Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

8ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας   


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΤ4301)Μαντάς Μιχαήλ
Ταμπούρης Ευθύμιος


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 
[1] ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ (ΠΛ0608)Δασίλας Απόστολος
Τσόπογλου Σταύρος
[2] ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΔΤ4704)Ξυνόγαλος Στυλιανός
[3] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΔΤ4405)Κίτσιος Φώτιος
[4] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (ΠΛ0830)Κίτσιος Φώτιος
[5] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΔΤ4403)Φούσκας Κωνσταντίνος
[6] ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΤ4701)Μαμάτας Ελευθέριος
[7] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΔΤ4503)Ταμπούρης Ευθύμιος
[8] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΛ0807)Βλαχοπούλου Μάρω
Φούσκας Κωνσταντίνος
[9] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (ΠΛ0614)Παπαναστασίου Δημήτριος
Ρουμελιώτης Μάνος
[10] ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΔΤ4602)Σουραβλάς Σταύρος
ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ (ΠΛ0608) up.gif
Δασίλας Απόστολος    Τσόπογλου Σταύρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος «Αγορά Χρήματος-Κεφαλαιαγορές» είναι:
1. Η παρουσίαση και η ανάλυση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου ως και η δημιουργία-διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων σ' αυτές.
2. Συγκεκριμένα εξετάζεται ο θεσμικός χαρακτήρας των αγορών Χρήματος & Κεφαλαίου, το θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας τους, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρονται, οι μέθοδοι εκτίμησης της αξίας/απόδοσης αυτών των προϊόντων και οι τρόποι αντιστάθμισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου.
3. Ευχέρεια χρήσης εφαρμογών λογισμικού, τύπου "φύλλων εργασίας" (spreadsheets)", για την κατασκευή βάσεων δεδομένων με τιμές και αποδόσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων στις Αγορές Χρήματος &Κεφαλαίου, την στατιστική επεξεργασία αυτών την δημιουργία χαρτοφυλακίου επενδύσεων και την χρήση μοντέλων αριστοποίησης (κινδύνου-κέρδους).
Περιεχόμενο μαθήματος
1. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Χ-Ο) ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
3. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΤΙΜΗΣ) ΤΟΥΣ
4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΤΙΜΗΣ) ΤΟΥΣ
5. ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
6. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ Χ-Ο ΚΙΝΔΥΝΟΥ (HEDGING)
7. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Αξιολόγηση φοιτητών
1. Συμμετοχή στην διαδικασία του
μαθήματος και των ασκήσεων  20%
2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Διαχείριση Χαρτοφυλακίου)* 80%
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 100%
*Δημιουργία και διαχείριση Χαρτοφυλακίου (3 μετοχές, 3 Αμοιβαία Κεφάλαια, 1 Κρατικό Ομόλογο) για συγκεκριμένο επενδυτή.
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Θωμαδάκης, Σταύρος; Ξανθάκης, Μανώλης. Αγορές χρήματος & κεφαλαίου : θεωρία και πράξη.  Αθήνα : Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, c2011.
- Σπύρου, Σπύρος Ι. Αγορές χρήματος & κεφαλαίου. Αθήνα : Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2013.
Συμπληρωματικό υλικό
Χρήση δικτυακών Βάσεων Χρηματιστηριακών Δεδομένων. (ase.gr, bankofgreece.gr, naftemporiki.gr, finance.yahoo.com, federalreserve.gov)ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΔΤ4704) up.gif
Ξυνόγαλος Στυλιανός     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τους διάφορους τύπους εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν με την τεχνολογία της Java και να επιλέγουν τον καταλληλότερο τύπο για κάθε περίπτωση. Επίσης, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ολοκληρωμένες εφαρμογές (αυτόνομες και διαδικτυακές εφαρμογές, μικροεφαρμογές) σε Java.
