληλης γλώσσας προγραμματισμού. β) να εξοικειωθεί με τα περιβάλλοντα παραλλήλου προγραμματισμού, τις μεθόδους εκσφαλμάτωσης και ελέγχου απόδοσης των παράλληλων υπολογισμών. γ) να αντιληφθεί τις διαφορές και τις ομοιότητες των δύο βασικών παράλληλων υπολογιστικών μοντέλων, μοιραζόμενης και κατανεμημένης μνήμης. Ο προγραμματισμός γίνεται σε περιβάλλον OpenMP και MPI. Επίσης χρησιμοποιείται το περιβάλλον Eclipse PTP επαυξημένο ολοκληρωμένο σύστημα οπτικοποίησης για τη καλύτερη κατανόηση των αρχών σχεδιασμού και ανάλυσης απόδοσης.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή στην Παράλληλη Επεξεργασία.Αρχιτεκτονική Συστημάτων Διαμοιραζόμενης και Κατανεμημένης Μνήμης.Παραλληλισμός Δεδομένων και Λειτουργιών.Επιμερισμός Δεδομένων.Εξισορρόπιση Φορτίου.Επικοινωνία Διεργασιών.Σύγχρονος Παραλληλισμός.Αντίγραφα Εργαζομένων.Κατανεμημένη Ανίχνευση Τερματισμού.
Αξιολόγηση φοιτητών
Ενδιάμεσες Εργασίες 50%Τελική Εργασία και Προφορική Εξέταση 50%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Kirk, David; Hwu, Wen-mei. Προγραμματισμός μαζικά παράλληλων επεξεργαστών.  Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2010.
- Μάργαρης, Αθανάσιος Ι. MPI θεωρία & εφαρμογές.  Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, c2008.
- Πάντζιου, Γραμματή; Μάμαλης, Βασίλειος; Τομαράς, Αλέξανδρος Χρ. Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό. Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, c2003.
Συμπληρωματικό υλικό
Ιστοτόπος μαθήματος.Τεχνικές Παράλληλου Προγραμματισμού, B.P.Lester (μτφ Κ.Γ. Μαργαρίτης), Πανεπιστημιακές ΣημειώσειςΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS (ΠΛ0819) up.gif
Μαντάς Μιχαήλ     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στον προγραμματισμό, τη λειτουργία και την υποστήριξη αποφάσεων που άπτονται της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για τη μαθηματική προτυποποίηση και επίλυση προβλημάτων ΔΕΑ, καθώς και την εισαγωγή και χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και Πληροφοριακών Συστημάτων στα logistics και τη ΔΕΑ.
Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: i) εισαγωγή, δομή και βασικές έννοιες της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ), ii) λειτουργία και κύριες δραστηριότητες των logistics, iii) αποθήκευση, iv) χωροθέτηση εγκαταστάσεων, v) μαθηματική προτυποποίηση προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, vi) πληροφοριακά συστήματα για τα logistics και τη ΔΕΑ και vii) ειδικά θέματα και σύγχρονες τάσεις στη ΔΕΑ. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης την εκμάθηση λογισμικού βελτιστοποίησης των διαδικασιών και αποφάσεων logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας.
Αξιολόγηση φοιτητών
Τελική γραπτή εξέταση (100%), Προαιρετική εργασία και παρουσίαση (max bonus 30%).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Chopra, Sunil; Meindl, Peter. Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας : στρατηγική, προγραμματισμός και λειτουργία. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Τζιόλα, c2015.
- Βιδάλης, Μιχάλης. Εφοδιαστική (logistics) : μια ποσοτική προσέγγιση. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2009.
- Μαρινάκης, Ιωάννης; Μυγδαλάς, Αθανάσιος. Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Σοφία, c2012.
Συμπληρωματικό υλικό
1. Jonsson, P., (2008), Logistics and Supply Chain Management, McGraw-Hill. 2. Chopra, S., and P. Meindl, (2013), Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 5th Edition, Pearson Education.ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ up.gif