Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

5ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας   ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΤ3501) up.gif
Ταμπούρης Ευθύμιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη αναλυτικών και συνθετικών δεξιοτήτων μέσα από την κατανόηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων (ΑΣΠΣ) με χρήση της Ενοποιημένες Γλώσσας Μοντελοποίησης - Unified Modeling Language (UML).
Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει (α) να γνωρίζουν τα διάφορα στάδια της ΑΣΠΣ με τη χρήση UML, (β) να μπορούν να χρησιμοποιούν σχετικό λογισμικό για την ΑΣΠΣ και (γ) να έχουν εξασκηθεί σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στο αντικείμενο.
Περιεχόμενο μαθήματος
ΘΕΩΡΙΑ:
– Μεθοδολογίες ΑΣΠΣ – έμφαση στη χρήση UML
– Ανάλυση ΠΣ με χρήση UML
– Σχεδίαση ΠΣ με χρήση UML
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Θα χρησιμοποιηθεί το περιβάλλον UML Visual Paradigm για τη ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων με τη χρήση της Ενοποιημένης Γλώσσας Μοντελοποίησης - Unified Modeling Language (UML).
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές Εξετάσεις 70%
Εργασία 30%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Dennis, Alan; Wixom, Barbara Haley; Tegarden, David Paul. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων με τη UML 2.0 : μια αντικειμενοστρεφής προσέγγιση.  3η Έκδοση. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2010.
- Γερογιάννης, Βασίλης Χ; Φιτσιλής, Πάνος. Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη λογισμικού με τη UML.  Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2006.
Συμπληρωματικό υλικό
Διαφάνειες και Σημειώσεις/Ασκήσεις του διδάσκοντα.
Ιστότοπος και wiki μαθήματος.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΛ0825) up.gif
Μαυρίδης Ιωάννης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής θα μπορεί (α) να εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις προστασίας των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, (β) να μάθει τις βασικές τεχνικές ασφάλειας των πληροφοριών κατά την τηλεπεξεργασία και ηλεκτρονική μεταφορά τους στο διαδίκτυο με την αξιοποίηση της κρυπτολογίας, (γ) να αποκτήσει εμπειρίες από την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών σε εργαστηριακές συνθήκες.
Περιεχόμενο μαθήματος
Βασικές Έννοιες (Προβλήματα ασφάλειας δικτύων και διαδικτύου, Τύποι επιθέσεων και μέτρων προστασίας, Σύγκριση τεχνολογιών ασφάλειας)
Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία (Ορολογία, Τύποι κρυπτογραφικών συστημάτων και χαρακτηριστικά των συστατικών τους, Γεννήτριες κλειδοροών)
Κλασσικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (Caesar, Vigenere, One Time Pad / Vernam, ROT13, Αλγόριθμοι Μετατόπισης, Αλγόριθμοι Αντικατάστασης, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Σύγχρονοι Συμμετρικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (DES, 3-DES, ΑΕS, IDEA, RC2, RC4, κλπ, Τρόποι λειτουργίας (ECB, CBC, OFB, CFB), Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Σύγχρονοι Ασύμμετροι Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (Diffie-Hellman, ECDH, RSA, ECC, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Μηχανισμοί Ακεραιότητας (CBC-MAC, HMAC, OWHF, CRHF, MD5, SHA, DSA, ECDSA, κλπ, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Εφαρμογές της Κρυπτογραφίας (message digests, digital signatures, digital certificates, κλπ)
Υποδομές Πιστοποίησης (Συστατικά και Ιδιότητες Υποδομών Δημοσίου Κλειδιού – PKI)
Προστασία Ψηφιακών Επικοινωνιών (S/MIME, PGP, Kerberos, SSL/TLS, IPsec, κλπ)
Πρωτόκολλα Ασφαλών Συναλλαγών στο Διαδίκτυο (eCash, CAFE, NetCash, CyberCoin, CyberCash, iKP, SET, κλπ)
Ασφάλεια Ενσύρματων Δικτύων και Εφαρμογών Διαδικτύου (Ζητήματα, Κρίσιμες αδυναμίες, Είδη επιθέσεων, Μελέτες περιπτώσεων)
Προστασία με Firewalls και IDS (Είδη μηχανισμών, Αρχιτεκτονικές, Μελέτες περιπτώσεων)
Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων (Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ζητήματα ασφάλειας, Μηχανισμοί και πρωτόκολλα προστασίας (WEP, WPA, ΙΕΕΕ 802.11i, κλπ), Tεχνικές και τύποι επιθέσεων, Μελέτες περιπτώσεων)
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις και Προαιρετικές εργασίες
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Πάγκαλος, Γεώργιος; Μαυρίδης, Ι. (Ιωάννης). Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. Θεσσαλονίκη : Ανικούλα, c2002.
