Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών
ΟΕ-Α' Κύκλος Σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] [3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
ΟΕ-Β' Κύκλος Σπουδών
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΟΕ-Κύκλος Β/Ομάδα Α
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΟΕ-Κύκλος Β/Ομάδα Β
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

5ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΟΕ-Κύκλος Β/Ομάδα Α   ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - αγγλικά up.gif
Κύρτσου Κατερίνα     

Description:
The course deals with the traditional approaches about market efficiency, asset management and investors’ behavior. However special attention is given on interdisciplinary interpretations of the financial crisis, the deviations from equilibrium price in general and the possibilities of planning efficient economic policies under similar circumstances.

Outline:

  1. Portfolio theory.
  2. Valuation of assets.
  3. Bonds and equity markets.
  4. Determination and structure of interest rates.
  5. Financial market efficiency and behavioral finance.
  6. Expectations in Money and Capital Markets.
  7. Monetary policy, financial innovation and regulation in financial markets.
  8. Financial Crisis.
  9. Principles of MacroFinance and Financial Econometrics.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι up.gif
Καραγιάννης Ιωάννης     

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν την αγροτική παραγωγή και πως αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις των παραγωγών. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι διάφορες θεωρίες γαιοπροσόδου και παρουσιάζεται τα υποδείγματα του αγροτικού νοικοκυριού και της συμβολαιακής γεωργίας. Στην συνέχεια αναλύεται ο ρόλος και η μορφή των τεχνολογικών αλλαγών στον αγροτικό τομέα. Τέλος, παρουσιάζονται διάφορα υποδείγματα που αφορούν στην ανάλυση της συμπεριφορά των παραγωγών υπό συνθήκες αβεβαιότητας τόσο ως προς τις τιμές των αγροτικών προϊόντων όσο και ως προς την παραγωγή αυτή καθ’ αυτή.

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ
α. Προσφορά και ζήτηση γεωργικής γης
β. Χρήση γεωργικής γης
γ. Έγγεια Πρόσοδος
2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
α. Προσφορά και ζήτηση εργασίας
β. Θεωρία κατανομής του χρόνου
γ. Υπόδειγμα του Chayanov
δ. Υπόδειγμα του αγροτικού νοικοκυριού
3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
α. Τεχνολογική πρόοδος στον αγροτικό τομέα
β. Παραγωγικότητα
γ. Αποτελεσματικότητα
δ. Τεχνολογική πρόοδος και ανάλυση ευημερίας
4. ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α. Αρχή ισο-οριακής χρήσης της γεωργικής γης
β. Καλλιέργεια εκ περιτροπής
γ. Συμβολαϊκή γεωργία
δ. Θεώρημα του ιστού της αράχνης
ε. Αποθέματα αγροτικών προϊόντων και αποθήκευση
στ. Αβεβαιότητα τιμών
ζ. Αβεβαιότητα παραγωγήςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ up.gif
Κωνσταντάτος Χρήστος     

Σκοπός του μαθήματος:
Η ανάλυση αγορών που τελούν υπό συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού, καθώς και η μελέτη των μεθόδων επέμβασης σ'αυτού του είδους τις αγορές. Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε έξι ενότητες. Η πρώτη αποτελεί μια σύντομη επανάληψη βασικών αρχών της μικροοικονομικής και της θεωρίας παιγνίων που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα. Η δεύτερη ορίζει και μετρά τη δύναμη αγοράς. Η τρίτη εξετάζει κλασσικά υποδείγματα ολιγοπωλίου όπου εμφανίζεται η έννοια της στρατηγικών αλληλεπιδράσεων. Στην τέταρτη θα εξετασθούν ορισμένες καταχρηστικές πρακτικές σύμφωνα με το δίκαιο του Ανταγωνισμού. Στην Πέμπτη θα εξετασθούν οι κάθετες σχέσεις και περιορισμοί. Τέλος, στην έκτη θα εξετασθούν οι συγκεντρώσεις (εξαγορές) επιχειρήσεων.