Περιεχόμενο μαθήματος
Παρουσίαση ειδικών θεμάτων τεχνολογίας και σχεδίασης λογισμικού αξιοποιώντας την αντικειμενοστρεφή τεχνική προγραμματισμού και τη δικτυοκεντρική γλώσσα προγραμματισμού Java. Συγκριτική παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών και του ρόλου των διαφόρων τύπων προγραμμάτων σε Java: αυτόνομες εφαρμογές (applications), μικροεφαρμογές (applets), μικροϋπηρεσίες (servlets) και σελίδες JavaServer (JSP). Έμφαση δίνεται στη σχεδίαση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής σε Java: ανάλυση αναγκών-απαιτήσεων, σχεδίαση της εφαρμογής βάσει των αρχών της αντικειμειμενοστρεφούς τεχνικής σχεδίασης προγραμμάτων, σχεδίαση του διαγράμματος κλάσεων UML της εφαρμογής, υλοποίηση της διασύνδεσης γραφικών με το χρήστη και των λειτουργιών της εφαρμογής, τεκμηρίωση.
Αξιολόγηση φοιτητών
Υποχρεωτικές (20%) και προαιρετικές (30%) εργασίες
Εξετάσεις (80% ή 50% ανάλογα)
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Hall, Marty; Brown, Larry; Chaikin, Yaakov. Servlets και σελίδες διακομιστή Java : τεχνολογίες πυρήνα. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2006.
- Lervik, Else; Havdal, Vegard B. Java και UML : αντικειμενοστρεφής σχεδίαση και προγραμματισμός. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2004.
- Λιακέας, Γιώργος. Εισαγωγή στην Java : καλύπτει και την έκδοση SE 8 (JDK 1.8).  Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2015.
Συμπληρωματικό υλικό
Διδακτικές σημειώσεις, φυλλάδια ασκήσεων, προγράμματα (διατίθενται μέσω του CoMPUs)ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΤ4301) up.gif
Μαντάς Μιχαήλ    Ταμπούρης Ευθύμιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο στόχος του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της Διαχείρισης Έργων καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές έργων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής
Περιεχόμενο μαθήματος
Παρουσιάζονται και αναλύονται θέματα ορισμού, σχεδίασης, εκτέλεσης, ελέγχου και αξιολόγησης ενός έργου. Οι τεχνικές σχεδίασης έργου περιλαμβάνουν δομή ανάλυσης εργασιών, ανάλυση κρίσιμου μονοπατιού, Gantt chart, PERT, ανάλυση κόστους, διαχείριση κινδύνων και αλλαγών.
Αξιολόγηση φοιτητών
50% γραπτή τελική εξέταση και 50% ομαδική εργασία.
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Phillips, Joseph; Κατσώνης, Νικόλαος Δ. Διαχείριση έργων πληροφορικής. Αθήνα : Μ. Γκιούρδας, 2007.
- Maylor, Harvey. Διαχείριση έργων. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2005.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις μαθήματοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΔΤ4405) up.gif
Κίτσιος Φώτιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία των αλλαγών. Ο έντονος ανταγωνισμός στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπιστεί με θετική στάση από πλευράς οργανισμών απέναντι στις αλλαγές. Αναλύονται τεχνικές σχεδιασμού και εφαρμογής των αλλαγών.
Περιεχόμενο μαθήματος
Ανάλυση της επίδρασης της τεχνολογίας στη δομή, οργάνωση και παραγωγή μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Αναλυτική προσέγγιση της επίδρασης στους τομείς μάρκετινγκ, ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξης προϊόντων και παραγωγής, οργανωτικής δομής, χρηματο-οικονομικής διαχείρισης, τεχνολογικής υποδομής. Συνθετική παρουσίαση επιχειρησιακού σχεδίου υλοποίησης των επιφερόμενων αλλαγών. Ανάλυση περιπτώσεων.
Αξιολόγηση φοιτητών
60% γραπτή τελική εξέταση και 40% οι εξαμηνιαίες εργασίες (προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία ατομική και ομαδική).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Παπαδάκης, Βασίλης Μ. Επίκαιρα θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων. Αθήνα : Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2009.
