Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

3ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΠΛ0401) up.gif
Ξυνόγαλος Στυλιανός    Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η κατανόηση του αντικειμενοστρεφούς τρόπου σκέψης για τη μοντελοποίηση και επίλυση προβλη΅άτων καθώς και η εισαγωγή στις βασικές δο΅ές της αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραμματισμού Java.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή τρόπο σκέψης. Αντικείμενα και Κλάσεις. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισ΅ού Java: Χαρακτηριστικά της γλώσσας, μεταβλητές, τύποι δεδομένων και παραστάσεις. Δομές ελέγχου. Χρήση των βιβλιοθηκών της Java. Δημιουργία κλάσεων και κατασκευή αντικειμένων. Συσχετίσεις μεταξύ κλάσεων. Η έννοια της αναφοράς. Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός. Μικροεφαρμογές και αυτόνομα προγράμματα. Γραφική Διασύνδεση Χρήση (GUI) και χειρισμός συμβάντων. Εξαιρέσεις. Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση και Σχεδίαση με UML.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές Εξετάσεις (στο εργαστήριο) 100% Προαιρετική Εργασία Προγραμματισμού έως 2 μονάδες
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω) :
- Lervik, Else και Vegard B. Havdal. Java με UML: αντικειμενοστρεφής σχεδίαση και προγραμματισμός. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2004.
- Roberts, Eric. Η τέχνη και επιστήμη της Java: μια εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2008.
- Barnes, David J. και Michael Kölling. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε Java: μια πρακτική εισαγωγή με χρήση του BlueJ. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2008.
- Savitch, Walter J. Java: an introduction to problem solving & programming. 7th ed. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall, 2015.
Συμπληρωματικό υλικόΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ (ΠΛ0304-1) up.gif
Ρουμελιώτης Μάνος    Σουραβλάς Σταύρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η μελέτη του υλικού των υπολογιστών και κυρίως των βασικών μερών που είναι η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και η Μνήμη. Ακολουθείται συνθετική προσέγγιση έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να:
α) Σχεδιάσουν απλά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστή, όπως είναι τα απλά συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα.
β) Κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας μια ΚΜΕ έτσι ώστε να μπορούν να αναλύουν τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών.
γ) Μπορούν να συνθέσουν υποσυστήματα μνήμης
δ) Κατανοούν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των δομικών στοιχείων ενός υπολογιστικού συστήματος.
Περιεχόμενο μαθήματος
Δομικά στοιχεία, πύλες και πίνακες αληθείας, δυαδικές άλγεβρες
Συνδυαστικά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση
Ακολουθιακά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση
Τύποι μνήμης και υποσυστήματα μνήμης
Σύνολα εντολών και κωδικοποίηση
Μονάδα ελέγχου, καταχωρητές, ALU
Ανάκληση και εκτέλεση εντολών, κύκλος εντολής
Σχεδίαση ΚΜΕ. Αρχιτεκτονικές των ενός, δύο και τριών εσωτερικών διαύλων.
Μικροπρογραμματισμός και καλωδιωμένος έλεγχος
Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης
Αριθμητική των υπολογιστών και σχεδίαση αριθμητικών κυκλωμάτων
Αρχιτεκτονικές CISC, RISC, πολλαπλοί πυρήνες
Κρυφή μνήμη, ιδεατή μνήμη, διασωλήνωση
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω) :
- Ρουμελιώτης, Μάνος και Σταύρος Ι. Σουραβλάς. Ψηφιακή σχεδίαση: αρχές και εφαρμογές. 1η έκδ. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2013.
- Stallings, William. Οργάνωση και αρχιτεκτονική υπολογιστών. 8η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2011
- Πεκμεστζή, Κιαμάλ. Συστήματα μικροϋπολογιστών. 1η έκδοση. Τόμ. Τόμος 1. Αθήνα: Συμμετρία, 2009.
- Patterson, David A. και John L. Hennessy. Οργάνωση και σχεδίαση υπολογιστών: η διασύνδεση υλικού και λογισμικού. Μεταφρ. Δημήτρης Γκιζόπουλος. 4η έκδοση. Τόμ. Τόμος Α΄. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2010.
- Tanenbaum, Andrew S. Η αρχιτεκτονική των υπολογιστών: μία δομημένη προσέγγιση. 4η Έκδοση. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2000.