Βασικό βιβλίο:
 Cabral, Luìs (2003), Βιομηχανική Οργάνωση, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, ή
 Κατσουλάκος, Ιωάννης (2015), Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης—Αγορές, Επιχειρησιακές Στρατηγικές και Πολιτική Ανταγωνισμού, εκδόσεις GUTEMBERG.
 Σημειώσεις στο COMPUS
Αλλες αναφορές :
 Φώτης Παναγιώτης (2013), Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού, εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ.
 Carlton, D. W. and J. M. Perloff (1994), Industrial Organization (3rd edition), Harper Collins.
 Church , Jeffrey and Roger Ware (2000), Industrial Organization, A Strategic Approach, Irwin McGraw Hill.
 Scherer, F.M. and Ross, Industrial market Structure and Economic Performance (3rd edition) Rand McNally & Company, Chicago.
Ύλη:
Μέρος Α΄: Εισαγωγή
• Τι είναι η Βιομηχανική Οργάνωση
• Το υπόδειγμα SCP ως εργαλείο ταξινόμησης
• Επισκόπηση βασικών εννοιών της μικροοικονομικής
• Θεωρία παιγνίων
Μέρος Β΄ : Πολιτική Ανταγωνισμού και Δύναμη αγοράς
• Σκοπός-Νομοθεσία-Μεθοδολογία
• Δύναμη αγοράς
• Συγκέντρωση της Αγοράς
• Η έννοια της Σχετικής Αγοράς
• Δομή Αγοράς και Δύναμη αγοράς (το υπόδειγμα SCP)
• Δυνητικός Ανταγωνισμός
Μέρος Γ΄ : Κλασσικά υποδείγματα ολιγοπωλίου
• Ομογενή προϊόντα
o Κουρνώ (Cournot)
o Στάκελμπεργκ (Stackelberg)
o Μπερτράν (Bertrand)
o Ηγεσία τιμής
• Διαφοροποιημένα Προϊόντα
o Κατηγορίες διαφοροποίησης (οριζόντια—κάθετη)
o To χωροταξικό υπόδειγμα (Hotelling)
o Ολιγοπώλιο με διαφοροποιημένα προϊόντα (Κουρνό—Μπερτράν)
o Μονοπωλιακός ανταγωνισμός
Μέρος Δ΄ : Καταχρηστικές πρακτικές
• Διάκριση τιμών
• Συμπαιγνία
• Ληστρική τιμολόγηση
• Αρνηση πώλησης ή πρόσβασης
Μέρος Ε΄ : Κάθετες σχέσεις και περιορισμοί
• Διπλή αριστοποίηση και διμερής τιμολόγηση
• Ενδο-σηματικός ανταγωνισμός (ανταγωνισμός μεταξύ πωλητών λιανικής της ίδιας εταιρείας)
o Διατήρηση τιμής μεταπώλησης (Resale-Price Maintenance)
o Αποκλειστικότητα ανά γεωγραφικές περιοχές
• Αποκλειστική αντιπροσώπευση και αποκλεισμός (foreclosure)
Μέρος Στ΄ : Συγκεντρώσεις
• Οριζόντιες
• Κάθετες
• Έλεγχος συγκεντρώσεων
Μέρος Z΄ : Θεωρία της επιχείρησης
• Μεγιστοποίηση του κέρδους ή άλλα κίνητρα ;
o Το πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου και μη ελαχιστοποίηση του κόστους
o Μηχανισμοί επίλυσης του προβλήματος εντολέα-εντολοδόχου
• Τα όρια της επιχείρησης
o Κάθετα όρια
o Οριζόντια όρια
Ορισμένες ασκήσεις οι οποίες θα υποδειχθούν στην τάξη, περιλαμβάνονται στην ύλη των εξετάσεων.ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ up.gif
Βαρελάς Ερωτόκριτος     

Περίγραμμα μαθήματος θεωρία οικονομικής πολιτικής.
α)Η αναγκαιότητα του παρεμβατισμού του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα.
β) Οι σκοποί και τα μέσα της οικονομικής πολιτικής.
γ)Οι κοινωνικές προτιμήσεις-αντικειμενικές συναρτήσεις και μορφές.
δ)Υποδείγματα οικονομικής πολιτικής.
ε)Νομισματική και Δημοσιονομική πολιτική.
στ)Χρέος και άσκηση οικονομικής πολιτικής.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ up.gif
Νικολάου Αγγελική     

Το μάθημα των Οικονομικών της Εργασίας αποβλέπει στην κατανόηση των μηχανισμών προσδιορισμού του επιπέδου των μισθών και του επιπέδου της εργασίας στις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες.
Παρουσιάζει αναλυτικά τη δομή της προσφοράς και ζήτησης της εργασίας, προσδιορίζει την συμπεριφορά των αγορών εργασίας και αναλύει θέματα όπως: Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, Διακρίσεις στην αγορά εργασίας, Διανομή εισοδήματος και άλλα συναφή θέματα.
Προαπαιτούμενα: Καλή γνώση: Μικροοικονομικής Θεωρίας Ι-ΙΙ και Βασικών Μαθηματικών.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ up.gif
Σαρτζετάκης Ευτύχιος     

