Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

3ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΠΛ0401) up.gif
Ξυνόγαλος Στυλιανός    Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η κατανόηση του αντικειμενοστρεφούς τρόπου σκέψης για τη μοντελοποίηση και επίλυση προβλη΅άτων καθώς και η εισαγωγή στις βασικές δο΅ές της αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραμματισμού Java.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή τρόπο σκέψης. Αντικείμενα και Κλάσεις. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισ΅ού Java: Χαρακτηριστικά της γλώσσας, μεταβλητές, τύποι δεδομένων και παραστάσεις. Δομές ελέγχου. Χρήση των βιβλιοθηκών της Java. Δημιουργία κλάσεων και κατασκευή αντικειμένων. Συσχετίσεις μεταξύ κλάσεων. Η έννοια της αναφοράς. Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός. Μικροεφαρμογές και αυτόνομα προγράμματα. Γραφική Διασύνδεση Χρήση (GUI) και χειρισμός συμβάντων. Εξαιρέσεις. Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση και Σχεδίαση με UML.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές Εξετάσεις (στο εργαστήριο) 100% Προαιρετική Εργασία Προγραμματισμού έως 2 μονάδες
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω) :
- Lervik, Else και Vegard B. Havdal. Java με UML: αντικειμενοστρεφής σχεδίαση και προγραμματισμός. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2004.
- Roberts, Eric. Η τέχνη και επιστήμη της Java: μια εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2008.
- Barnes, David J. και Michael Kölling. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε Java: μια πρακτική εισαγωγή με χρήση του BlueJ. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2008.
- Savitch, Walter J. Java: an introduction to problem solving & programming. 7th ed. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall, 2015.
Συμπληρωματικό υλικόΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ (ΠΛ0304-1) up.gif
Ρουμελιώτης Μάνος    Σουραβλάς Σταύρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η μελέτη του υλικού των υπολογιστών και κυρίως των βασικών μερών που είναι η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και η Μνήμη. Ακολουθείται συνθετική προσέγγιση έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να:
α) Σχεδιάσουν απλά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστή, όπως είναι τα απλά συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα.
β) Κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας μια ΚΜΕ έτσι ώστε να μπορούν να αναλύουν τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών.
γ) Μπορούν να συνθέσουν υποσυστήματα μνήμης
δ) Κατανοούν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των δομικών στοιχείων ενός υπολογιστικού συστήματος.
Περιεχόμενο μαθήματος
Δομικά στοιχεία, πύλες και πίνακες αληθείας, δυαδικές άλγεβρες
Συνδυαστικά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση
Ακολουθιακά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση
Τύποι μνήμης και υποσυστήματα μνήμης
Σύνολα εντολών και κωδικοποίηση
Μονάδα ελέγχου, καταχωρητές, ALU
Ανάκληση και εκτέλεση εντολών, κύκλος εντολής
Σχεδίαση ΚΜΕ. Αρχιτεκτονικές των ενός, δύο και τριών εσωτερικών διαύλων.
Μικροπρογραμματισμός και καλωδιωμένος έλεγχος
Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης
Αριθμητική των υπολογιστών και σχεδίαση αριθμητικών κυκλωμάτων
Αρχιτεκτονικές CISC, RISC, πολλαπλοί πυρήνες
Κρυφή μνήμη, ιδεατή μνήμη, διασωλήνωση
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω) :
- Ρουμελιώτης, Μάνος και Σταύρος Ι. Σουραβλάς. Ψηφιακή σχεδίαση: αρχές και εφαρμογές. 1η έκδ. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2013.
- Stallings, William. Οργάνωση και αρχιτεκτονική υπολογιστών. 8η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2011
- Πεκμεστζή, Κιαμάλ. Συστήματα μικροϋπολογιστών. 1η έκδοση. Τόμ. Τόμος 1. Αθήνα: Συμμετρία, 2009.
- Patterson, David A. και John L. Hennessy. Οργάνωση και σχεδίαση υπολογιστών: η διασύνδεση υλικού και λογισμικού. Μεταφρ. Δημήτρης Γκιζόπουλος. 4η έκδοση. Τόμ. Τόμος Α΄. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2010.
- Tanenbaum, Andrew S. Η αρχιτεκτονική των υπολογιστών: μία δομημένη προσέγγιση. 4η Έκδοση. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2000.

Συμπληρωματικό υλικό
Ιστοσελίδα μαθήματος (http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=archit)ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΛ0503-2) up.gif
Φουληράς Παναγιώτης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και τον Προγραμματισμό Δικτυακών Εφαρμογών
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή. Δίκτυα Υπολογιστών, Διαδίκτυο, Mέσα μετάδοσης πληροφορίας, Τεχνολογίες, Τοπολογίες και Υποδείγματα Δικτύων και Υπηρεσιών. LAN, MAN, WAN. Μοντέλα αναφοράς (ISO OSI 7 επιπέδων και Διαδικτύου 5 επιπέδων). Βασικά Πρωτόκολλα Δρομολόγησης και Αλγόριθμοι (Link-State και Distance Vector). IP, TCP, UDP. Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Δικτυακών Εφαρμογών με ένα απλό API (π.χ., CNA API). Συγκεκριμένα Παραδείγματα και Ασκήσεις (Echo, Chat και Web Server). Πρώτη επαφή με Δικτυακούς Προσομοιωτές και Αναλυτές Δικτυακής Κίνησης.
Αξιολόγηση φοιτητών
Ατομικές Εργασίες (20% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (80% τελικού βαθμού).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω) :
- Comer, Douglas. Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2014.
- Tanenbaum, Andrew S. και David J. Wetherall. Δίκτυα υπολογιστών. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2011.

