Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

6ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΕΠ - Εφαρμοσμένη Πληροφορική   Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων up.gif
Μαυρίδης Ιωάννης     
Στόχος
Ο φοιτητής θα μπορεί (α) να μάθει τις θεμελιώδεις έννοιες και τα ζητήματα της ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων, (β) να εξοικειωθεί με το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο, όπως οι πολιτικές και τα μοντέλα ασφάλειας, (γ) να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες πάνω στις βασικές τεχνικές προστασίας και τις νέες κατευθύνσεις ανάπτυξης ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων.

Περιεχόμενο
Εισαγωγή (Βασικές Έννοιες, Παραβάσεις Ασφάλειας, Eυπάθειες, Απειλές, Μέτρα Προστασίας, Απαιτήσεις Ασφάλειας ΠΣ, Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων)
Ασφάλεια Προσωπικών Υπολογιστών - Κακόβουλα Προγράμματα (Ιοί, Σκουλήκια, Δούρειοι Ίπποι)
Αναγνώριση και Αυθεντικοποίηση (Τεχνικές, μέσα, πρότυπα, διαδικασίες και ζητήματα, Υλοποιήσεις σε γνωστά λειτουργικά συστήματα)
Έλεγχος Προσπέλασης (Κατά διάκριση, Κατά απαίτηση, Βασισμένος σε ρόλους, Επεκτάσεις και Υλοποιήσεις σε γνωστά λειτουργικά συστήματα)
Πολιτικές και Μοντέλα Ασφάλειας Π.Σ. (Clark-Wilson, Harrison-Ruzzo-Ullman, Graham-Denning, Chinese Wall, Bell-La Padula, Biba, Πολιτικές Ασφάλειας Υψηλού Επιπέδου).
Ανάλυση και Αποτίμηση Επικινδυνότητας (Θεωρητικές προσεγγίσεις, Παραδείγματα εφαρμογής, Εργαλεία Cramm και Cobra)
Αξιολόγηση Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων (Κριτήρια TCSEC, Κριτήρια ITSEC, Federal criteria (FF), Common Criteria (CC))
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Συστατικά και χώροι ορισμού ασφάλειας, Υλοποιήσεις στο ΣΔΒΔ ORACLE)
Ασφάλεια Κινητών Υπολογιστικών Συστημάτων (Διαμόρφωση υποδομών κινητών υπολογιστικών συστημάτων, κατηγοριοποίηση παραμέτρων ασφάλειας, μηχανισμοί και πρότυπα ασφάλειας)


Διδακτική Ι up.gif
Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα     
Στόχος
Nα είναι ικανός ο φοιτητής να: (α) αποκτήσει μια γενική εποπτεία για το αντικείμενο της Γενικής και Ειδικής Διδακτικής και να εξοικειωθεί με τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες του γνωστικού πεδίου, (β) αναγνωρίζει τις βασικές διδακτικές προσεγγίσεις, (γ) αναπτύξει δεξιότητες σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων, (δ) αναπτύξει δεξιότητες επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων, (ε) αποκτήσει δεξιότητες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μαθησιακών δραστηριοτήτων και (στ) αποκτήσει την εμπειρία της διδασκαλίας παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας (μικροδιδασκαλίες)..

Περιεχόμενο
Αντικείμενο Γενικής και Ειδικής Διδακτικής, εισαγωγή και ανάλυση των βασικών εννοιών.
Διδακτικές προσεγγίσεις, εισαγωγή και ανάλυση των βασικών στοιχείων της εποικοδομητικής μάθησης, των συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης και των ανοικτών περιβαλλόντων μάθησης.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργάνωση μαθησιακών δραστηριοτήτων, στόχοι μαθήματος, σχέδιο μαθήματος, αξιολόγηση, παραδείγματα σχεδίων μαθήματος, ο Η/Υ ως μέσο διδασκαλίας.
Απόκτηση εμπειρίας, υλοποίηση και παρακολούθηση μικροδιδασκαλιών κατά ομάδες από όλους τους φοιτητές


Δίκαιο Πληροφορικής up.gif
Αλεξανδροπούλου Ευγενία     
Στόχος
Η εξοικείωση των φοιτητών με το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένων των κανόνων ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, καθώς και με τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πληροφορικής

Περιεχόμενο
ΜΕΡΟΣ Ι
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και νομική προστασία τους στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη / Νόμος Σένγκεν / απλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα / νόμιμες προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων / δικαιώματα υποκειμένου των επεξεργαζόμενων προσωπικών δεδομένων / επιβολή κυρώσεων / γενική νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της προσωπικότητας / Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Συμβάσεις (παροχής ειδών και υπηρεσιών) πληροφορικής / συμβαλλόμενα μέρη / περιεχόμενο και νομική φύση συμβάσεων πληροφορικής / ενδεικτικό περιεχόμενο σύμβασης παροχής ειδών και υπηρεσιών πληροφορικής σε μεγάλη επιχείρηση.