Περιεχόμενο και στόχοι του μαθήματος: Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση των σημαντικότερων σημείων σύνδεσης της οικονομικής δραστηριότητας και του φυσικού περιβάλλοντος, όπως: αποτυχία αγορών και περιβαλλοντικές εξωτερικότητες, περιβαλλοντική πολιτική και ο ρόλος των αγορών, νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, το κέρδος σαν κίνητρο για μια περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία των επιχειρήσεων, στοιχεία διαχείρισης περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις, ανακύκλωση, ηθικά διλήμματα που προκύπτουν, διεθνή περιβαλλοντικά προβλήματα και η σύνδεση της φτώχειας με τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Το μάθημα οργανώνεται γύρω από την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα γύρω από το ερώτημα εάν και κατά πόσο μπορούν οι υπάρχοντες (ή εξελισσόμενοι) πολιτικοί και οικονομικοί θεσμοί να οδηγήσουν σε μια βιώσιμη αύξηση της ανθρώπινης ευημερίας.
Ο στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν προβλήματα που αφορούν την διαχείριση φυσικών πόρων και περιβαλλοντικής μόλυνσης τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων. Έμφαση δίνεται στις εφαρμογές των αναλυτικών εργαλείων και υποδειγμάτων της οικονομικής θεωρίας στα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος: Θέματα σχετικά με το περιβάλλον όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, η μείωση του στρώματος του όζοντος, οι κλιματικές αλλαγές, και η όξινη βροχή, αλλά και θέματα που προκύπτουν από την (υπέρ)εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, και θέματα όπως η ανακύκλωση αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των οικονομολόγων τα τελευταία χρόνια. Το μάθημα αυτό είναι σχεδιασμένο για να δώσει μια γενική επισκόπηση, από οικονομικής σκοπιάς, των θεμάτων αυτών και χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: οικονομικά του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική διαχείριση από την πλευρά των επιχειρήσεων. Ποιο αναλυτικά: το πρώτο μέρος του μαθήματος είναι μια γενική εισαγωγή στο μάθημα ενώ το δεύτερο είναι μια εισαγωγή στις αρχές της οικονομικής του περιβάλλοντος και φυσικών πόρων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κόστους-οφέλους. Το τρίτο μέρος αναφέρεται εκτενώς στα προβλήματα που δημιουργούνται από την ύπαρξη εξωτερικοτήτων και γίνεται μια πρώτη προσέγγιση λύσης τους με βάση την κατανομή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Στο τέταρτο μέρος εξετάζονται οι διάφορες περιβαλλοντικές πολιτικές τόσο στο τοπικό όσο και στο περιφερειακό αλλά και διεθνές επίπεδο. Το πέμπτο μέρος του μαθήματος ασχολείται με εθελοντικές ενέργειες των επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Αναλύονται τα κίνητρα τα οποί έχουν οι επιχειρήσεις για να προχωρήσουν σε τέτοιες δράσεις και εξετάζονται τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το έκτο μέρος του μαθήματος αναλύει τις σχέσεις μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, φτώχειας, και περιβάλλοντος: μπορούμε να επιτύχουμε μια παγκόσμια συμφωνία για βιώσιμη ανάπτυξη; Το τελευταίο μέρος ανακεφαλαιώνει το μάθημα.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ up.gif
Λαμπριανίδης Λόης     
1.ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (αριθμός διαλέξεων 4)
Έννοια περιφερειακής ανάπτυξης, δείκτες μέτρησής της. Διάρθρωση παραγωγικών τομέων και κλάδων στις περιφέρειες. Διαφοροποιήσεις των περιφερειακών παραγωγικών δομών. Διαδικασία περιφερειακής ανάπτυξης. Διαμόρφωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ερμηνείες του φαινομένου της άνισης γεωγραφικής ανάπτυξης. Άνοδος – πτώση – άνοδος περιοχών. Οι περιφέρειες τείνουν να συγκλίνουν ή να αποκλίνουν.
Θεωρίες αυτό-εξισορρόπησης/ ανάπτυξης: Σταδίων, Διαπεριφερειακού εμπορίου, Μοντέλα εξαγωγικής/ οικονομικής βάσης, 'Ελλειψης/ αφθονίας πόρων, Περιφερειακού δυισμού, Τομεακής διάρθρωσης
Θεωρίες ανισορροπίας / υπανάπτυξης: Σωρευτικής αιτιότητας, Πόλοι ανάπτυξης, Εξάρτησης – Υπανάπτυξης, Eσωτερικής αποικίας, Συνάρθρωσης των τρόπων παραγωγής, Φαύλων κύκλων ανάπτυξης, Εργατικού δυναμικού-ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, «νέα οικονομική γεωγραφία» και προσέγγιση της «νέας περιφερειακότητας"