- Καινοτομία και αλλαγή στο επιχειρείν. Καινοτομία και αλλαγή στο "επιχειρείν" .  [Αθήνα] : Rosili, 2013.
- Robbins, Stephen P; Judge, Tim; Σαχινίδης, Αλέξανδρος Γ; Robbins, Stephen P. Οργανωσιακή συμπεριφορά : βασικές έννοιες και σύγχρονες προσεγγίσεις.  Αθήνα : Εκδόσεις Κριτική, 2011.
- Βακόλα, Μαρία; Νικολάου, Ιωάννης. Οργανωσιακή ψυχολογία & συμπεριφορά.  [Αθήνα] : Rosili, c2012.
- Yukl, Gary A; Αντωνίου, Αλέξανδρος-Σταμάτιος. Η ηγεσία στους οργανισμούς.  Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2009.
- Βακόλα, Μαρία.. Διοικώντας τις αλλαγές : παράγοντες επιτυχίας.  Αθήνα : Ι. Σιδέρης, 2009.
Συμπληρωματικό υλικόΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (ΠΛ0830) up.gif
Κίτσιος Φώτιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα Ειδικά Θέματα Στρατηγικού Μάνατζμεντ, αποτελεί ένα προχωρημένο μάθημα στρατηγικής, το οποίο φιλοδοξεί να δώσει στους φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση σε μια σειρά επίκαιρων θεμάτων στρατηγικής διοίκησης που απασχολούν κάθε επιχείρηση και οργανισμό με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα ψηφιακή οικονομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.
Περιεχόμενο μαθήματος
Ανταγωνιστική στρατηγική, Στρατηγικό επιχειρηματικό μοντέλο, Μοντέλα διαμόρφωσης στρατηγικής, Μαθησιακή οργάνωση και στρατηγική αλλαγή, Στρατηγική καινοτομία, Στρατηγική Μίμησης, Δημιουργία Αξίας μέσω πολλαπλών δραστηριοτήτων, Εταιρική διακυβέρνηση και στρατηγική, Σύγχρονες μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές (scenario planning, benchmarking, outsourcing, strategic alignments, balanced scorecard), Λήψη στρατηγικών αποφάσεων, Στρατηγική στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, Στρατηγική και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Μελέτες περιπτώσεων.
Αξιολόγηση φοιτητών
50% γραπτή τελική εξέταση και 50% η εξαμηνιαία εργασία (προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Γεωργόπουλος, Νικόλαος Β. Στρατηγικό μάνατζμεντ.  Αθήνα : Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2013.
- White, Margaret A. (Margaret Alice); Bruton, Garry D; Καλογήρου, Γιάννης; Πρωτόγερου, Αιμιλία; Κωνσταντέλου, Αναστασία. Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Αθήνα : Κριτική, 2010.
- Deakins, David; Freel, Mark S; Πέκκα-Οικονόμου, Βικτωρία; Χατζηδημητρίου, Ιωάννης. Επιχειρηματικότητα και μικρές επιχειρήσεις : νεοφυείς επιχειρήσεις : μια δυναμική απάντηση των νέων στην ανεργία. Αθήνα : Rosili, c2015.
- Παπακωνσταντίνου, Γιώτα Σ. Στρατηγικό μάνατζμεντ : εφαρμογές μοντέλων στρατηγικής σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2011.
- Θεοδωρόπουλος, Ανδρέας. Στρατηγικός επιχειρηματικός σχεδιασμός : πώς να πραγματοποιήσετε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας : με υπόδειγμα επιχειρησιακού σχεδίου. Αθήνα : Προπομπός, 2003.
- Dixit, Avinash K; Nalebuff, Barry; Γιαμαλίδου, Μαρία. Πώς να σκέπτεσθε στρατηγικά : η εφαρμογή της στρατηγικής στην πολιτική, στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή.  Αθήνα : Καστανιώτης, 2001.