- Γκρίτζαλης, Στέφανος; Κάτσικας, Σωκράτης Κ; Γκρίτζαλης, Δημήτρης. Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών : τεχνολογίες και υπηρεσίες σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικού επιχειρείν και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αθήνα : Παπασωτηρίου, 2003.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΔΤ3301) up.gif
Κίτσιος Φώτιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές την έννοια της στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης, ο προσδιορισμός της οποίας περιλαμβάνει ένα σύνολο επιμέρους αλληλεξαρτώμενων προβλημάτων όπως η διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης, ο καθορισμός των στόχων, καθώς και η επιλογή, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.
Περιεχόμενο μαθήματος
Δομική ανάλυση αγοράς, παράγοντες ανταγωνισμού, αλυσίδες αξίας και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού, μακροχρόνιοι στόχοι και γενικές στρατηγικές, διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων, ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, κίνδυνος και στρατηγική επιλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στρατηγικής, στρατηγικός προγραμματισμός. Σύνταξη στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων. Μελέτες περιπτώσεων.
Αξιολόγηση φοιτητών
70% γραπτή τελική εξέταση και 30% η εξαμηνιαία εργασία (προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Παπαδάκης, Βασίλης Μ. Στρατηγική των επιχειρήσεων : ελληνική και διεθνής εμπειρία. 6η Έκδοση. Αθήνα : Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2012.
- Johnson, Gerry; Scholes, Kevan; Whittington, Richard. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. Αθήνα : Κριτική, 2011.
- Thompson, Arthur A; Strickland, A. J. (Alonzo J.); Gamble, John (John E.). Σχεδιασμός & υλοποίηση επιχειρησιακής στρατηγικής : η αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αθήνα : Utopia, c2010.
- Μιχαλόπουλος, Μιχάλης; Γρηγορούδης, Βαγγέλης; Ζοπουνίδης, Κωνσταντίνος. Στρατηγική των επιχειρήσεων. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2007.
- Σιώμκος, Ι. Γιώργιος. Στρατηγικό μάρκετινγκ. Λιβάνη 2015.
- Θερίου, Νικόλαος. Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων. 3η Έκδοση. Αθήνα : Κριτική, 2014.
- Παπαδάκης, Βασίλης Μ. Στρατηγική των επιχειρήσεων : ελληνική και διεθνής εμπειρία. 4η Έκδοση. Αθήνα : Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2011.
Συμπληρωματικό υλικόΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΤ3601) up.gif
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό των κατανεμημένων συστημάτων καθώς και να εξασκηθούν σε πρακτικό επίπεδο στην εφαρμογή αυτών των τεχνικών.
Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα κατανεμημένα συστήματα και καλύπτει τα εξής θέματα:· Εισαγωγή στα κατανεμημένα συστήματα και κατανεμημένες εφαρμογές· Αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστημάτων – ενδιάμεσο λογισμικό· Κατανεμημένες υπηρεσίες αρχείων και ονομάτων· Συγχρονισμός – διάταξη γεγονότων, αμοιβαίος αποκλεισμός· Κατανεμημένοι αλγόριθμοι - εκλογή αρχηγού· Επικοινωνία – δικτύωση σε Java, απομακρυσμένη κλήση διαδικασιών· Χειρισμός διεργασιών – νήματα, μετανάστευση, πράκτορες· Κατανομή φόρτου, αναπαραγωγή και συνέπεια· Ανοχή βλαβών – συναίνεση υπό παρουσία σφαλμάτων· Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων – προβλήματα και τύποι κατανομής δεδομένων, συναλλαγέςΠαραδείγματα κατανεμημένων συστημάτων – παγκόσμιος ιστός, συστήματα πλέγματος, συστήματα ομότιμων
Αξιολόγηση φοιτητών
Ασκήσεις 30%Γραπτή Εξέταση 70%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Κάβουρας, Ι. Κ.; Μήλης, Ι.Ζ.; Ρουκουνάκη, Α.Α. Κατανεμημένα Συστήματα με Java. 3η Έκδοση. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2011.
- Tanenbaum, Andrew S; Steen, Maarten van. Κατανεμημένα συστήματα : αρχές και υποδείγματα.  Αθήνα : Κλειδάριθμος, 2006.
- Ince, D. (Darrel); Μαργαρίτης, Κ. Γ. (Κωνσταντίνος Γ.).  Κατανεμημένες εφαρμογές και ηλεκτρονικό εμπόριο. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, c2007.
