Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

4ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΤ2301) up.gif
Νικολαΐδης Ιωάννης    Στειακάκης Εμμανουήλ     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο εφαρμογής των αρχών και δραστηριοτήτων του μάνατζμεντ στη λειτουργία της παραγωγής, καθώς επίσης η κατανόηση του ρόλου και της σημασίας της λειτουργίας της παραγωγής, τόσο σε μεταποιητικές όσο και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Περιεχόμενο μαθήματος
Η λειτουργία της παραγωγής – Σχέση με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης – Διαφορές ανάμεσα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
Χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής στη λειτουργία της παραγωγής – Συστήματα CAD (Computer Aided Design) και CAM (Computer Aided Manufacturing) – Ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα – Ολοκληρωμένη βιομηχανική παραγωγή – Ρομποτική τεχνολογία,
Ζήτηση και παραγωγική δυναμικότητα – Μέθοδοι πρόβλεψης ζήτησης – Αξιολόγηση των προβλέψεων – Τρόποι αντιμετώπισης των μεταβολών της ζήτησης,
Χωροταξικός σχεδιασμός – Μέθοδοι διακίνησης υλικών – Ελαχιστοποίηση του κόστους διακίνησης υλικών – Σχεδίαση χωροταξίας εργοστασίου με τη βοήθεια Η/Υ,
Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής – Προσδιορισμός μεγέθους παρτίδας παραγωγής – Κατανομή εργασιών σε μέσα παραγωγής – Προγραμ. εκτέλεσης εργασιών,
Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών MRP (Material Requirements Planning) – Το σύστημα MRP II (Manufacturing Resources Planning) – Η φιλοσοφία Just in Time – Η τεχνική Kanban – Το σύστημα της Βελτιστοποιημένης Τεχνολογίας Παραγωγής OPT.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Δημητριάδης, Σωτήριος Γ; Μιχιώτης, Αθανάσιος Ν. Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων. Αθήνα : Κριτική, 2007.
- Παππής, Κώστας Π. Διοίκηση παραγωγής : ο σχεδιασμός παραγωγικών συστημάτων. 2η Έκδοση. Αθήνα : Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, c2008
Συμπληρωματικό υλικό
Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής
Λ. Λιαρμακόπουλος
Αγραφιώτου Χρυσούλα, Αθήνα, 2010, ISBN: 960-91327-0-7
Διοίκηση Παραγωγής, Βασικές αρχές του προγραμματισμού και της ρύθμισης παραγωγής
S. Kiener, N. Maier-Scheubeck, R. Obermaier, M. Weib
Προπομπός, Αθήνα,ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΔΤ2102) up.gif
Σιφαλέρας Αγγελος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στη θεωρία και τις εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γραμμικό προγραμματισμό, στη μαθηματική μοντελοποίηση, σε αλγοριθμικές μεθοδολογίες  επίλυσης, αλλά και στην παρουσίαση σύγχρονων εφαρμογών της λήψης αποφάσεων σε τεχνολογικούς τομείς.
Περιεχόμενο μαθήματος
Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων. Εισαγωγή στη μοντελοποίηση ενός προβλήματος και στις βασικές αρχές του γραμμικού προγραμματισμού. Γραφική επίλυση του μοντέλου & ειδικές περιπτώσεις, εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού – μελέτες περιπτώσεων, χρήση λογισμικών πακέτων βελτιστοποίησης (π.χ. AMPL, POM-QM for Windows, Excel Solver), ο αλγόριθμος Simplex, δυϊκή θεωρία και η οικονομική της ερμηνεία, ανάλυση ευαισθησίας. Το πρόβλημα μεταφοράς και εφαρμογές αυτού στη πράξη.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Παπαρρίζος, Κωνσταντίνος. Γραμμικός προγραμματισμός : μια προσέγγιση με MATLAB. Θεσσαλονίκη : Ζυγός, 2009.
- Οικονόμου, Γιώργος Σ; Γεωργίου, Ανδρέας Κ. Επιχειρησιακή έρευνα για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Αθήνα : Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2011.
- Τσάντας, Νικόλαος Δ; Βασιλείου, Π.-Χ. Γ. (Παναγιώτης-Χρήστος Γ.). Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα. Θεσσαλονίκη : Ζήτης, 2000.
