Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών
ΟΕ-Α' Κύκλος Σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] [3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
ΟΕ-Β' Κύκλος Σπουδών
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΟΕ-Κύκλος Β/Ομάδα Α
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΟΕ-Κύκλος Β/Ομάδα Β
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

5ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΟΕ-Β' Κύκλος Σπουδών   ΑΓΓΛΙΚΑ V up.gif
Παπαδοπούλου Ιρις     

Περιγραφή μαθήματος 'Αγγλικά ως Ξένη Γλώσσα'
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ιφιγένεια Μαχίλη

Βιβλιογραφική έρευνα Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας βασικής ακαδημαϊκής δεξιότητας, αυτής της βιβλιογραφικής έρευνας και της αντιμετώπισης εκτενών κειμένων. Με αυτό το σκεπτικό, ο φοιτητής εμπλέκεται στην ανάγνωση και κατανόηση ποικιλίας κειμένων (ακαδημαϊκών, δημοσιογραφικών, λογοτεχνικών, δημόσιων ομιλιών) πάνω σε θέματα κοινωνικά και μακροοικονομικά και εξασκείται στην κριτική ανάγνωση, στην ταχεία ανάγνωση και στην περίληψη και αξιολόγηση των κειμένων. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τομείς όπως αειφόρος ανάπτυξη, παγκοσμιοποίηση, οικονομική ύφεση, το Διεθνές Νομισματικό ταμείο και κοινωνικές διακρίσεις. Η αξιολόγηση γίνεται με τελική εξέταση. Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να διαβάσουν 4 (τέσσερα) της επιλογής τους και να γράψουν περίληψη και αξιολόγηση αυτών σε περίπου 250-350 λέξεις. Πληροφορίες για το μάθημα υπάρχουν στο Compus (http://compus.uom.gr/ECO113/index.php.).


ΓΑΛΛΙΚΑ V up.gif
Donati Madeleine     
Περιγραφή του μαθήματος
Για το μάθημα αυτό, η διδάσκουσα έχει επεξεργαστεί ένα ευέλικτο διδακτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις της οικονομικής επιστήμης. Το υλικό αυτό είναι γραπτό (corpus écrit) και προφορικό (corpus oral) , δομημένο σε θεματικές ενότητες (επεξεργασία διάφορων κειμένων στα γαλλικά για ειδικούς σκοπούς ). Το μάθημα οργανώνεται σε δυο πεδία: κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.

Μαθησιακοί στόχοι
Στο τέλος του εξάμηνου μετά από τη συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/ τρίες:
  • Θα έχουν τελειοποιήσει τις γνώσεις τους στη γραμματική της γαλλικής γλώσσας (γραμματικοί στόχοι).
  • Θα έχουν εμπλουτίσει περαιτέρω το λεξιλόγιο τους με την ειδική ορολογία της οικονομικής επιστήμης (γλωσσικοί στόχοι).
  • Θα μπορούν να εντοπίζει, να κατανοούν και να παράγουν γραπτές η προφορικές πληροφορίες σχετικές με την οικονομική επιστήμη (ακαδημαϊκοί στόχοι).
  • Θα έχουν ενισχύσει την αυτονομία τους στα γαλλικά αναζητώντας περαιτέρω πληροφορίες στο διαδίκτυο και κάνοντας προφορικές και γραπτές διαδραστικές ασκήσεις (στόχοι αυτονόμησης).
Όλο το υλικό βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (Compus) για όλους τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο αυτό μάθημα της γαλλικής γλώσσας.


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ V up.gif
 
 


ΔHMOΣIONOMIKH ΘEΩPIA I up.gif
Καραγιάννη Στέλλα     

Στο μάθημα αυτό θα εξεταστεί η αναγκαιότητα παρέμβασης του κράτους στο οικονομικό σύστημα,
θα οριοθετηθούν οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους και θα αναλυθούν διεξοδικότερα οι σημαντικότερες από αυτές.

Ειδικότερα:
. θα εξεταστεί πως το σύστημα των τιμών μπορεί, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να πετύχει τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας.
. θα επισημανθούν οι αδυναμίες και οι ατέλειες του συστήματος της ελεύθερης αγοράς για την επίτευξη της μεγιστοποίησης της κοινωνικής ευημερίας και θα τονιστεί η ανάγκη παρέμβαση του κράτους στο οικονομικό σύστημα.
. θα προσδιοριστούν οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους και θα αναφερθούν τα μέσα για την υλοποίηση των λειτουργιών του.
. Ιδιαίτερη έμφαση θα δωθεί στην ανάλυση της παρέμβασης του κράτους στην οικονομία για την επίτευξη της αποτελεσματικής κατανομής των παραγωγικών πόρων. Ειδικότερα θα αναλυθούν τα δημόσια αγαθά, οι εξωτερικές επιδράσεις καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους, οι μονοπωλιακές παρεκκλίσεις με έμφαση στις δημόσιες επιχειρήσεις.
. Θα σκιαγραφηθεί ο ρόλος του κράτους στην αναδιανομή του εισοδήματος και θα αναλυθεί διεξοδικά ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης.
. Θα αναλυθούν οι σημαντικότερες περιπτώσεις ιδιωτιοκοποίησης δημοσίων δραστηριοτήτων. Έφαση θα δωθεί στον έλεγχο των ιδιωτικοποιημένων δημοσίων επιχειρήσεων.
Τέλος
Θα αναλυθεί ο πολιτικός μηχανισμός λήψης αποφάσεων

