ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Πρόγραμμα Σπουδών
ΔΕΣ-Γενική Κατεύθυνση
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] [3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] 
ΔΕΣ-Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
[6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΕΣ-Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας
[6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

5ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΕΣ-Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών   Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ up.gif
 
Στόχος του μαθήματος είναι να εξετασθεί η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να κατανοηθεί ο ρόλος της ως διεθνούς φορέα στο μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Στη βάση ενός πολύπλευρου θεωρητικού προβληματισμού, εξετάζονται η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), οι μηχανισμοί μέσω των οποίων εκπονείται και υλοποιείται η εξωτερική δράση της ΕΕ μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, οι σχέσεις ΕΕ με άλλους διεθνείς παράγοντες, καθώς και, μετά την Συνθήκη της Νίκαιας, οι μεταβολές που επιφέρει η τελευταία στην ΕΕ και στην ΚΕΠΠΑ. Τέλος, μελετώνται η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας και οι σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.


ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ up.gif
Καραγιάννης Ιωάννης     
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των διαφόρων υποδειγμάτων οικονομικής μεγέθυνσης ξεκινώντας από τα κεϋνσιανά υποδείγματα των Harrod και Domar και καταλήγοντας στο νεοκλασικό υπόδειγμα των Solow-Swan. Στα πλαίσια των υποδειγμάτων αυτών παρουσιάζονται διάφορα αποτελέσματα συγκριτικής δυναμικής. Αναλύεται ο ρόλος της τεχνολογικής προόδου και του ανθρωπίνου κεφαλαίου ως κύριων πηγών αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος και παρουσιάζεται το νεοκλασικό διατομεακό υπόδειγμα μεγέθυνσης. Τέλος, συζητείται η θεωρία περί οικονομικής σύγκλισης στα πλαίσια του νεοκλασικού υποδείγματος.


ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙΙ up.gif
Απέργης Νικόλαος     
Θεωρίες προσδοκιών: Προσαρμοζόμενες προσδοκίες και Ορθολογικές προσδοκίες. Οικονομικά υποδείγματα ορθολογικών προσδοκιών. Κριτική υπέρ και κατά των ορθολογικών προσδοκιών. Εμπειρική εκτίμηση υποδειγμάτων ορθολογικών προσδοκιών. Υποδείγματα διαχρονικών προτιμήσεων. Χαρακτηριστικά των οικονομικών κύκλων. Υποδείγματα των πραγματικών επιχειρηματικών κύκλων. Θεωρίες ανεργίας: το υπόδειγμα των menu cost και το υπόδειγμα των υστερήσεων στην απασχόληση. Άσκηση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε καθεστώς οικονομικής ένωσης. Νεοκλασική προσέγγιση της δημοσιονομικής πολιτικής.


ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ up.gif
 
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων της σύγχρονης Μικροοικονομικής Θεωρίας. Η παρουσίαση συμπληρώνεται με σειρά ασκήσεων που βοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση και χρήση των σχετικών υποδειγμάτων συμπεριφοράς. Τα θέματα που μελετώνται είναι: Αποκαλυφθείσα Προτίμηση, Εξίσωση Slutsky, Διαχρονική Επιλογή, Αγορά Περιουσιακών Στοιχείων, Αβεβαιότητα, Περιουσιακά Στοιχεία που Ενέχουν Κίνδυνο, Παίγνια, Ολιγοπώλιο, Πληροφόρηση και Δημόσια Αγαθά.