2.ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ (αριθμός διαλέξεων 2)
Περιγραφή των βασικών μεθόδων περιφερειακής ανάλυσης, που περιλαμβάνουν τα πιο διαδεδομένα εργαλεία μέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων, αλλά και την εκτίμηση της εξειδίκευσης των δραστηριοτήτων και την εγκατάσταση αυτών ανά περιφέρεια. Παρουσίαση των τεχνικών με τη χρήση πραγματικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν μέσω της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (αριθμός διαλέξεων 3)
Περιφερειακή πολιτική: Γιατί χρειάζεται, άμεση και έμμεση
Πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης: Τι είναι πρόγραμμα, βασικά στάδια
Αξιολόγηση μεγάλων προγραμμάτων (π.χ. ΚΠΣ, Ολυμπιακοί Αγώνες)

4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (αριθμός διαλέξεων 4)
Μεταβολές στην έννοια της υπαίθρου. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις για την ύπαιθρο. Εμπειρικοί ορισμοί της υπαίθρου. Σχέσεις πόλης – υπαίθρου και οι μεταβολές της στη διάρκεια του χρόνου. Πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

5.Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (αριθμός διαλέξεων 3)
Τι ορίζεται ως πόλη. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τη διαδικασία αστικοποίησης. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να υπάρξει σημαντική αστικοποίηση. Γιατί δημιουργούνται οι πόλεις, τι ανάγκες εκπληρώνουν (π.χ. πόλεις αετοφωλιές – πόλεις κάστρα), τι πλεονεκτήματα παρέχουν. Ποιοι παράγοντες μπορεί να περιορίσουν το μέγεθος της πόλης. Υπάρχει "άριστο" μέγεθος πόλης. Γιατί αναπτύσσονται πόλεις σε κάποια σημεία και όχι σε άλλα.
Η ιστορική εξέλιξη της πόλης - διαδικασία αστικοποίησης. Ταξινόμηση των πόλεων. Ποιες συνθήκες οδήγησαν στην εμφάνιση των πόλεων για πρώτη φορά. Ποιες είναι οι συνθήκες για την ανάπτυξη των διαφόρων τύπων πόλεων: της προβιομηχανικής πόλης (πολιτικής πόλης, εμπορευματικής πόλης), της βιομηχανικής πόλης, της μεταβιομηχανικής πόλης, της πόλης στις υπανάπτυκτες χώρες. Ιστορικά παραδείγματα από διάφορες χώρες.

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ (αριθμός διαλέξεων 3)
Λειτουργίες και σχέσεις μεταξύ των οικισμών. Ιεράρχηση και ταξινόμηση των οικισμών. Διάκριση αστικών - αγροτικών οικισμών. Όρια επιρροής μεταξύ των οικισμών. Μετακινήσεις και ροές ανθρώπων, προϊόντων, πληροφοριών. Μορφές συστήματος οικισμών. Μοντέλα περιγραφής συστημάτων οικισμών: Θεωρία των κεντρικών τόπων, ιεραρχία των οικισμών- κανόνας τάξης μεγέθους, κυρίαρχης πόλης, χωρική αλληλοσυσχέτιση - νόμος Reilly, μοντέλο διάχυσης. Πεδίο επιρροής, κέντρο - περιφέρεια. Η διάδοση της ειδικευμένης πληροφορίας, των τεχνολογικών καινοτομιών και της ανάπτυξης μέσα από το σύστημα οικισμών.

7.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (αριθμός διαλέξεων 2)
Η εσωτερική δομή της πόλης: οικολογικά, γεωγραφικά και οικονομικά μοντέλα οργάνωσης της πόλης. Ομόκεντρων ζωνών, τομεακής οργάνωσης και πολλαπλών πυρήνων. Χωροθέτηση κατανομή και διάταξη δραστηριοτήτων στο εσωτερικό της πόλης - σύστημα zonning. Κατανομή πυκνοτήτων. Προγράμματα αναζωογόνησης περιοχών.
Αγορά αστικού εδάφους, διαφοροποίηση των τιμών αστικής γης. Τι καθορίζει την αξία της γης στις αστικές περιοχές. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τη χωρική κατανομή της κατοικίας, των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στο εσωτερικό των πόλεων (γαιοπρόσοδος – προγράμματα αστικής ανάπλασης μηχανισμοί αγοράς ΙΚΕΑ).
Αυθαίρετη δόμηση (κύρια – παραθεριστική κατοικία). Αίτια, συνέπειες.
12 εβδομάδες X 2 διαλέξεις/ εβδομάδα
Σύνολο διαλέξεων 24
Οι διαλέξεις θα γίνουν από τον διδάσκοντα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου θα γίνουν από προσκεκλημένους ειδικούς στο αντικείμενο.