Συμπληρωματικό υλικό
Ιστοσελίδα μαθήματος (http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=archit)ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I (ΠΛ0501-1) up.gif
Ευαγγελίδης Γεώργιος    Κολωνιάρη Γεωργία     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής θα μπορεί:
(α) να σχεδιάζει διαγράμματα ER βάσεων δεδομένων που να είναι σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων συγκεκριμένων εφαρμογών,
(β) να μετατρέπει τα διαγράμματα ER σε σχεσιακά σχήματα,
(γ) να μπορεί να εκτελεί τα παραπάνω με τη βοήθεια εργαλείων CASE για μοντελοποίηση Βάσεων Δεδομένων,
(δ) να μπορεί να κατασκευάσει ένα σχεσιακό σχήμα με τη μέθοδο της διάσπασης με κανονικοποίηση,
(ε) να υλοποιεί σχεσιακά σχήματα σε εμπορικά DBMS (Oracle) και DBMS ανοιχτού κώδικα (MySQL),
(στ) να κατανοεί τη σχεσιακή άλγεβρα και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα SQL για να διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων.
Περιεχόμενο μαθήματος
Θα μελετηθούν τα παρακάτω αντικείμενα:
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων.
Το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ER)
Το σχεσιακό μοντέλο
Εργαλεία μοντελοποίησης λογικού και φυσικού μοντέλου
Κανονικοποίηση (1NF, 2NF, 3NF)
Σχεσιακή ’λγεβρα
SQL εισαγωγικά, QBE
SQL (εμφωλευμένα αιτήματα)
SQL (συναθροιστικά αιτήματα)
SQL (προχωρημένα αιτήματα)
Κανονικοποίηση (4NF και 5NF)
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές Εξετάσεις 80%
Εργασίες 20%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Ramakrishnan, Raghu; Gehrke, Johannes. Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. 3η Έκδοση. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Τζιόλα, c2012.
- Connolly, Thomas M; Begg, Carolyn E., Βάσεις δεδομένων. Τόμος Α΄. 4η Έκδοση. Αθήνα : Μ. Γκιούρδας, 2008.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΠΛ0202) up.gif
Παπαναστασίου Δημήτριος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Σκοπός είναι ο φοιτητής να είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις αναλύοντας με δόκιμο τρόπο στατιστικά στοιχεία με το ελεύθερο λογισμικό R. Εισάγεται σε βασικές μεθόδους, όπως (α) στατιστικοί έλεγχοι και διαστήματα εμπιστοσύνης, και (β) το μοντέλο της γραμμικής παλινδρόμησης.
Περιεχόμενο μαθήματος
Περιγραφική στατιστική. Είδη στατιστικών δεδομένων, καταχώρηση, παρουσίαση και διερευνητική ανάλυση με τη γλώσσα R.
Συμπερασματολογία (δείγμα, σημειακή εκτίμηση, διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσους, αναλογίες, διακυμάνσεις)
Έλεγχοι υποθέσεων (βασικές έννοιες, έλεγχοι για μέσους, αναλογίες, διακυμάνσεις, χ2-έλεγχοι, ANOVA)
Ανάλυση παλινδρόμησης (βασικές έννοιες, διαγνωστικοί έλεγχοι, μελέτη περίπτωσης)
Μέθοδοι δειγματοληψίας, (βασικές μέθοδοι).
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις, τέσσερεις (4) ασκήσεις παρόμοιες με αυτές που γίνονται στα μαθήματα. Κάποιες θα περιλαμβάνουν εκτυπώσεις και κώδικα της R, που οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι.
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Κολυβά-Μαχαίρα, Φωτεινή; Μπόρα-Σέντα, Ευθυμία. Στατιστική : θεωρία, εφαρμογές. 2η Έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Ζήτη, c2013.
- Crawley M.J. Στατιστική Ανάλυση με το R. Broken Hill Publishers LTD, 2013.
- Παπαδημητρίου, Γιάννης Δ. Στατιστική. Αθήνα : Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός, 2005
Συμπληρωματικό υλικό
Lecture notes CoMPUS
R. M. Heiberger, B. Holland, Statistical Analysis and Data Display, An Intermediate Course with Examples in S-Plus, R, and SAS, Springer, New York, 2004
J. Verzani, Using R for Introductory Statistics, Chapman and Hall/CRC, 2004ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΛ0502) up.gif
Δασίλας Απόστολος    Τσόπογλου Σταύρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης είναι οι μέθοδοι ανάλυσης της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων και η διαδικασία λήψης αποφάσεων που αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση της αξίας τους. Για την παρακολούθηση του μαθήματος καλό είναι ο φοιτητής/τρια να έχει παρακολουθήσει κάποιο εισαγωγικό μάθημα Λογιστικής
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο μάθημα αυτό θα πρέπει να επιτύχουν την:
1. Γνώση των βασικών εννοιών της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.
2. Ικανότητα χρησιμοποιήσεως αυτών ως εργαλείων ανάλυσης της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.
3. Λήψη σχετικών αποφάσεων με βάση τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής
ανάλυσης.