- Anderson David R., Sweeney Dennis J., Williams Thomas A., Martin Kipp. Διοικητική επιστήμη : ποσοτικές μέθοδοι για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Αθήνα : Κριτική, 2014 .
Συμπληρωματικό υλικό
1. Anderson D, Sweeney D., Williams T. & Martin K. (2010), An Introduction to Management Science, 13th ed., South-Western College Pub.
2. Taha H.A. (2011), Operations Research: An Introduction, 9th ed., Pearson Education, Inc.
3. Hillier F. & Lieberman G.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΛ0404) up.gif
Ρουμελιώτης Μάνος    Σουραβλάς Σταύρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα ασχολείται με την ανάλυση των συστατικών μερών, του τρόπου λειτουργίας, τα βασικά ζητήματα σχεδίασης, τη διεπιφάνεια προγραμματισμού και χρήσης, καθώς και τα θεμελιώδη αλγοριθμικά ζητήματα των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων. Ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να εξηγήσει τη δομή και λειτουργία ενός σύγχρονου λειτουργικού συστήματος, τη λειτουργία των διεπιφανειών προγραμματισμού και χρήσης, την επικοινωνία με το υλικό, τον έλεγχο του συστήματος αρχείων και της δευτερεύουσας μνήμης, καθώς και των συσκευών εισόδου - εξόδου. Επίσης πρέπει να μπορεί να εξηγήσει τη διαχείριση διεργασιών και νημάτων, τη δρομολόγηση διεργασιών, τα θέματα διαδιεργασιακής επικοινωνίας και αδιεξόδων, τη διαχείριση ιδεατής μνήμης με σελιδοποίηση και τμηματοποίηση.
Περιεχόμενο μαθήματος
Τύποι, δομή, εξέλιξη λειτουργικών συστημάτων.Διεπιφάνειες χρήσης και προγραμματισμού.Επικοινωνία με το υλικό.Διαχείριση του επεξεργαστή, δρομολόγηση διεργασιών, επικοινωνία διεργασιών, αδιέξοδα.Διαχείριση της μνήμης, ιδεατή μνήμη με σελιδοποίηση και τμηματοποίηση.Διαχείριση αρχείων, συστήματα αρχείων, διαχείριση δίσκων.Διαχείριση συσκευών εισόδου / εξόδου.
Αξιολόγηση φοιτητών
3 προαιρετικές εργασίες 0-30%Τελική εξέταση 70-100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Stallings , William.  Λειτουργικά συστήματα : Αρχές Σχεδίασης. Θεσσαλονίκη :  Εκδόσεις Τζιόλα 2014.
- Tanenbaum, Andrew S. Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2009
Συμπληρωματικό υλικό
Ιστότοπος μαθήματοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΔΤ2202) up.gif
Κολωνιάρη Γεωργία     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τους βασικούς τρόπους οργάνωσης δεδομένων καθώς και σχετικούς αλγόριθμους και γλώσσες για τη διαχείριση αυτών των δεδομένων. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση δεδομένης μιας εφαρμογής που απαιτεί τη χρήση μιας βάσης δεδομένων να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την εφαρμογή με επιτυχία.
Περιεχόμενο μαθήματος
Θα καλυφτούν τα παρακάτω αντικείμενα:• Ανασκόπηση βασικών δομών δεδομένων (πίνακες, λίστες, δέντρα) • Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)• Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (Ο/Σ)• Σχεσιακό Μοντέλο• Μετατροπή Ο/Σ σε Σχεσιακό • Σχεσιακή Άλγεβρα• SQL• Συναρτησιακές Εξαρτήσεις -Κανονικές Μορφές• Οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων • Ευρετήρια (δενδρικά, κατακερματισμός)
Αξιολόγηση φοιτητών
Ασκήσεις (ατομικές) 20%Προγραμματιστική Εργασία (ομαδική) 20%Γραπτή Εξέταση 60%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Ramakrishnan, Raghu; Gehrke, Johannes. Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Τζιόλα, c2012.