Προτεινόμενα Βιβλία
1. Γεωργακόπουλος, Θεόδωρος (2005), Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.
2. Rosen Ηarvey, Gayer Ted, Ράπανος Βασίλης και Καπλάνογλου Γεωργία (2009), Δημόσια Οικονομική- Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα, Εκδόσεις Κριτική.
3. Δράκος, Γ. (1997), Μαθήματα Δημόσιας Οικονομικής, Γ’ Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλης.
4.- Stiglitz, Joseph (1992), Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ up.gif
Καρφάκης Κωνσταντίνος     

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις αρχές της διεθνούς χρηματοδότησης που είναι απαραίτητες για τη μελέτη των νομισματικών προβλημάτων της παγκόσμιας οικονομίας. Τα θέματα που θα εξετάσουμε αναφέρονται στην αγορά συναλλάγματος, στις σχέσεις ανάμεσα στις τιμές, τα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών και κρίσεων, στην αποτελεσματικότητα της διεθνούς μακροοικονομικής πολιτικής, στη θεωρία και την πρακτική των συναλλαγματικών διευθετήσεων, καθώς και στην ιστορική εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
1) Αγορά συναλλάγματος (ΚΚ 1,7 K&O 13,17,18)
2) Αρμπιτράζ, κερδοσκοπία και αντιστάθμιση κινδύνου (ΚΚ 1,2,3 K&O13,15),
3) Ανάλυση συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΚΚ 4)
4) Κρατική παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος (ΚΚ 5, Κ&O17)
5) Συναλλαγματικές κρίσεις (ΚΚ 6, K&O 22)
6) Μακροοικονομική πολιτική ανοικτής οικονομίας (ΚΚ 8, K&O 16 & 19)
7) Θεωρία και πρακτική των συναλλαγματικών διευθετήσεων (ΚΚ 7).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1) Γραπτές εξετάσεις (100%).
2) Γραπτές εξετάσεις και εργασία.
Η εργασία που θα αναλάβουν προαιρετικά οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχει συμμετοχή από 10% έως 30%.ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ up.gif
Κατρανίδης Στυλιανός     
Παραδοσιακή Θεωρία Διεθνούς Eμπορίου: Tο υπόδειγμα του συγκριτικού πλεονεκτήματος του Ricardo. Συναρτήσεις παραγωγής, θεώρημα Heckscher-Ohlin. Σύγκριση με το υπόδειγμα Ricardo. Eναλλακτικές Θεωρίες του Διεθνούς Eμπορίου. Tο ενδοκλαδικό εμπόριο. Διεθνές Eμπόριο και Aνάπτυξη. Kρατική Παρέμβαση στις Διεθνείς Oικονομικές Aνταλλαγές. H Nέα Πολιτική Oικονομία της Προστασίας. Δασμολογική και μη δασμολογική προστασία. Oνομαστική και πραγματική προστασία. Διακρατική Παρέμβαση στις Διεθνείς Oικονομικές Aνταλλαγές. Oι γύροι της GATT και η δημιουργία του WTO. Προτιμησιακά Σύμφωνα. Bαθμίδες ολοκλήρωσης. Στατικά και δυναμικά αποτελέσματα.


ΙΤΑΛΙΚΑ V up.gif
 
 


ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ up.gif
Παναγιωτίδης Θεόδωρος     

Περίληψη μαθήματος (Course objectives)
Το μάθημα θα καλύψει βασικές αρχές της οικονομετρικής θεωρίας και πρακτικής. Σκοπός του είναι να σας εξοπλίσει κατάλληλα ώστε (α) να παρακολουθείτε την (σύγχρονη) σχετική τεχνική βιβλιογραφία (β) να είστε έτοιμοι να αναλάβετε και να διεκπεραιώσετε πρακτικές εφαρμογές οικονομετρίας. Θα εξεταστούν εφαρμογές από τις ειδικότητες της Μακροοικονομίας και της Χρηματοοικονομικής.

Διδασκαλία (Teaching)
Οι διαλέξεις είναι εβδομαδιαίες με διάρκεια 4 ώρες. Εκτός από τις διαλέξεις ο διδάσκων θα οργανώσει σεμινάρια για την εξάσκηση σε εξειδικευμένα οικονομετρικά προγράμματα (EViews και Gretl). Για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται προετοιμασία πριν από το μάθημα και επανάληψη μετά. Επιπροσθέτως χρειάζεται προσωπική ενασχόληση με το λογισμικό για την εξοικείωση με τις μεθόδους (γνώσεις Excel είναι απαραίτητες).

Αξιολόγηση Μαθήματος
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου και εργασίες-παρουσιάσεις κατά την διάρκεια του εξαμήνου..

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ , ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15

1. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Α), ΚΕΦ. 9 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 15.
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Α), ΚΕΦ. 10 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 9.
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β, ΚΕΦ 19) ΚΑΙ WOOLDRIDGE
4. ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,), ΚΕΦ 20
5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β) ΚΕΦ 21
6. ΜΗ ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARIMA ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,) ΚΕΦ 22 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 18.
7. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,) ΚΕΦ 23 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 18.
8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ARCH KAI GARCH ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,) ΚΕΦ 14 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 12.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οικονομετρικά Υποδείγματα, Tom Intrilligator, εκδόσεις Gutenberg
Dougherty, Christopher, Introduction to Econometrics, 3rd Edition, Oxford University Press, 2007
Koop, Gary, Analysis of economic data, Wiley
Verbeek, Marno, A guide to modern econometrics, Wiley, 2000.