Συμπληρωματικό υλικό
- J. Kurose; K. Ross. Δικτύωση Υπολογιστών. Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. 6η Αμερικανική Έκδοση, Μ. Γκιούρδας, 2013
Επιστημονικά άρθρα, κλπ, διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφήΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΔΤ1301) up.gif
Φούσκας Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Σκοπό του μαθήματος αποτελεί να γνωρίσει ο φοιτητής του τμήματος θέματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη χρήση και την εφαρμογή της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και την τον δρόμο για την ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων για ένα σύγχρονο στέλεχος επιχειρήσεων.Στα πλαίσια αυτά θα δοθούν διαλέξεις με το παραπάνω περιεχόμενο που θα συνοδεύονται από συζητήσεις σε επίκαιρα θέματα διοίκησης και τεχνολογίας και ανάλυση μελετών περίπτωσης.
Περιεχόμενο μαθήματος
· Η σύγχρονη επιχείρηση· Διοικητικά στελέχη και διοίκηση· Οργάνωση Ομάδων Εργασίας· Η λειτουργία της Διοίκησης· Η λειτουργία της Οργάνωσης· Η λειτουργία της Στελέχωσης και Ηγεσία· Η λειτουργία του Ελέγχου και Ειδικά Θέματα Διοίκησης· Η Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων· Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων & προσωπικού βιογραφικού· Τεχνολογία στη σύγχρονη επιχείρηση
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 70%Εργασία εξαμήνου και παρουσίαση της (υποχρεωτική) 30% Ανάλυση και παρουσίαση μελετών περίπτωσης (προαιρετική): 20%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω) :
- Τζωρτζάκης, Κώστας Μ. και Αλεξία Τζωρτζάκη. Οργάνωση & διοίκηση: το μάνατζμεντ της νέας εποχής. 4η έκδοση. Αθήνα: Rosili, 2008.
- Roberts, Eric. Η τέχνη και επιστήμη της C. Μεταφρ. Γεώργιος Χρ Στεφανίδης και Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2004.

Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT186/)ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (ΔΤ2101) up.gif
Νικολαΐδης Ιωάννης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αποβλέπει στο να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με κάποια επιπρόσθετα κεφάλαια Στατιστικής (πέραν όσων διδάχθηκαν στη Στατιστική Ι), τα οποία αποτελούν απαραίτητα εργαλεία σε πολλές ερευνητικές και μη εργασίες. Η επαφή τους τόσο με την Περιγραφική όσο και με την Επαγωγική Στατιστική (διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων) πραγματοποιείται τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό (μέσω των ασκήσεων), προκειμένου οι φοιτητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και πρακτικά τις γνώσεις Στατιστικής που αποκτούν.
Περιεχόμενο μαθήματος
Βασική ορολογία: πληθυσμός, δείγμα, στατιστικό μέγεθος κλπ.Συλλογή στατιστικών στοιχείων: απογραφή και τεχνικές δειγματοληψίας. Ταξινόμηση στατιστικών στοιχείων: με κλάσεις ή/και γραφικές παραστάσεις. Kατανομές συχνότητας. Χαρακτηριστικές τιμές θέσης και διασποράς.Κατανομές δειγματοληψίας. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Σημειακές εκτιμήσεις. Ιδιότητες εκτιμητριών. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος. Θεωρία και εφαρμογές ελέγχου υποθέσεων. Έλεγχος προσαρμογής κατανομής.Παλινδρόμηση - συσχέτιση
Αξιολόγηση φοιτητών
100% γραπτή τελική εξέταση, 5% για κάθε εργασία που εκπονείται την ώρα του μαθήματος ή (μέσα σε μια εβδομάδα) κατ' οίκον.
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Κουτρουβέλης, Ιωάννης. Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική. 2η έκδοση. Πάτρα: Gotsis, 2015.
- Ψωινός, Δημήτριος Π. Στατιστική. Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ, 1999.
Συμπληρωματικό υλικόΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΣΤΟΥ (ΔΤ2703) up.gif
Κασκάλης Θεόδωρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα σκοπεύει στην ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων και δικτυακών εφαρμογών, εστιάζοντας στο επίπεδο του “πελάτη” (client-side). Η έμφαση δίνεται στη χρήση markup και scripting γλωσσών (HTML, CSS, Javascript) και παρέχει γενικότερες βασικές γνώσεις που απαιτούνται στο πεδίο του δικτυακού προγραμματισμού
Περιεχόμενο μαθήματος
Διαχωρισμός εννοιών υπηρεσιών πελάτη και διακομιστή. Έμφαση στις υπηρεσίες πελάτη: HTML, CSS, Javascript. Δημοσίευση ιστοσελίδων και ιστοτόπων. Δομή σελίδας HTML, elements, semantic markup. Διάκριση δομής από εμφάνιση κειμένου. Εξέλιξη των CSS. Selectors, properties, pseudo-classes, pseudo-elements. Κληρονομικότητα, διάταξη, θέματα συμβατότητας. Προγραμματισμός σε JavaScript. Primitive values, objects, functions, closures. Document Object Model (DOM), events.AJAX, JSON.
Αξιολόγηση φοιτητών
Ενδιάμεσες εργασίες, Τελική εργασία, Τελική γραπτή εξέταση
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Meloni, Julie C. Μάθετε HTML 5, CSS και JavaScript Όλα σε Ένα. Αθήνα: Μ. Γκιούρδας, 2013.
- Lemay, Laura και Rafe Colburn. Πλήρες Εγχειρίδιο της HTML 5 & CSS. Αθήνα: Μ. Γκιούρδας, 2011.

Συμπληρωματικό υλικό
Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT177/)