- Elmasri, Ramez; Navathe, Sham. Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων. Αθήνα : Δίαυλος, c2012
Συμπληρωματικό υλικό
Ιστότοπος μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT199/index.php)ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΔΤ2701) up.gif
Πετρίδου Σοφία    Ψάννης Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Περιεχόμενο μαθήματος
Ανάλυση Fourier, Αναπαράσταση σημάτων στα πεδία συχνότητας και χρόνου. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη, Φίλτρα, Πηγές και παραδείγματα υποβάθμισης καναλιού-θόρυβος. Συστήματα αναλογικής διαμόρφωσης, Συστήματα ΑΜ και FM. όριο Shannon (Shannon bound), Χωρητικότητα κατά Nyquist (Nyquist Bandwidth), Διαμόρφωση Πλάτους  Παλμών (PAM), Παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM), Μέσα μετάδοσης (Transmission Media), Διαδικασία  Δειγματοληψία, Πολυπλεξία (Multiplexing),   Κωδικοποίηση καναλιού, Κώδικες Hamming. Ψηφιακές διαμορφώσεις, Ψηφιακή διαμόρφωση πολλαπλών επιπέδων. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης πολλαπλών χρηστών. Αξιολόγηση παραμέτρων Κωδικοποίησης και Διαμόρφωσης (Performance Parameters of Coding and Modulation Scheme), Υπηρεσίες Επικοινωνιών Δεδομένων (Data Communication Services), Transmission Media, Transmission Impairments, Αλγόριθμοι για Επικοινωνιακά συστήματα, μοντέλο OSI, Ιnformation Theory/mathematical definition and properties of information, source coding theorem, lossless compression of data, optimal lossless coding, noisy communication channels.
Αξιολόγηση φοιτητών
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Rice, Michael. Ψηφιακές επικοινωνίες : μια προσέγγιση διακριτού χρόνου. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Τζιόλα, c2009.
- Proakis, John G; Salehi, Masoud. Digital communications.  Boston : McGraw-Hill, 2008.
Συμπληρωματικό υλικόΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΤ2702) up.gif
Κασκάλης Θεόδωρος    Ξυνόγαλος Στυλιανός     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων και δικτυακών εφαρμογών, εστιάζοντας στο επίπεδο του “διακομιστή” (server-side). Η έμφαση δίνεται στη διαχείριση προγραμμάτων διακομιστή ιστού (web server), στη χρήση scripting γλωσσών (PHP) και στην αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (MySQL). H σύνθεση των παραπάνω οδηγεί στην ανάπτυξη δυναμικών ιστοτόπων και δικτυακών εφαρμογών.
Περιεχόμενο μαθήματος
Η έννοια του διακομιστή και των υπηρεσιών του. Εγκατάσταση και διαχείριση web server (apache). Ενεργοποίηση δυναμικών λειτουργιών. Εισαγωγή στις server-side scripting γλώσσες με κεντρικό παράδειγμα την PHP. Βασικές δομές. Αποθήκευση και Ανάκληση Δεδομένων. Χρήση Πινάκων. Χειρισμός Συμβολοσειρών. Επαναχρησιμοποίηση Κώδικα και Σύνταξη Συναρτήσεων. Αντικειμενοστρέφεια. Αλληλεπίδραση με το Σύστημα Αρχείων και το Διακομιστή. Εγκατάσταση και διαχείριση Database Management System (DBMS) με σκοπό τη δικτυακή αξιοποίησή του (MySQL). Σχεδίαση και δημιουργία μιας δικτυακής Βάσης Δεδομένων. Πρόσβαση με τη χρήση της PHP. Παραδειγματική λειτουργία δικτυακού τόπου ηλεκτρονικού εμπορίου. Θέματα Ασφάλειας. Έλεγχος ταυτότητας και ασφαλείς συναλλαγές με την PHP και τη MySQL. Επέκταση σε θέματα XML και AJAX. Σύγκριση με ανταγωνιστικές τεχνολογίες web servicing, scripting, DBMS.
Αξιολόγηση φοιτητών
Ενδιάμεσες εργασίες, Τελική εργασία, Τελική γραπτή εξέταση
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
Ullman, Larry E. (Larry Edward). Εισαγωγή στις PHP 6 & MYSQL 5 : με εικόνες. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2009.
Welling, Luke; Thomson, Laura. Ανάπτυξη Web εφαρμογών με PHP και MySQL. Αθήνα : Μ. Γκιούρδας, 2011.
Συμπληρωματικό υλικό
Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT120)