Συμπληρωματικό υλικόΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΔΤ4403) up.gif
Φούσκας Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα Επιχειρηματικότητα Μελέτες περίπτωσης, εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της επιχειρηματικότητας μέσα από παρουσίαση πραγματικών μελετών περίπτωσης από το ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να εξετάσουν ως επιλογή καριέρας την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Στο μάθημα παρουσιάζεται το θέμα της επιχειρηματικότητας και η διαστάσεις του σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο και στη συνέχεια σε κάθε διάλεξη μέσα από πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης αναλύεται ένα επίκαιρο θέμα επιχειρηματικότητας όπως πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνική επιχειρηματικότητα, διαδικτυακή επιχειρηματικότητα κ.α. Επίσης, στα πλαίσια του μαθήματος θα προσκληθούν αναγνωρισμένοι ομιλητές από σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμούς με σχετική εμπειρία που θα την μοιραστούν με τους φοιτητές του μαθήματος.
Περιεχόμενο μαθήματος
• Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα • Εξέλιξη Επιχειρηματικότητας σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο • Καινοτομική Επιχειρηματικότητα • Πράσινη Επιχειρηματικότητα • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα • Επιχειρηματικότητα και Διαδίκτυο • Δικτύωση και συστάδες επιχειρήσεων • Μικρές επιχειρήσεις & οργάνωση • Διεθνής Επιχειρηματικότητα• Επιχειρηματικότητα σε αναπτυσσόμενες χώρες
Αξιολόγηση φοιτητών
Ανάλυση και παρουσίαση μελετών περίπτωσης (υποχρεωτική): 70% Εργασία εξαμήνου και παρουσίαση της (υποχρεωτική): 30%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Καραγιάννης, Η. Γ. (Ηλίας Γ.); Μπακούρος, Ιωάννης. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα : θεωρία, πράξη. Θεσσαλονίκη : Σοφία, 2010.
- Σαλαβού, Ελένη Ε. Καινοτομία και αλλαγή στο "επιχειρείν".  [Αθήνα] : Rosili, 2013.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος. (http://compus.uom.gr/MT187)ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΤ4701) up.gif
Μαμάτας Ελευθέριος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές στις ευρυζωνικές Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες και Υπηρεσίες και να μπορέσουν οι φοιτητές να φέρουν σε πέρας μελέτες ανάπτυξης υπηρεσιών και εφαρμογών.
Περιεχόμενο μαθήματος
Διενεργείται μια περιεκτική εισαγωγή στις Ευρυζωνικές Τεχνολογίες, προσφέροντας τις γενικές αρχές λειτουργίας, καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες, χρήσιμες στην κατανόηση αλλά και στην αξιολόγηση σχετικών συστημάτων. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος καλύπτονται τεχνολογίες και πρωτόκολλα Κορμού δικτύων όπως SONET, ATM, ETHERNET, TCP/IP καθώς επίσης και ενσύρματες (DSL) ή ασύρματες Τεχνολογίες Πρόσβασης (WIMAX, WIFI). Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης επισκόπηση ενεργών ή παθητικών στοιχείων δικτύων οπτικών ινών, καθώς επίσης και δορυφορικές τεχνολογίες πρόσβασης, με έμφαση στον ελληνικό δορυφόρο HellasSat. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος περιγράφονται Εφαρμογές Ευρυζωνικών Τεχνολογιών με συγκεκριμένα παραδείγματα από τη διεθνή Εμπειρία (Π.χ. NTT Docomo/Felica) ή την Ελληνική Εμπειρία (π.χ. υπό κατασκευή μητροπολιτικά δίκτυα Κ. Μακεδονίας και η σημασία τους) και περιγράφονται παραδείγματα τιμολόγησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Το μάθημα ολοκληρώνεται με σύντομη επισκόπηση αναδυόμενων ευρυζωνικών τεχνολογιών (MIMO, 4G) και εφαρμογών (RFID ευρείας κλίμακας).