4. Ευχέρεια χρήσης οποιασδήποτε εφαρμογής λογισμικού, τύπου "φύλλων εργασίας" (spreadsheets)", για την επίλυση χρηματοοικονομικών προβλημάτων.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ANAΛYΣH TOY
XΡHMATOOIKONOMIKOY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
1.1 Η χρηματοοικονομική λειτουργία
1.2 Χρηματοοικονομικό περιβάλλον
1.3 Επιχείρηση και Φορολογία-Αποσβέσεις)
1.4 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα
2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
2.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
2.2 Πληθωρισμός
3. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
3.1.Κατάσταση "Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων"
3.2 Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κινήσεως
3.2 Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ,
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
4.1 Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός και έλεγχος
4.2 Έννοιες Κόστους-Εξόδου και Κέρδους
4.3 Ανάλυση Νεκρού-Σημείου
4.4 Ταμειακοί Προϋπολογισμοί
4.5 Υπόδειγμα Αποθεμάτων (Οικονομικό Μέγεθος Παραγγελίας)
5. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
5.1 Τελική και Παρούσα Αξία
5.2 Σχέσεις Ανατοκισμού
5.3 Τεχνικές Προϋπολογισμού Δαπανών Κεφαλαίου (Κόστος και απόδοση
κεφαλαίου)
6. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
7. ΧΡΗΣΗ (ΥΠΟ)ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΥΠΟΥ MS EXCEL ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ (CASE STUDY)
Αξιολόγηση φοιτητών
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 70%
Κατ' οίκον εργασία (Ανάλυση περιπτώσεως, Case Study)* 20%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Weston, J. Fred (John Fred); Brigham, Eugene F. Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής. Αθήνα : Παπαζήσης, 1986.
- Brealey, Richard A; Myers, Stewart C; Allen, Franklin. Αρχές χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων. Αγία Παρασκευή, [Αττική] : Utopia, c2013.
Συμπληρωματικό υλικό
1. MEIGS, F.R., «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ», Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1988 (Μετάφραση από αγγλικά).
2. VAN HORNE J.C, «FINANCIAL MANAGEMENT AND POLICY», Prentice Hall, New York, 1992.
3. Χρήση και Εφαρμογές του Excel στην Οικονομία και τη Διοίκηση»
Α. Οικονομίδης, Β. Καρατζόγλου, Θ. Χατζιδάκη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
4. Οποιοσδήποτε οδηγός χρήσης Λογιστικών Φύλλων (Spreadsheets) τύπου Excel.ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΛ0316) up.gif
Στειακάκης Εμμανουήλ     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ψηφιακής οικονομίας και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα χαρακτηριστικά αυτά, συνδεόμενα μεταξύ τους, συμβάλλουν στη βελτίωση των μικρο- και μακρο-οικονομικών μεγεθών.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή στην ψηφιακή οικονομία (Από τη βιομηχανική οικονομική στην ψηφιακή οικονομική, Διαφορές μεταξύ παλαιάς και νέας οικονομίας, Κανόνες και χαρακτηριστικά της νέας οικονομίας),
Παραγωγικότητα και νέες τεχνολογίες (Μέτρηση μεταβολής παραγωγικότητας, Το «παράδοξο της παραγωγικότητας», Ενσωμάτωση των ψηφιακών αγαθών στη μέτρηση της παραγωγικότητας),
Πολιτικές τιμολόγησης στο Διαδίκτυο (Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση στο Διαδίκτυο, Μορφές τιμολόγησης στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικές δημοπρασίες, Τιμολόγηση Διαδικτυακών υπηρεσιών),
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και ψηφιακό χάσμα (Καθοριστικοί παράγοντες του ψηφιακού χάσματος, Μορφές του ψηφιακού χάσματος, Μέτρηση του ψηφιακού χάσματος),
Οικονομικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στο περιβάλλον (Ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων των ηλεκτρονικών αποβλήτων, Μέθοδοι εκτίμησης παραγόμενης ποσότητας ηλεκτρονικών αποβλήτων).
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές Εξετάσεις 70%
Υποχρεωτική Εργασία 30%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Στειακάκης, Εμμανουήλ. Ψηφιακή οικονομική. Θεσσαλονίκη : Ανικούλα, c2013.
- Μασούλας, Βασίλης. Η διοίκηση & ανάπτυξη στη νέα οικονομία : με τις μεθόδους Six Sigma, ORDIC, & Changeland σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια & πόλεις γνώσης. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2008.
Συμπληρωματικό υλικό
D. Tapscott, Η Ψηφιακή Οικονομία, Υποσχέσεις και κίνδυνοι στην εποχή της Δικτυακής Ευφυΐας, LEADER BOOKS, Αθήνα, 2000, ISBN: 9607901088
Ι. Κατσουλάκος, Νέα Οικονομία, Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Κέρκυρα, Αθήνα, 2001, ISBN: 960-86003-8-3
R. McKenzie,