Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Program of studies
acad.year 2015-2016

Applied Informatics - Technology Management: 1st year
[Semester 1] [Semester 2] 
AI - Applied Informatics
[Semester 3] [Semester 4] 
[Semester 5] [Semester 6] [Semester 7] [Semester 8] 
TM - Technology Management
[Semester 3] [Semester 4] 
[Semester 5] [Semester 6] [Semester 7] [Semester 8] 

Semester 1
Study Direction: Applied Informatics - Technology Management: 1st year   


ACADEMIC SKILLS IN ENGLISH (The course is taught in English) (ΠΛ0115) up.gif
Kantaridou Zoe     

General Competences
The course familiarizes students with the English academic vocabulary, the conventions of academic writing (plagiarism, citations/ references, describing graphs) and the strategies needed to deal with them (note-taking, summarizing, rephrasing). It is built around contemporary topics in the fields of economics and informatics and aims to develop the students’ personal reflection on and evaluation of the content. It requires a minimum of B1 level of competence.
Course Content
1. University campus and facilities
2. Great personalities in Computer Science
3. Internet of Things (IoT)
4. Open source
5. Social networks
6. Introduction to economics
7. Academic abstracts & scientific articles
8. Describing trends
9. Talking about Greece
10. Globalisation
Assessment
Group assignments 50% and final exam 50%.
Course Bibliography
(One of the following):
• Kantaridou, Zoe. English for academic purposes: reading & vocabulary: student's book. 2nd ed., rev. Thessaloniki: University of Macedonia Press, 2011.
• Karagevreki Mersini. Text Analysis in Academic English. . 2nd revised edition. Thessaloniki: University of Macedonia Press, 2016.
Additional MaterialALGORITHMS WITH C (ΠΛ0102-3) up.gif
Samaras Nikolaos     

General Competences
The student will (a) learn the algorithmic thought, (b) gain familiarity with basic algorithms for sorting and searching and (c) be able to implement these algorithms in C.
Course Content
1. Algorithms and Problems. Historical review, Definitions and properties of Algorithms, Computational problems, Description of algorithms, Basic concepts of algorithms (Iterative, Recursive, Stochastic, Heuristic).
2. Iterative Sorting Algorithms. Selection Sort, Bucket Sort, Bubble Sort, Radix Sort.
3. Searching Algorithms: Linear Search, Binary Search.
4. Data Structures: Stack, Queue, Cyclic queue, Linked lists (single and double), Heaps, Heap Sort.
5. Recursive Algorithms: Factorial, Fibonacci Numbers, Anoi Towers, Transformation from recursive to iterative.
6. Divide and conquer: Quick Sort, Merge Sort, Matrix Multiplication, Strassen Multiplication, Polynomial Multiplication.
7. Graph Algorithms: Depth First Search, Breadth First Search, Graph connectivity, Directed acyclic graphs.
8. Special Topics on Algorithms: Οn-line algorithms, Dynamic Programming, Greedy algorithms, Backtracking, Branch and Bound.
9. Laboratory. Implementation of basic sorting and searching algorithms using C.
Assessment
Written Final examination 100%
Coursework 30%
Course Bibliography
(One of the following):
• Knuth, Donald Ervin. Η τέχνη του προγραμματισμού. Μεταφρ. Εμμανουήλ Ρουμελιώτης. Τόμ. τ. 1. Θεμελιώδεις Αλγόριθμοι. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, c2009. 3 τόμ.
• Παπαρρίζος, Κωνσταντίνος. Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
Additional Material
Instructor's Notes and SlidesAPPLIED MATHEMATICS I (ΠΛ0111) up.gif
Sifaleras Angelo    Stephanides George     

General Competences
The studentis introduced to the basic concepts and methods of Linear Algebra with MATLAB.
CourseContent
1. Matrices(Definitions– Propertiesof Operations – IntroductiontoMATLAB)
2. LinearSystems
3. VectorSpaces – Applications
4. Projections– Lineartransformations
5. Eigenvalues- Egeinvectors
Assessment
WrittenFinalexamination100%
CourseBibliography
(Oneof the following):
• Στεφανίδης, Γεώργιος Χρ. Γραμμική άλγεβραμε το MATLAB. Νέα έκδ. Θεσσαλονίκη: Ζυγός, 2014.
• Δονάτος, Γεώργιος Σ και Μαρία Χ Αδάμ. Γραμμική άλγεβρα: θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Gutenberg, 2008.
AdditionalMaterial
Instructor'sNotesand ExercisesINTRODUCTION TO ECONOMICS (ΠΛ0105-2) up.gif
Katsouli-Katou Helen     