Αξιολόγηση φοιτητών
80% Γραπτή τελική εξέταση, 20% ασκήσεις (Μόνο στη περίπτωση που το άθροισμα του βαθμού από την τελική γραπτή εξέταση είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Τσαουσίδης, Βασίλης Θ; Μαμάτας, Ελευθέριος; Ψαρράς, Ιωάννης κ.ά. Εργαστηριακά Μαθήματα στα Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.
- Βενιέρης, Ιάκωβος.. Δίκτυα ευρείας ζώνης : τεχνολογίες και εφαρμογές με έμφαση στο διαδίκτυο.  Εκδόσεις Τζιόλα, c2013.
Συμπληρωματικό υλικό
Επιπλέον διδακτικό υλικό στα αγγλικά (e-books, papers, tutorials, technical reports, patents).ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΔΤ4503) up.gif
Ταμπούρης Ευθύμιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών και τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσα από την εκπόνηση μιας ή περισσοτέρων εργασιών.
Περιεχόμενο μαθήματος
Χρήση τεχνολογιών αιχμής και σύνδεση κυβερνητικών πληροφοριακών υποδομών ψηφιακά για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, την εξοικονόμηση πόρων και την αναβάθμιση των υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Εξετάζεται το τεχνολογικό και οργανωσιακό υπόβαθρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς οι τάσεις που επικρατούν διεθνώς και ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτονται περιοχές όπως η παροχή δημόσιων υπηρεσιών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μιας στάσης, η διαλειτουργικότητα, η ηλεκτρονική συμμετοχή και τα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα με χρήση τεχνολογιών αιχμής, π.χ. συνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα.
Αξιολόγηση φοιτητών
50% γραπτή τελική εξέταση και 50% εργασία
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Αποστολάκης, Ιωάννης Α; Λουκής, Ευριπίδης; Χάλαρης, Ι. (Ιωάννης). Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση : οργάνωση, τεχνολογία και εφαρμογές. Αθήνα : Παπαζήσης, 2008.
- Πομπόρτσης, Ανδρέας Σ. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) : ο μετασχηματισμός των λειτουργιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή : ανάλυση, σχεδιασμός, εφαρμογές, διαχείριση, βέλτιστες πρακτικές.  Εκδόσεις Τζιόλα, c2005.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις μαθήματοςΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΛ0807) up.gif
Βλαχοπούλου Μάρω    Φούσκας Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με:
α) τη στρατηγική και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν από άποψη επιχειρησιακή, τεχνολογική και συνθηκών αγοράς και περιβάλλοντος.
β) επιχειρησιακές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού/ Κινητού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού / Κινητού Επιχειρείν με την παρουσίαση και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και μελετών περιπτώσεων σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους.
Περιεχόμενο μαθήματος
Στρατηγική και εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) και Ηλεκτρονι­κού Επιχειρείν. Ολοκληρωμένη θεώρηση διαδικασίας Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης (e-Business plan). Εννοιολογικές προσεςγγίσεις: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική επιχείρηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, m-commerce/ business. Παράγοντες επιδράσεις στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, στον προγραμματισμό και τη στρατηγική των επιχει­ρήσεων, στις αγορές και τους επιμέρους κλά­δους επιχειρησιακής δραστηριότητας.
Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρο­νικό εμπόριο / επιχειρείν (Electronic Business Models), αλλαγές επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα από το Internet, βήματα ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής του ΗΕ. Εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους (υγεία, διακυβέρνηση, εκπαίδευση, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας κ.ά). Η διευρυμένη επιχείρηση, ανάπτυξη συνεργιών, δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων και διαχείριση ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Εικονικές οργανώσεις / επιχειρήσεις, κοινωνικά δίκτυα.
Σχεδίαση ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης (e-Business plan), στρατηγικές ανάπτυξης, αξιολόγησης και διαχείρισης ιστοσελίδας, εταιρικού site, ηλεκτρονικού καταστήματος, πύλης, κόμβου.  Πρακτικές εφαρμογές.
