Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

6ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΕΠ - Εφαρμοσμένη Πληροφορική   Διδακτική Ι up.gif
Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα     
Στόχος
Nα είναι ικανός ο φοιτητής να: (α) αποκτήσει μια γενική εποπτεία για το αντικείμενο της Γενικής και Ειδικής Διδακτικής και να εξοικειωθεί με τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες του γνωστικού πεδίου, (β) αναγνωρίζει τις βασικές διδακτικές προσεγγίσεις, (γ) αναπτύξει δεξιότητες σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων, (δ) αναπτύξει δεξιότητες επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων, (ε) αποκτήσει δεξιότητες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μαθησιακών δραστηριοτήτων και (στ) αποκτήσει την εμπειρία της διδασκαλίας παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας (μικροδιδασκαλίες)..

Περιεχόμενο
Αντικείμενο Γενικής και Ειδικής Διδακτικής, εισαγωγή και ανάλυση των βασικών εννοιών.
Διδακτικές προσεγγίσεις, εισαγωγή και ανάλυση των βασικών στοιχείων της εποικοδομητικής μάθησης, των συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης και των ανοικτών περιβαλλόντων μάθησης.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργάνωση μαθησιακών δραστηριοτήτων, στόχοι μαθήματος, σχέδιο μαθήματος, αξιολόγηση, παραδείγματα σχεδίων μαθήματος, ο Η/Υ ως μέσο διδασκαλίας.
Απόκτηση εμπειρίας, υλοποίηση και παρακολούθηση μικροδιδασκαλιών κατά ομάδες από όλους τους φοιτητές