Συμπληρωματικό υλικό
Ιστότοπος μαθήματοςΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι (ΠΛ0504) up.gif
Δριτσάκης Νικόλαος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να προσδώσει εμπειρικό περιεχόμενο στις οικονομικές θεωρίες με την εφαρμογή των μαθηματικών και της στατιστικής. Στόχοι του μαθήματος είναι η εμπειρική επαλήθευση και ο έλεγχος της θεωρίας, η άσκηση οικονομικής πολιτικής, καθώς και οι προβλέψεις μελλοντικών τιμών στις οικονομικές μεταβλητές.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
1.1 Εισαγωγή
1.2 Συναρτήσεις παλινδρόμησης
1.3 Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
1.4 Ιδιότητες της γραμμής παλινδρόμησης
1.5 Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγματος παλινδρόμησης
1.6 Κατανομές δειγματοληψίας των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων.
1.7 Ιδιότητες των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων
1.8 Στατιστική επαγωγή: Οι συντελεστές παλινδρόμησης
1.9 Στατιστική επαγωγή: Η γραμμή παλινδρόμησης
1.10 Προβλέψεις
2. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
2.1Εισαγωγή
2.2 Συναρτήσεις παλινδρόμησης
2.3 Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
2.4 Ιδιότητες του επιπέδου παλινδρόμησης
2.5 Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγματος πολλαπλής παλινδρόμησης
2.6 Κατανομές δειγματοληψίας των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων.
2.7 Ιδιότητες των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων
2.8 Στατιστική επαγωγή: Οι συντελεστές παλινδρόμησης
2.9 Στατιστική επαγωγή: Η γραμμή παλινδρόμησης
2.10 Διερεύνηση της συνάρτησης πολλαπλής παλινδρόμησης
2.11 Στατιστική επαγωγή: Ειδικές περιπτώσεις
2.12 Στατιστική επαγωγή: Ευαισθησία της γραμμής παλινδρόμησης
2.13 Προβλέψεις
3. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Η ΜΗ ΣΦΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3.1 Εισαγωγή
3.2 Η γενικευμένη μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
3.3 Η γενικευμένη μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας
3.4 Εφικτές γενικευμένες μέθοδοι εκτίμησης
3.5 Ετεροσκεδαστικότητα
3.6 Αυτοσυσχέτιση
3.7 Κανονικότητα
4. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
4.1 Εισαγωγή
4.2 Πολυσυγγραμμικότητα
4.3 Σφάλματα Εξειδίκευσης
Αξιολόγηση φοιτητών
(Ατομική Εργασία + Test προόδου 20% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (80% τελικού βαθμού).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Δριτσάκη, Χάϊδω Ν; Δριτσάκη, Μελίνα Ν. Εισαγωγή στην οικονομετρία : με τη χρήση του λογισμικού Eviews. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2013.
- Τζαβαλής, Ηλίας. Οικονομετρία. Αθήνα : Εκδόσεις ΟΠΑ, 2008.
Συμπληρωματικό υλικόΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΤ3502) up.gif
Βεργίδης Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο στόχος του μαθήματος συνίσταται στην γνωριμία του φοιτητή με τα στάδια παραγωγής ενός προιόντος με έμφαση στη σχεδίαση και προτοτυποποίηση προιόντος με λογισμικό CAD.
Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει στον κύκλο σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός προιόντος με έμφαση στις βασικές αρχές για την σχεδίαση και την παραγωγή του. Διερευνώνται οι νέες τάσεις στα συστήματα σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων. Ο φοιτητής εισάγεται στην σχεδίαση προιόντων με τη χρήση υπολογιστή (CAD - Computer Aided Design) και σε έννοιες όπως: σχεδιομελέτη, σύλληψη προϊόντος, αντίστροφη σχεδίαση, μοντελοποίηση, σχεδίαση, προσομοίωση. Παράλληλα με το θεωρητικό κομμάτι του μαθήματος, ο φοιτητής υλοποιεί εργαστηριακές ασκήσεις σχεδίασης προιόντων σε προγράμμα CAD που περιλαμβάνουν: μοντέλα ακμών, μοντέλα επιφανειών, στερεά μοντέλα, παραμετρική σχεδίαση, παραδείγματα μοντελοποίησης.
Αξιολόγηση φοιτητών
25% x 2 προόδους στο εργαστήριο στη διάρκεια του εξαμήνου στα λογισμικά σχεδίασης CAD/CAM
50% εξέταση του μαθήματος (θεωρία)
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Μπιλάλης, Νικόλαος; Μαραβελάκης, Εμμανουήλ. Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση. 2η Έκδοση. Αθήνα : Κριτική, 2014.
- Lee, Kunwoo. Βασικές αρχές συστημάτων CAD/CAM/CAE. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2009.
Συμπληρωματικό υλικό
Οι διαφάνειες του μαθήματος, χρήσιμοι σύνδεσμοι (links) καθώς και επιπρόσθετο υλικό θα γίνεται διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας CoMPUs