Αξιολόγηση φοιτητών
60%   Εργασία (Βιβλιογραφική και πρακτική προσέγγιση)
40%   Παρουσίαση και ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Βλαχοπούλου, Μάρω; Δημητριάδης, Σέργιος. eλεκτρονικό επιχειρείν & μάρκετινγκ : καινοτόμα μοντέλα σε ψηφιακό περιβάλλον. [Αθήνα] : Rosili, 2014.
- Chaffey, Dave. Ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο : στρατηγική και υλοποίηση.  Κλειδάριθμος, c2008.
- Turban, Efraim; Σαμαράς, Γιάννης Β. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2010 : αρχές, εξελίξεις, στρατηγική από τη σκοπιά του manager.  Μ. Γκιούρδας, 2011.
- Γεωργιάδου, Ελισάβετ Γ; Τριανταφύλλου, Ευάγγελος Γ; Οικονομίδης, Αναστάσιος. e-οικονομία, εμπόριο, μάρκετινγκ, διακυβέρνηση. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Τζιόλα, c2011.
Συμπληρωματικό υλικό
Ιστότοπος μαθήματος
(Υπάρχει online πρόσβαση σε εκτενή βιβλιογραφία και υλικό) (http://compus.uom.gr/INF174/)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (ΠΛ0614) up.gif
Παπαναστασίου Δημήτριος    Ρουμελιώτης Μάνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εκτεταμένη εισαγωγή στις τεχνικές προσομοίωσης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, από το στάδιο κατασκευής των μοντέλων προσομοίωσης, μέχρι τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Περιεχόμενο μαθήματος
Παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες προσομοίωσης, τόσο με εξειδικευμένες γλώσσες, όσο και με γενικές γλώσσες προγραμματισμού. Περιλαμβάνονται η παραγωγή τυχαίων αριθμών, οι μέθοδοι δειγματοληψίας, η στατιστική ανάλυση των, η μέθοδος Monte Carlo, οι τεχνικές ροής χρόνου, και ο έλεγχος αξιοπιστίας της προσομοίωσης.
Αξιολόγηση φοιτητών
Εργασίες εξαμήνου, Εξετάσεις
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Ρουμελιώτης, Εμμανουήλ; Σουραβλάς, Σταύρος Ι. Τεχνικές προσομοίωσης : θεωρία και εφαρμογές.  Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, c2015
- Khoshnevis, Behrokh; Γεωργιάδης, Παναγιώτης; Γυφτοδήμος, Γ. (Γιώργος). Προσομοίωση διακριτών συστημάτων.  Αθήνα : Δίαυλος, 1999.
Συμπληρωματικό υλικό
Εγχειρίδια χρήσης διαθέσιμα στο διαδίκτυοΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΔΤ4602) up.gif
Σουραβλάς Σταύρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Περιεχόμενο μαθήματος
Συνδυαστικά κυκλώματαΣύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα: flip-flops, υλοποιήσεις κυκλωμάτων με flip flops (JK, D, T), μετρητές, καταχωρητές, ανιχνευτές ακολουθιώνΟργάνωση RAM Προγραμματιζόμενοι λογικοί πίνακες (PLAs) και προγραμματιζόμενοι πίνακες λογικής (PALs)Πολύπλοκες συσκευές προγραμματιζόμενης λογικής (CPLDs)Επί τόπου προγραμματιζόμενοι πίνακες πυλών (FPGAs), οργάνωση και υλοποίηση κυκλωμάτων σε FPGAH γλώσσα (VHDL)
Αξιολόγηση φοιτητών
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Σουραβλάς, Σταύρος Ι; Ρουμελιώτης, Εμμανουήλ. Ψηφιακά συστήματα : μοντελοποίηση και προσομοίωση με την γλώσσα VHDL.  Εκδόσεις Τζιόλα, c2008.
- Brown, Stephen D; Vranesic, Zvonko G; Δημόπουλος, Μιχαήλ Γ. Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με τη γλώσσα VHDL.  Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Τζιόλα, c2012.
Συμπληρωματικό υλικό