General Competences
Upon completion of this course, students should be able to:
(a) Understand the basic principles of Economics
(b) Identify the main theories of Economics
(c) Apply the methodologies of Economics on real cases
(d) Use the tools of Economics in decision - making
Course Content
1. Fundamental concepts and methodological approach
2. Economic scarcity and social choice
3. The framework and the mechanism of the market
4. The role of the state
5. National product, Unemployment, Inflation
6. Consumption, Saving, Investment
7. Income determination
8. Income equilibrium
9. Monetary policy
10. External sector
11. Economic policies
12. The theory of choice and consumer demand
13. Production and cost
14. Types of markets
Assessment
Final written examinations 100%
Alternatively
Two progress examinations 100%
Course Bibliography
(One of the following):
• Πουρναράκης, Ευθύμιος, Αξαρλόγλου, Κ. Αρχές οικονομικής Ανάλυσης. Αθήνα: Εκδόσεις Σοφία, 2015.
• Παυλίτσας, Κωνσταντίνος Χ και Γεωργία Α Χαριτούδη. Εισαγωγή στην Οικονομική. Αυτοέκδοση, 2011.
Additional Material
Instructor's Notes and TransparenciesINTRODUCTION TO INFORMATICS (ΠΛ0101-2) up.gif
Mamatas Eleftherios    Papadimitriou Panagiotis    Petridou Sofia    Souravlas Stavros     

General Competences
(a) To familiarize with the various computer science brunches; (b) to get a feeling of the various classes that will be taught during his/her studies.
Course Content
1. Introduction. Turing model, von Neumann model, Computer components
2. Number System. Positional number systems, Nonpositional number systems
3. Storing Data. Data types, Storing numbers - text - audio - images - video
4. Operations on Data. Logic operations, Shift operations, Arithmetic operations
5. System organization. Central processing unit, memory, storing devices, peripherals, bus.
6. Algorithms. Representation of Algorithms, Basic Algorithms, Recursion.
7. Operation systems. Resource management. Computer cloud. Computer networks.
8. Security. Security fundamentals - attacks - services - techniques.
9. Lab exercises in the Linux operating system, the digital typography system Latex and in computer networks.
Assessment
Written Final examination 100%
Coursework 10%
Course Bibliography
(One of the following):
• Forouzan, Behrouz A. και Firouz Mosharraf. Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2015.
• Μποζάνης Παναγιώτης Δ. Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές. Εκδ.1η. ΤΖΙΟΛΑ, 2016.
Additional Material
Course notes and presentations.MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (ΠΛ0113) up.gif
Manthou Vassiliki    Tambouris Efthimios     

General Competences
The investigation of the role and impact of information systems in the business functions, through the examination of major models of strategy and management information systems used in today's business environment. Additionally, a conceptual approach through the use of case studies, of a series of information systems applied in the "extended" or "digital enterprise", such as Enterprise Resource Planning Systems (ERP), Customer Relationship Management Systems (CRM), Supply Chain Management Systems (SCM), Decision Support Systems.
Course Content
1. Business information systems in the career
2. E-Business: How businesses use information systems
3. Achieving competitive advantage with information systems
4. Information technology infrastructure
5. Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy: Enterprise applications
6. E-Commerce: Digital Markets, Digital Goods
7. Building and managing systems
8. Improved decision making and managing knowledge
9. Ethical and social issues in information systems
Assessment
Written Final examination 100%
Course Bibliography
(One of the following):
• Laudon, Kenneth C. και Jane Price Laudon. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2014.
• Wallace, Patricia M. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης: άνθρωποι, τεχνολογία, διαδικασίες. Μεταφρ. Πρόδρομος Χατζόγλου. Αθήνα, 2014
Additional Material
Instructor's Notes and SlidesPROCEDURAL PROGRAMMING (ΠΛ0106-3) up.gif
Chatzigeorgiou Alexandros    Sakellariou Ilias    Satratzemi Maria    Xinogalos Stylianos     

General Competences
The course is an introduction to procedural programming, and problem solving techniques using the C language as a vehicle. By the end of the course the student will be able a) to understand the principles of procedural programming, b) to demonstrate the necessary skills for algorithm implementation in the C programming language, c) to develop, test and debug programs in a integrated programming environment.
Course Content
1. Introduction to programming languages. Integrated Development Environments. Basic concepts of the C programming language: Types, operators and expressions. Control Flow: Conditional Statements, Looping.
2. Procedural Programming: Functions, Pointers. Data Structures: Arrays, Structures & Arrays of Structures. Input and Output: Files, Characters, Strings. Use of the programming environment Code:Blocks.
Assessment
Written Examination 55%
Mid-term Examination 30%
Compulsory Assignments 15%
Course Bibliography
(One of the following):
• Χατζηγιαννάκης, Νίκος Μ. Η γλώσσα C σε βάθος: πλήρης οδηγός εκμάθησης της γλώσσας C με εκτενή αναφορά στις δομές δεδομένων. 4η έκδ., βελτ. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2012
• Τσελίκης, Γιώργος;Σ, Τσελίκας, Νίκος Δ. C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή. 3η έκδ. Αθήνα, 2016
• Roberts, Eric. Η τέχνη και επιστήμη της C. Μεταφρ. Γεώργιος Χρ Στεφανίδης και Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2004.
• Καράκος, Αλέξανδρος. Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις (Β'Έκδοση). Ξάνθη: Αλεξανδρος Καρακος, 2012
Additional Material
Course website (http://compus.uom.gr/INF122/)