Οικονομετρία ΙΙ up.gif
Δριτσάκης Νικόλαος     
Στόχος
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να κατανοούν τις βασικές αρχές της Οικονομετρίας ΙΙ
(β) Να αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρίες της Οικονομετρίας ΙΙ
(γ) Να εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες της Οικονομετρίας ΙΙ σε πραγματικές περιπτώσεις
(δ) Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της Οικονομετρίας ΙΙ σε λήψη αποφάσεων

Περιεχόμενο
- Υποδείγματα με ψευδομεταβλητές (Μετατόπιση συναρτήσεως, Περιστροφή συναρτήσεως, Ταυτόχρονη μετατόπιση και περιστροφή συναρτήσεως, Ταυτόχρονη χρησιμοποίηση περισσότερων της μιας ποιοτικών ερμηνευτικών μεταβλητών, Εποχικές ψευδομεταβλητές)
- Συνδυασμός διαστρωματικών και διαχρονικών στοιχείων (Διαστρωματική ετεροσκεδαστικότητα, διαστρωματική ανεξαρτησία και διαχρονική αυτοσυσχέτιση, Διαστρωματική ετεροσκεδαστικότητα, διαστρωματική συσχέτιση και διαχρονική αυτοσυσχέτιση)
- Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων (ΚΧΥ) (Εκτίμηση υποδειγμάτων ΚΧΥ, Εκτίμηση υποδειγμάτων ΚΧΥ υπό περιορισμούς με πεπερασμένο ή άπειρο αριθμό υστερήσεων, Εμπειρικά υποδείγματα ΚΧΥ, Μέθοδοι εκτιμήσεως υποδειγμάτων ΚΧΥ με άπειρο αριθμό υστερήσεων, Διαγνωστικοί έλεγχοι, Εφαρμογές)
- Υποδείγματα συστημάτων εξισώσεων (Σφάλμα εξαρτήσεως, Ταυτοποίηση, Μέθοδοι εκτιμήσεων (Έμμεση μέθοδος, Μέθοδος σε δύο στάδια), Υποδείγματα φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων, Διαγνωστικοί έλεγχοι, Ανάλυση υποδειγμάτων)


Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων up.gif
Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος     
Στόχος
Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος στήριξης αποφάσεων (ΣΣΑ) καθώς και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αυτόματη ή ημι-αυτόματη λήψη αποφάσεων. Θα εστιάσουμε α) στην «κατασκευή» μαθηματικών μοντέλων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τον «πυρήνα» ενός ΣΣΑ, και β) στην χρήση εργαλείων από τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τη βελτιστοποίηση, με σκοπό τη μελέτη και επίλυση μιας σειράς προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Μελέτη προβλημάτων λήψης αποφάσεων.

Περιεχόμενο
Εισαγωγή στα Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων (ΣΣΑ) - κατηγορίες και δομή ΣΣΑ
Εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων
Δέντρα αποφάσεων
Θεωρία Χρησιμότητας
Πολυκριτιριακά μοντέλα αποφάσεων
Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα
Μοντέλα βασισμένα σε διαδικασίες Μαρκόβ
Δυναμικός Προγραμματισμός


Τεχνητή Νοημοσύνη up.gif
Ρεφανίδης Ιωάννης     
Στόχος
Να είναι σε θέση ο φοιτητής να (α) μοντελοποιεί προβλήματα αναζήτησης και να χρησιμοποιεί κατάλληλους αλγορίθμους αναζήτησης για την επίλυσή τους, (β) να αναπαριστά γνώση και να εξάγει συμπεράσματα από αυτήν, (c) να μοντελοποιεί και να λύνει προβλήματα σχεδιασμού/χρονοπρογραμματισμού ενεργειών.

Περιεχόμενο
Ευφυείς πράκτορες.
Αλγόριθμοι αναζήτησης. Τυφλή αναζήτηση και πληροφορημένη αναζήτηση.
Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Έλεγχος συνέπειας τόξων. Διάδοση περιορισμών.
Παιχνίδια αντιπαλότητας. Αναζήτηση Minimax και κλάδεμα άλφα-βήτα. Παιχνίδια τύχης.
Γνώση και συλλογιστική. Προτασιακή λογική. Λογική πρώτης τάξης. Ανάλυση. Οντολογίες. Σημασιολογικός ιστός.
Σχεδιασμός. Αναπαράσταση STRIPS. Προέλαση και οπισθοχώρηση. Σχεδιασμός μερικής διάταξης. Χρονικός σχεδιασμός και σχεδιασμός με πόρους.